1

Deltagere

 • Jakob Svane, Danske Havnevirksomheder (jasv@di.dk)
 • Jesper Sebbelin, Danmarks Skibsmæglerforening (js@shipbrokers.dk)
 • Eva Fill Nielsen, Danske Havne (efn@danskehavne.dk)
 • Kasper Ullum, Danske Havne (ku@danskehavne.dk)
 • Niels Frederik Balling Larsen, Danske Rederier (nfl@danishshipping.dk)
 • Rikke Wetter Olufsen, Søfartsstyrelsen (rwo@dma.dk)
 • Lise Aaen Kobberholm, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (lak@tbst.dk)
 • Kåre Clemmesen, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (kacl@tbst.dk)
 • Jan Albrecht, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (jaa@tbst.dk)
 • Sadia Manan, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (sama@tbst.dk)
 • Marianne Clod Zauner, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (maz@tbst.dk)
 • Louise Raasgaard Mathiesen, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, (loma@tbst.dk)
 • Henrik Tornblad, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (heto@tbst.dk)
2

Afbud

 • Michael Prehn, Danske Maritime (mip@danskemaritime.dk)
 • Erik Østergaard, Dansk Transport og Logistik (eoe@dtl.dk)
 • Esben Tranholm Nielsen, Landbrug og Fødevarer (etn@lf.dk)
 • Jenny N. Braat, Danske Maritime (jnb@danskemaritime.dk)
 • Klaus G. Andersen, Fredericia Shipping (kga@fredericiashipping.dk)
 • Michael Svane, DI Transport (misv@di.dk)
 • Johnny Dalgaard, Sikkerhedsbranchen (jod@guardian-srm.com / johnny@visikrer.dk)
 • Jesper Højte Stenbæk, Dansk Erhverv (jhs@danskerhverv.dk)
3

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Bordrunde
 3. Nyt om maritim sikring, herunder orientering om den Europæiske Kommissions inspektion af Styrelsen i december 2018.
 4. Havneforordningens ikrafttrædelse, herunder styrelsens bekendtgørelse herom
 5. Orientering om klagesager vedr. havnelukning
 6. Eventuelt
4

Ad 1 Velkomst:

Lise Aaen Kobberholm bød velkommen til mødet. Deltagerne fra styrelsen præsenterede sig, hvorefter de øvrige fremmødte præsenterede sig ved den efterfølgende bordrunde.

5

Ad 2: Bordrunde

Rikke Wetter Olufsen fortalt at der med udskrivelsen af valget, ikke er nyt fra SFS’s side på deres sager.

Eva Fill Nielsen og Kasper Ullum orienterede om at de afventer nyt i forhold til den mulige revision af havneloven. Samtidig arbejder de med spørgsmålene om maritim sikring, hvor deres medlemmer oplever stigende krav til dette.

Niels Frederik Balling Larsen fortalte, at de er optaget af revisionen af havneloven samt af betydningen af havneforordningen og hvorledes denne, særligt hvad angår klage- og sanktionsbestemmelser, anvendes meget forskelligt i medlemsstaterne.

Jakob Svane orienterede om, at man er optaget af arealanvendelsessagerne i flere havne, hvor deres medlemmer bliver usikre på deres retlige stilling.

Jesper Sebbelin briefede om det løbende arbejde med Meldepligtdirektivet, dataharmonisering, Schengen samarbejdet, Toldkodeksens implementering og endelig lodsområdet. Skibsmæglerforeningen arbejder sammen med flere andre medlemmer af branchepanelet på en række af disse områder.

6

Ad 3: Nyt om maritim sikring

Louise Raasgaard Mathiesen med flere orienterede om Europa-Kommissionens inspektion af maritim sikring i styrelsen, gennemført i december 2018.

Kommissionens inspektion resulterede bl.a. i følgende afvigelser:

 1. Sårbarhedsvurderingerne kommer ikke altid rundt om alle de påkrævede elementer, og havnes sikringsmæssige afgrænsning er ikke konsistent fastsat på baggrund af resultaterne i sårbarhedsvurderingen. Styrelsen har i sagsbehandlingen øget fokus på disse forhold.
 2. EU-Kommissionen har påpeget, at såfremt der anvendes konsulenter til udarbejdelse af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner, skal disse konsulenter være anerkendte sikringsorganisationer – Recognised Security Organisations (RSO), der er godkendte efter EU-reglerne.

Den danske model med anvendelse af anerkendte sikringskonsulenter til udarbejdelse af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner for havne og havnefaciliteter kan derfor ikke fortsætte. Styrelsen overvejer for tiden, hvilken af følgende 3 modeller der skal erstatte den nuværende model:

Model 1:
RSO udarbejder sårbarhedsvurderinger
RSO eller havnene udarbejder sikringsplaner
TBST godkender sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner

Model 2:
TBST udarbejder sårbarhedsvurderinger
Havnene udarbejder sikringsplaner
TBST godkender sikringsplaner

Model 3:
Havnene udarbejder sårbarhedsvurderinger i samarbejde med
politiet
Havnene udarbejder sikringsplaner
TBST godkender sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner

Medlemmerne af Branchepanelet for Havne har mulighed for senest fredag den 14. juni 2019 at indsende bemærkninger i forhold til valg af en af de tre modeller. Bemærkningerne bedes sendt til Louise Raasgaard Mathiesen, mail loma@tbst.dk.

Styrelsen orienterede endvidere om 1. møde i Kommissionens arbejdsgruppe om passagerskibssikkerhed. Arbejdsgruppen er nedsat som opfølgning på rapport fra 2016 om sikkerheden ved krydstogtskibe og rapport fra 2018 om sikkerheden ved færgeruter.

I rapporterne er opstillet en række forslag til sikringsmæssige tiltag, herunder indførelse af liste over forbudte genstande, nye screeningsmetoder, baggrundskontrol af passagerer, forbedring af security kulturen blandt de ansatte m.v.

Både medlemsstaterne og de internationale organisationer var inviteret til at drøfte tiltagene på mødet i arbejdsgruppen.

Styrelsens tilgang var at tale for en risikobaseret tilgang, dvs. at sikringstiltag fastsættes på baggrund af sårbarhedsvurderinger og trusselsvurderinger, og at der ikke indføres tekniske minimumsstandarder for, hvilke sikringstiltag der konkret er tilstrækkelige.

Kommissionen slog fast, at den risiko-baserede tilgang vil blive fastholdt. Det er ikke formålet at fastsætte bindende standarder. Drøftelserne skal i stedet munde ud i vejledende anbefalinger.

Endelig oplyste Kommissionen, at det er hensigten i slutningen af 2019 at udarbejde en europæisk trussels/risiko vurdering af området.

 

7

Ad 4: Havneforordningen

Henrik Tornblad præsenterede havneforordningens baggrund og ikrafttrædelse. Forordningen trådte i kraft d. 24/03/2019, samme dag som styrelsens bekendtgørelse. Præsentationen vedlægges.

Jan Albrecht orienterede om at styrelsen er i gang med at vurdere set-up’et mht. ordensreglementer for havne. Styrelsen overvejer ved en eventuel havnelovsrevision at gøre området mere gennemskueligt, og samtidig benytte udstedelsen af ordensreglementer til at udstede en slags tilladelse til havnedrift, som derved ligger i forlængelse af havneforordningens øget fokus på havnemyndighedens beføjelser.

Efterfølgende tog flere medlemmer af panelet ordet, hvor diskussionen primært drejede sig om følgende emner:

 • Bekendtgørelsens anvendelsesområde, hvor spørgsmålet er om valget af omfattede havne skaber uens vilkår for erhvervshavnene? Det forventes, at dette område bliver genbesøgt ved en evt. revision af havneloven.
 • Mht. havneinfrastrukturafgifter orienterede styrelsen om, at man ønsker at få en oversigt over disse tilsendt fra havnene, når disse ændres og/eller opdateres. Herved er det muligt, ved eventuelle klager, at vurdere om afgifterne er fastsat ikke-diskriminerende og gennemsigtigt.

Generelt var der opbakning til styrelsens arbejde med havneforordningen, i det man dog forudser, at der efterhånden, som forordningen anvendes, kan opstå en række tvivlsspørgsmål, hvor man vil konsultere med styrelsen. Denne dialog hilser styrelsen fortsat velkommen.

8

Ad 5: Orientering om klagesager vedr. havnelukning

Sadia Manan orienterede om to verserende klagesager, som Danske Havnevirksomheder ved deres advokat har indgivet til styrelsen i december 2018. Klagerne vedrører hhv. Kolding og Vejle byråds beslutninger om at ændre arealanvendelsen i deres erhvervshavne. I forbindelse med behandlingen af klagesagerne har styrelsen hørt de berørte
kommuner samt indhentet bemærkninger til sagen fra Erhvervsstyrelsen. Begge sager forventes afsluttet snart.

Styrelsen refererede endvidere til Erhvervsstyrelsens indlæg på den nylige TØF havnekonference, hvor fokus var på at sikre nationale interesserer, herunder at sikre drifts- og udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder, og nationale funktioner, blandt andet ved kommunernes planlægning på erhvervshavneområdet.

Jakob Svane bekræftede, at man ser frem til at klagesagerne kan afsluttes indenfor en overskuelig periode. Der blev refereret til tilsvarende sager på andre havne, hvor havnevirksomhederne og havnemyndigheden arbejder på at finde fælles løsninger. Der blev endvidere henvist til Planloven, og i den forbindelse efterlystes en klarere vurdering af, hvad det betyder, at en virksomhed er af national interesse.

Jakob Svane vil tage initiativ til et fælles møde mellem Erhvervsstyrelsen, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, samt andre interesserede parter om dette tema. Eva Fill Nielsen bekræftede, at Danske Havne er interesserede i at deltage i dette forum. Andre parter med interesse i sagen blandt panelets medlemmer vil blive inviteret med til dette arbejde.

9

Ad 6: Eventuelt

Jakob Svane efterlyste en opfølgning på den maritime vækstplan, herunder særligt initiativet vedrørende at få overflyttet gods fra land til sø. Niels Frederik Balling Larsen orienterede i den forbindelse om arbejdet i det såkaldte Short Sea Promotion Centre, som Danske Rederier står i spidsen for, og som har fokus på dette område. Næste møde i denne gruppe er planlagt til september. Jan Albrecht supplerede med, at dette emne også kan være interessant ud fra en klimavinkel, som styrelsen arbejder med. Det aftaltes at tage punktet om overflytning af gods op på næste møde i panelet.

Flere deltagere efterlyste en status på den igangværende havplanlægning. Rikke Wetter Olufsen orienterede om at arbejdet med havplanen skrider frem, men endnu er det for tidligt at præsentere denne. Punktet vil blive taget op på næste møde i panelet, inden planes forventes sendt i en 6 måneders høring.

Før mødet havde Johnny Dalgaard fra SikkerhedsBranchen sendte en skriftlig anmodning om at blive orienteret om kommende ændringer af bekendtgørelserne om sikring af havne og havnefaciliteter, da SikkerhedsBranchen har en særlig interesse i, om der vil blive indført RSO’er i Danmark. Styrelsen vil kontakte Johnny Dalgaard direkte vedr. hans henvendelse.

For så vidt angår den fremtidige model for udarbejdelse af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner for havne og havnefaciliteter henvises til referatet af punkt 3 ovenfor. Medlemmerne af Branchepanelet for Havne har mulighed for senest fredag den 14. juni 2019 at indsende bemærkninger i forhold til valg af en af de tre modeller. Når regelændringer er udarbejdet, vil disse som vanligt blive sendt i høring.

Næste møde i panelet forventes afholdt i løbet af efteråret 2019.