1

Afgørelse:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (herefter styrelsen) har truffet afgørelse om forbud til [jernbanevirksomhed], der opererer i Danmark med virkning fra den 8. januar 2019, jf. jernbaneloven1 § 75, stk. 1.

Dette forbud gælder for alle godstog, der ikke er læsset og klargjort ved modtagelsen af denne afgørelse og under alle omstændigheder senest kl. 12.00 den 8. januar 2019.

Styrelsen forbyder al transport på det danske jernbanenet med sættevogne læsset på ”lommevogne”. Dette gælder for alle typer af ”lommevogne” uanset type af skammel/saddel ved læsning af alle typer af sættevogne.

Forbuddet gælder indtil [jernbanevirksomhed] har dokumenteret nedenstående, dog højst 14 dage fra dags dato, jf. § 75, stk. 2 i jernbaneloven. Herefter vil styrelsen vurdere om forbuddet skal opretholdes.

Betingelser for ophævelse af forbuddet:

Til grund for styrelsens vurdering af hvorvidt forbuddet kan ophæves, skal [jernbanevirksomhed] fremsende følgende dokumentation:

1) Beskrivelse af kontrollen for korrekt montering og sikring af at ”kongetappen” er korrekt låst fast i skammel/saddel

2) Dokumentation for at en uvildig fagekspert har vurderet kontrolmetoden og fundet den tilstrækkelig for at sikre, at ”kongetappen” er korrekt låst fast i skammel/saddel

3) Redegørelse for fagekspertens kompetencer

4) Dokumentation for hvordan kontrollen er indarbejdet i [jernbanevirksomhedens] sikkerhedsledelsessystem

Eller:

5) Beskrivelse af anden metode til sikker fastgørelse af sættevognen

6) Dokumentation for at en uvildig fagekspert har vurderet at metoden er fundet tilstrækkelig til sikker fastgørelse af sættevognen

7) Redegørelse for fagekspertens kompetence

8) Dokumentation for hvordan metoden er indarbejdet i [jernbanevirksomhedens] sikkerhedsledelsessystem

Når styrelsen har vurderet, at det er tilstrækkeligt dokumenteret, vil forbuddet blive ophævet.

Begrundelse:

Styrelsen har ved overværelse af test den 7. januar 2019 foranlediget af Havarikommissionen observeret, at der kan være risiko for, at sættevognen ikke låses fast til skammel/saddel ved læsning på godsvogne af typen ”lommevogn”.

Styrelsen har på baggrund af ovenstående test sammenholdt med ulykken den 2. januar 2019 på Storebælt vurderet, at det vil være uforsvarligt at fortsætte med transport af sættevogne læsset på ”lommevogne”, da styrelsen vurderer, at dette vil medføre risiko for jernbanesikkerheden. Styrelsen har derfor vurderet, at advarslen af 5. januar 2019 skal følges op af et forbud mod transport af sættevogne læsset på ”lommevogne”.

Styrelsen har foretaget en mundtlig høring af [jernbanevirksomhed] mandag den 7. januar 2018.

Hjemmel:

Afgørelsen er truffet med hjemmel i jernbanelovens § 75, stk. 1.

Klagevejledning:

Denne afgørelse kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. § 28, stk. 1, i bekendtgørelse om Trafik-, og Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.2

Ansøger kan senest 8 uger efter modtagelsen af en afgørelse indbringe sagen for domstolene, jf. § 115, stk. 1, i jernbaneloven. Hvis afgørelsen ikke indbringes for domstolene inden for fristen, er afgørelsen endelig.

Med venlig hilsen


Claus René Pedersson
Kontorchef