Arbejdsmiljørådet for Luftfart er nedsat af Transport-, bygnings- og boligministeren i medfør af § 40 h i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017. Rådet består af en uvildig formand, 4 repræsentanter for besætningsmedlemmerne og 4 repræsentanter for arbejdsgiverne. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt Arbejdstilsynet deltager i rådets arbejde hver med en repræsentant uden stemmeret jf. luftfartslovens § 40 h. Rådet kan stille forslag om, kan medvirke ved udarbejdelsen af og skal udtale sig om forslag til nye eller ændrede regler om arbejdsmiljø for de flyvende besætningsmedlemmer. Rådet behandler herudover de enkelte sager, som Transport-, bygnings- og boligministeren eller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forelægger for rådet.

Arbejdsmiljørådets forretningsorden fremgår af BL 5-46, der kan findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Størsteparten af rådets medlemmer er i oktober 2019 beskikket for en ny 3-årig periode af Transport-, bygnings- og boligministeren. Rådets formand og det af Atlantic Airways P/F udpegede medlem er dog begge beskikket i 2018 og sidder derfor frem til foråret 2021.

 

Rådets sammensætning i 2020 var følgende:

Formand:

Fhv. luftfarsinspektør Henrik Sandum

 

Repræsentanter for arbejdsgiverne:

Miljøleder Anne-Mette Filippson, SAS *)

Generalsekretær Dan Banja, Erhvervsflyvningens Sammenslutning

Arbejdsmiljøleder (HSE) Georg Sudurgard, Atlantic Airways P/F

Cabin Manager Susanne Melms, Sunclass

 

Repræsentanter for arbejdstagerne:

Air Purser Lars Skov, CAU, Cabin Attendants Union *)

Pilot, Monica Koester, Dansk Pilotforening

Formand Thilde Waast Mortensen, Flyvebranchens Personale Union, kabinerepræsentant

Pilot Martin Clemmesen, Flyvebranchens Personale Union, pilotrepræsentant

Derudover deltager uden stemmeret:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: Kontorchef Per Schmock

Arbejdstilsynet: Fuldmægtig Chris Bahne *)

Sekretær: Luftfartsinspektør Mike Pieske

 

Bemærkninger til rådets aktuelle sammensætning:

Miljøleder Anne-Mette Filippson gik på pension og udtrådte derfor af Arbejdsmiljørådet pr. 1. december. Udpegning af ny arbejdsgiverrepræsentant fra SAS afventes at ske i 2021.

Lars Skov valgte at nedlægge sit hverv pr. 1. december 2020. Udpegning af ny arbejdstagerrepræsentant fra CAU afventes at ske i 2021 .

Chris Bahne er primo 2020 erstattet af Jacob Fagervold Levorsen.

 

Arbejdsopgaver i 2020

Som det er tilfældet med det øvrige samfund har Arbejdsmiljørådet for luftfart også været berørt af Covid-19 pandemien. Rådet holder jævnfør forretningsordenen 3 møder årligt, men måtte ret tidligt aflyse årets første møde, der skulle have været afholdt i april måned. Derimod lykkedes det at gennemføre de 2 øvrige ordinære møder henholdsvis den 26. august og den 25. november. En ny opblussen af pandemien medførte dog, at mødet i november måtte afholdes virtuelt.

Trods de mange påvirkninger af dagligdagen fra Covid-19 er det lykkedes, at komme godt videre med de løbende projekter gennem en række nedsatte arbejdsgrupper.

Der er hen over året specifikt arbejdet videre med de 3 særlige fokusområder, som blev prioriteret efter arbejdsmiljøkonferencen i januar 2019.

 

Særlige fokusområder

APV elektronisk

Efter at økonomien til gennemførelse af projektet faldt endelig på plads med udgangen af 2019 er selve processen med at finde den bedst egnede platform, udarbejdelse af spørgerammer og grænseflader påbegyndt i samarbejde med et eksternt arbejdsmiljørådgiverfirma.

 

Revision af den foreliggende vejledning omkring gennemførelse af den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Siden indførelsen af begrebet den årlige arbejdsmiljødrøftelse i lovgivningen i 2010 har det vist sig, hvor vigtig denne drøftelse er for det løbende arbejdsmiljøarbejde i selskaberne. Arbejdsmiljørådet har derfor iværksat et projekt med henblik på at opdatere og udbygge den eksisterende vejledning. Også her sker det i samarbejde med et ekstern arbejdsmiljørådgiverfirma.

 

Servicetjek af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Arbejdsmiljøuddannelsen er senest revideret da uddannelsen blev reduceret fra 5 til 3 dage tilbage i 2010. Arbejdsmiljørådet har derfor nu fundet det relevant, at gennemføre et egentligt servicetjek sammen med Arbejdsmiljøcentret human house, der er udbyder af det specielle kursus for luftfart.

 

Andre arbejdsopgaver

Arbejdsmiljørådet har på begge de 2 afholdte møder indgående diskuteret Covid-19 pandemien og dens omfattende påvirkninger af dansk luftfart. Som en udløber af denne diskussion har rådet tilskrevet genstartsteamet med henblik på at gøre opmærksom på vigtigheden af, at sikre besætningsmedlemmers lette adgang til at blive testet. Endvidere har rådet været i dialog med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen omkring vigtigheden af, at der er stor fokus på, at der er de relevante nøglepersoner med de rette kompetencer til stede, når der igen skal startes op.

Arbejdsmiljørådet har endvidere drøftet luftfartslægesagen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen herunder habilitetsspørgsmålet i forbindelse med ansættelsen af en ny luftfartslæge.

I det løbende opfølgningsarbejde har rådet taget de første skridt til en ajourføring af 2 eksisterende vejledninger. Det drejer sig om ”Få arbejdsmiljølovgivningen i luften” og arbejdsmiljøhåndbogen ”Højt at flyve”.

Arbejdsmiljørådet har noteret sig, at Arbejdstilsynet med virkning fra den 1. november har udgivet en særskilt bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørådet vil i 2021 vurdere, hvilke initiativer det vil kræve på luftfartsområdet.

I september måned afholdt Arbejdsmiljørådet en intern uddannelsesdag med henblik på at tilføre rådets medlemmer den nyeste relevante viden inden for arbejdsmiljø. Emnerne omfattede bl.a.:

  • Sundhed i arbejdsmiljøet – søvn og kostens betydning for et crew
  • Indhøstede erfaringer gennem rapporten “High-flying Risks Variations in working conditions, health, and safety behaviors among commercial airline pilots in relation to safety climate” udgivet af Göteborgs Universitet.
  • Krænkende handlinger, mobning og digital chikane.

 

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for besætningsmedlemmer.

Der har i 2020 kun været behov for afvikling af 1 kursus, der blev afviklet i efteråret.

 

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Det har desværre heller ikke vist sig muligt, at skabe tilstrækkelig interesse for at gennemføre specifikke supplerende kurser i 2020.

 

Udvikling i antallet af arbejdsskader

Rådet har noteret sig, at antallet af arbejdsskader indrapporteret til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fortsat er faldende. I 2019 er der i alt indrapporteret 16 tilfælde af arbejdsskader. Statistikken kan ses på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

 

Det fremtidige arbejde

Rådets primære opgave i 2021 vil være, i størst muligt omfang at færdiggøre de igangværende projekter omkring elektronisk APV og den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Henrik Sandum

Formand

Mike Pieske

Sekretær