Den sikkerhedsansvarlige skal ved udarbejdelse af den årlige sikkerhedsrapport sikre, at relevante oplysninger om veterantogsorganisationens aktiviteter, godkendelser mv. indberettes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. § 13, stk. 1.

Den sikkerhedsansvarlige skal som minimum sikre, at nedenstående er indeholdt i rapporten.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en skabelon, som kan benyttes ved udarbejdelse af den årlige rapport.

 

Tilladelse

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gældende tilladelse.

Registrering i Erhvervsstyrelsen

Her oplyses Veterantogsklubbens CVR-nummer

Dato for registrering og status.

Ansvarsforsikring

Forsikringsselskab, aftale, policenummer og dækningsgrad.

Dokumentation for sikkerhedsstyring

Her beskrives de ændringer, der er kommet til siden den sidste årsrapport, samt hvorledes disse ændringer er blevet implementeret.

Eventuelle bemærkninger fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsynsbesøg, samt tiltag.

Godkendelser

Kort beskrivelse af test eller prøvedrift på det givne materiel og formål samt efterfølgende opdatering af godkendelsesprocessen.

Organisation

Kort beskrivelse af veterantogsorganisationen og dens virke

Evt. ændringer i forhold til det forgangne år.

Driften

Beskrivelse af driften

Hvor mange gæster

Kørte kilometer for året

Plantog/særtog

Sikkerhedsregler

Beskrivelse af ændringer samt implementering af sikkerhedsregler i forhold til det forgangne år.

Personer med sikkerhedsmæssige funktioner, uddannelser og helbredsforhold

Her redegøres for ændringer i funktioner, der er tilknyttet veterantogsorganisationen, og status på deres helbredsmæssige forhold, hvor det er relevant.

Ulykker og forløbere til ulykker

Her redegøres for alvorlige hændelser, som har ført til en ulykke, samt alvorlige og mindre alvorlige hændelser, som under andre omstændigheder kunne have ført til en ulykke.

Efterfølgende proceshåndtering af hændelser

En årsagsforklaring på, hvorfor hændelsen udviklede sig eller kunne have udviklet sig til en alvorlig ulykke. Samt hvordan sikrer veterantogsorganisationen, at personerne er bekendt med hændelsen og de eventuelle nye tiltag. (Handlingsplan)

Risikovurdering

Vurdering af de risici, der kan være forbundet med at drive veteranbane og køre med veterantog i forbindelse med ændringer. Forholde sig til de uregelmæssigheder der kan forekomme.

Planer for vedligeholdelse

Vedligeholdelsesplan for materiellet og infrastrukturen samt eventuelle ændringer.

Køb af ydelser med et sikkerhedsmæssigt indhold

Beskrivelse af nye eller ændrede aftaler/kontrakter ved køb af sikkerhedsmæssige ydelser.

Handlings og sikkerhedsplaner for ekstraordinære situationer

Eksempelvis beredskabsplaner for evakuering af tog ved brand, eller andre årsager, eller ændringer for afvikling af trafikken.

Sikkerhedsansvarlig

Beskrivelse i grove træk af de opgaver, der er udført og mere udførligt, hvis opgaverne har haft sikkerhedsmæssig karakter, og særligt hvor de tilsynsførende har haft iagttagelser eller konklusioner ved deres udførte tilsyn.

Eventuelt relevante bilag

 

Eventuelt kommende aktiviteter for det næste år