1

Deltagere

 • Jesper Sebbelin, Danske Shipping og Havnevirksomheder (jese@di.dk)
 • Rikke Wetter Olufsen, Søfartsstyrelsen (rwo@dma.dk)
 • Susanne Isaksen, Danske Havne (si@danskehavne.dk)
 • Alexander Rabenberg, Danske Maritime (alr@danskemaritime.dk)
 • Johnny Dalgaard, Sikkerhedsbranchen / ViSikrer (johnny@visikrer.dk)
 • Troels Steen Tvergaard, Landbrug og fødevarer (tstv@lf.dk).
 • Lise Aaen Kobberholm, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (lak@tbst.dk)
 • Jan Albrecht, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (jaa@tbst.dk)
 • Anders Windfeldt Jensen, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (awje@tbst.dk)
 • Mari Ruuhi, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, (mru@tbst.dk)
 • Teddy Henrik Becher, Transport- og Boligministeriet (thb@trm.dk)
 • Henrik Tornblad, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (heto@tbst.dk)
2

Afbud

 • Bjarne Løf Henriksen, Danske Rederier (blh@danishshipping.dk): Forsøgte forgæves at logge på mødet.
 • Jesper Højte Stenbæk, Dansk Erhverv (jhs@danskerhverv.dk): Forsøgte forgæves at logge på mødet.
 • Jakob Svane, Danske Shipping- og Havnevirksomheder (jasv@di.dk)
 • Tine Kirk Pedersen, Danske Havne (tkp@danskehavne.dk)
 • Erik Østergaard, Dansk Transport og Logistik (eoe@dtl.dk)
 • Klaus G. Andersen, Frederica Shipping (kga@fredericiashipping.dk)
 • Michael Svane, DI Transport (misv@di.dk)
 • Kåre Clemmesen, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (kacl@tbst.dk)
3

Dagsorden

Rækkefølgen fra den udsendte dagsorden blev ændret til:

 1. Velkomst
 2. Bordrunde
 3. Status for regeringens klimapartnerskaber på vej landtransportog det maritime område
 4. Nyt om maritim sikring
 5. Status på COVID 19 situationen på det maritime område
 6. Eventuelt
4

Ad 1: Velkomst:

Lise Aaen Kobberholm bød velkommen til mødet og beklagede de tekniske udfordringer, som virtuelle møder fortsat kan give. Fx kunne den vedlagte præsentation ikke vises undervejs på mødet.

Deltagerne blev opfordret til at komme med forslag til emner for møderne.

De tilstedeværende præsenterede sig kort.

5

Ad 2: Bordrunde:

Jesper Sebbelin fortalte at DI fortsat har stort fokus på udviklingen af havnearealer, senest er dette igen dukket op ved Kolding Havn. Denne situation kan kræve fortsat dialog med TBST og andre myndigheder. Derudover blev forskellige aktiviteter i forbindelse med påmønstring, meldepligt, herunder Schengen koden, nævnt som de områder, der pt. optager organisationen, foruden hele den grønne dagsorden.

Susanne Isaksen berettede om flere forhold som havnene arbejder med, herunder særligt hvorledes de negative påvirkninger fra Brexit og fra COVID 19 pandemien kan begrænses. Dette gælder både i f.t. fiskeriet, krydstogtindustrien, mv. DH har derudover bidraget aktivt til regeringens genstartsteam.

Man er fra DH opmærksom på mulighederne for at søge om CEF støtte til havnens udvikling. I den forbindelse blev det bemærket, at udpegningen af TEN-T havne ikke altid afspejler de vigtigste havne i netværket.

Alexander Rabenberg fortalte ligeledes om deres aktive indsats i forhold til regeringens genstartsteam på det maritime område, ligesom DM generelt arbejder for at forbedre rammevilkårene for branchen, samtidig med at den grønne dagsorden tilgodeses.

Johnny Dalgaard fortalte, at man følger forhandlingerne om det nye politiforlig tæt, og derudover følger man på havnene med i den nye ordning indenfor maritim sikring. Begge dele kan have store konsekvenser for sikkerhedsbranchen.

Rikke Wetter Olufsen fortalte, at SFS også deltager i arbejdet med besætningsskifte. Derudover deltager SFS i arbejdet med klimapartnerskabet for det Blå Danmark. Endelig arbejder SFS fortsat med Havplanen, som forventes at komme i høring inden alt for lang tid. Udkastet til planen ligger hos regeringen.

Troels Tvergaard fortalte, at man også her følger sagen i Kolding Havn tæt, da udviklingen også kan have betydning for deres sektor. Derudover er man optaget af grænseinspektionsspørgsmålet, primært i Esbjerg, i forbindelse med Brexit.

Henrik Tornblad fortalte, at EU Kommissionen i sommer har udgivet en opdateret arbejdsplan for Motorways of the Sea programmet – kaldet MoS Detailed Implementation Plan. Flere medlemmer i panelet havde bidraget med input til udkastet til planen. Den opdateret plan fokuserer på tre temaer; bæredygtighed, sømløs (sø-) transport og ”smarte” tekniske løsninger.

Det blev derudover nævnt, at man i samarbejde med Kommissionen er ved at lægge sidste hånd på CEF, Connecting Europe Facility, herunder udrulningen af ansøgningsrunder i de kommende år under det nye EU-budget for 2021-2027. Det forventes, at den første større ansøgningsrunde, som også kan have interesse for det maritime område, annonceres til sommeren 2021, med forventet deadline til efteråret.

6

Ad 3: Status for klimapartnerskaberne

Teddy Becher, der deltog i dette punkt, orienterede om status for regeringens klimapartnerskaber: I marts måned modtog regeringen anbefalingerne fra de forskellige klimapartnerskaber. I løbet af sommeren var det meningen, at man ville samle planerne i en samlet plan. I stedet for dette, arbejdes der på at præsentere klimatiltagene i forskellige spor, eller sektorer. Dette arbejde forventes afsluttet ved årsskiftet, hvorefter de enkelte klimapartnerskaber forventes at lave en køreplan for det videre arbejde.

Arbejdet med klimaområdet er blevet noget forsinket, blandt andet fordi den samlede strategi fortsat er under udarbejdelse. Parallelt hermed arbejdes der på at beregne CO2 effekten og de dertil hørende udgifter for de væsentligste initiativer.

Rikke Wetter Olufsen fortalte, at man i SFS-regi følger op på initiativerne fra det Blå Danmark. Dette er blandt andet kommet til udtryk ved energiområdet, hvor industriudspillet på klimaområdet kommer til at omfatte Power-to-X. Derudover er der i aftalen fra Danmarks genstartsteam afsat midler til det maritime udviklingsområde. Endelig er der i Innovationsfonden også afsat midler til udviklingen af transportsektoren.

Susanne Isaksen kunne supplere med, at der i regi af et Interreg finansieret projekt er udviklet en model for beregning af CO2 udslip, støjbelastninger, etc. ved forskellige transportformer. Modellen findes på projektets web-side, der hedder Incone60.

Jesper Sebbelin supplerede med, at man fra deres side også kunne anbefale denne model. Fra DI’s side havde man lavet forskellige CO2 beregninger, for derved at vise klimaaftrykket fra de forskellige transportformer. Sådanne beregninger peger blandt andet på nærskibsfartens styrke set i forhold til klimaaftrykket.

7

Ad 4: Nyt fra maritim sikring

Mari Ruuhi fortalte om de nye bekendtgørelser om RSO’er, ”Recognised Security Organisation”, som trådte i kraft den 1. oktober 2020. Bekendtgørelserne 1461 og 1462 er således erstattet med bekendtgørelserne 1282 og 1283.

Arbejdet med sikring af havne og faciliteter indebærer bl.a., at der skal udarbejdes en sårbarhedsvurdering, der kortlægger risici. Sårbarhedsvurderinger skal fremadrettet laves af de såkaldte RSO’er, der skal godkendes af styrelsen. Styrelsen har lavet et ansøgningsskema hertil, ligesom der er lavet skabeloner til sårbarhedsvurderinger der er obligatoriske at anvende. TBST opfordrede til at kontakte TBST / Maritim Sikring, hvis man står overfor at skulle forny de nuværende sårbarhedsvurderinger.

De nye bekendtgørelser betyder, at både havne- og havnefacilitetssårbarhedsvurderinger fra 1. april 2021 skal udarbejdes af en RSO i samarbejde med politiet.

Overgangsperioden i den forbindelse betyder, at:

 • T.o.m. 31. marts 2021 kan anerkendte sikringskonsulenter og
  havne fortsat udarbejde sårbarhedsvurderinger;
 • T.o.m. 31. marts 2021 gælder de eksisterende godkendelser af
  anerkendte sikringskonsulenter.

Sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner godkendt efter de gamle bekendtgørelser er gyldige ind til 5 år fra godkendelsesdatoen, hvis godkendelsen ikke bortfalder af andre årsager inden, som fx en større infrastrukturændring.

8

Ad 5: Status på COVID 19 situationen på det maritime område

Jan Albrecht fortalte om samarbejdet med de forskellige interessenter i forbindelse med håndteringen af COVID 19, særligt i foråret 2020. Som bekendt blev der gennem samarbejdet i ”NOST’en”, den Nationale Operative Stab, samt gennem en af SFS nedsat task force, arbejdet intenst med at håndtere landgangsregler, mv., særligt hvad angår krydstogtskibe.

Da hele COVID 19 situationen var ny for alle parter, var det nyttigt at koordinere indsatsen og forståelsen for hvorledes de forskellige regler kunne implementeres. For tiden er nye ændringer til epidemilovgivningen i offentlig høring. Dette betyder blandt andet, at landgangsforbuddet fra krydstogtskibe foreløbig forlænges frem til 1/12/2020, ligesom der indføres en begrænsning i modtagepligten, så en havn begrundet med mistanke om COVID 19 udbrud på et skib kan afvise at modtage dette. Skibe i nødsituationer vil ikke være omfattet af dette. Ligesom udstedelsen af nødvisum også fortsat vil være gældende.

Susanne Isaksen takkede for samarbejdet i forbindelse med håndteringen af COVID 19.

Jesper Sebbelin fandt at man ikke havde fået tilstrækkeligt med oplysninger om forholdene undervejs i forløbet. I den forbindelse undrede det, at Sundhedsstyrelsen anmoder andre myndigheder om at orientere relevante organisationer om nye COVID19 tiltag, når der ikke bliver fuldt op på dette.

Jan Albrecht understregede, at man fremover vil tilstræbe, at alle parter orienteres så godt som muligt, og i så god til som muligt. Dette sagt, må det fortsat forventes, at der vil være korte frister i forbindelse med høringer af nye regler på området. Afslutningsvist blev det oplyst at der forventes nedsat et task force udvalg til genstart af krydstogtindustrien.

9

Lise Aaen Kobberholm rundede mødet af ved at takke for den aktive deltagelse og håbede samtidig at det næste møde kan afholdes fysisk. Det næste møde i branchepanelet forventes i løbet af marts måned 2021.