Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger II. Instruksen er udarbejdet med udgangspunkt i dokumentet ”Forvaltning og revision af offentlige tilskud” fra april 2015, udarbejdet af bl.a. Rigsrevisionen. Der henvises til denne instruks i tilskudsmodtagers tilsagnsskrivelse. En kopi af denne skal tilskudsmodtager videregive til revisor sammen med kopi af: ansøgning og accepteret tilsagnsskrivelse.

Denne instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for Trafikstyrelsens projekttilskud. Instruksen er udstedt med hjemmel i Bekendtgørelse om pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger II.

§ 1. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskift i projektperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.

 

§ 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012) og nærmere præciseret i stk. 2 og §§ 3-7.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om projektregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet.

                                                 

§ 3. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtager og samarbejdspartneres administrative strukturer og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets (tilsagnets) størrelse betydning for revisionens omfang.

 

§ 4. Ved revisionen skal revisor efterprøve:

1.  Om projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler.

2.  Om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne i Trafikstyrelsens tilsendte og accepterede tilsagnsbrev.

3.  Om tilskuddet er anvendt til formålet.

4.  Om tilskudsmodtager og samarbejdspartnere har udvist sparsommelighed.

5.  Om tilskudsmodtagers ledelse opretholder de administrative forretningsgange, der er nødvendige for en dokumenteret og pålidelig opfyldelse af tilsagnsvilkårenes regnskabs- og rapporteringskrav.

Stk. 2. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

 

§ 5. Tilskudsmodtager og samarbejdspartnere skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af projektregnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

 

§ 6. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager meddelelse herom, samt at påse, at tilskudsmodtagers ledelse inden 3 uger giver Trafikstyrelsen meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Trafikstyrelsen.

Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.

 

§ 7. Det reviderede projektregnskab forsynes med en påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Forbehold skal fremgå af påtegningen. Påtegningen består af to dele: først afgiver revisor erklæring om det finansielle regnskab, og dernæst erklærer revisor sig om resultatet af den udførte forvaltningsrevision. Jf. dokumentet ”God offentlig revisionsskik – normen for offentlig revision” fra januar 2013, udarbejdet af Rigsrevisionen.

Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. § 4. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol. 

Stk. 3. Genpart af revisionsberetningen indsendes af tilskudsmodtager til Trafikstyrelsen sammen med det påtegnede projektregnskab.

 

§ 8 Nærværende instruks træder i kraft den 1. juli 2022 med virkning for projekter, der har fået tilsagn efter denne dato.