Ved ansøgning om puljemidler fra Havne- og fiskeripuljen skal den elektroniske ansøgning vedlægges en projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen opbygges efter følgende skabelon og alle nedenstående oplysninger skal foreligge til behandling af ansøgningen.

1

Projekttitel

2

Resumé

Kort sammenfatning af projektbeskrivelsen (max ½ A-4 side).

3

Baggrund

Kort beskrivelse af baggrunden for at iværksætte projektet.

4

Formål

Beskriv det overordnede formål med projektet, herunder hvordan projektet opfylder Havne- og fiskeripuljens formål og tildelingskriterier.

5

Projektets indhold

Beskriv projektets forventede leverancer og resultater, projektets geografiske forankring, samt eventuelle særlige udfordringer ved projektet.

Hvis der søges om tilskud til indkøb af udstyr, der kan videresælges, skal det angives i ansøgningen hvilken periode, udstyret vil blive anvendt i projektet.

6

Projektets forventede CO2-besparelse

Angiv projektets eventuelle CO2-besparelse samt eventuelle nedbringelse af andre emissioner. CO2-besparelsen skal beregnes som ton pr. år eller ton i alt, alt efter hvad der giver mening i det ansøgte projekt, og baseres på de forventede reduktioner i anvendelse af fossilt brændstof (fx diesel), som projektet vil medføre.

Beskriv desuden hvordan reduktionerne er beregnet.

7

Projektets forventede effekter

Beskriv projektets forventede effekter i forhold til et eller flere af nedenstående kriterier:

  • Accelerering af den grønne omstilling
  • Forbedret affaldshåndtering med særligt fokus på genanvendelse
  • Bidrag til videreudvikling af fiskerierhvervet og relaterede følgeerhverv
  • Bidrag til lokal og regional beskæftigelse og erhvervsudvikling

 

8

Succeskriterier for projektet

Beskriv de operationelle og målbare forventede resultater af projektet. Beskriv desuden hvordan succeskriterierne vil blive undersøgt ved den endelige afrapportering af projektet til Trafikstyrelsen.

9

Projektorganisering

Beskriv hvordan projektet er organiseret. Ved deltagelse af flere parter i en ansøgning, skal den enkelte parts ansvar og bidrag beskrives, ligesom parterne skal udpege en koordinator.

10

Tidsplan

Opstil en samlet tidsplan for projektet, som omfatter projektets start- og slutdato og samtlige aktiviteter, milepæle og delmål af projektet, herunder også afrapportering af projektet.

11

Rapportering af projektet

Opstil en plan for rapportering af projektet, herunder projektets fremdrift, leverancer, opnåede resultater, succeskriterier, overholdelse af tidsplan, udfordringer mv.

Planen skal endvidere indeholde en beskrivelse af, hvordan der ved afrapportering af projektet foretages effektmålinger af projektet.   

 

12

Vurdering i forhold til EU’s statsstøtteregler

Redegør for projektets overvejelser og begrundede vurdering i forhold til EU’s statsstøtteregler, jf. ”Vejledningsmateriale til havne- og fiskeripulje”.

Hvis det ansøgte projekt ligger inden for rammerne af ”de minimis”-forordningen, skal der vedlægges en erklæring om ”de minimis” støtte. Skabelon findes på Trafikstyrelsens hjemmeside: Havne- og fiskeripuljen. (LINK VIRKER IKKE)

13

Oplysninger om støtte fra anden side

Oplys, hvorvidt der søges om støtte eller er tildelt støtte fra anden side til de samme aktiviteter som indgår i projektet.

14

Projektets finansiering

Med udgangspunkt i projektets detaljerede budget (budgetskabelon) beskrives projektets finansiering. Herunder eventuel uddybning af projektets budgetposter, redegørelse for ansøgers medfinansiering mv. Herunder skal ansøgeren oplyse, hvorvidt der søges om støtte fra anden side til de samme aktiviteter.

Inden udarbejdelse af budgettet læses vejledningen til budget og budgetskabelon grundigt samt Instruks for regnskab vedr. Havne- og fiskeripulje og Revisionsinstruksen, der er tilgængelig på: Havne- og fiskeripuljen. (LINK VIRKER IKKE)

Vedr. rater

Der kan maks. ansøges om 5 rater, og sidste rate skal udgøre min. 25 % af det samlede budget for projektet.

Alle rater være tilknyttet projektets hovedaktiviteter, og der skal knyttes leverancer, resultater og succeskriterier til hver rate i overensstemmende med det økonomiske afløb for projektet. Læs mere i Instruks for regnskab og i vejledningen til budgetskabelonen (Havne- og fiskeripuljen). (LINK VIRKERT IKKE)