1

1 – GENERELT OM STANDARD SCENARIER FOR REDNINGSBEREDSKABETS FLYVNING MED DRONER

1.1

1.1 Regelgrundlag

Flyvning med droner sker i Danmark efter følgende regler:

  • Bekendtgørelse nr. 1256 af 24. november 2017 om flyvning med droner i bymæssigt område (bydronebekendtgørelsen)
  • Bekendtgørelse nr. 1257 af 24. november 2017 om flyvning med droner udenfor bymæssigt område (landdronebekendtgørelsen)

Bekendtgørelserne regulerer flyvning med droner, således at risikoen for, at der gøres skade på 3. mand på jorden eller på den bemandede luftfart, er acceptabel. Bekendtgørelserne tillader flyvning med forhøjet flyvesikkerhedsmæssig risiko i forbindelse med redningsberedskab, da redningsberedskabet har til opgave at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder overhængende terror- og krigshandlinger, eller overhængende fare herfor. Følgende er anført i bydronebekendtgørelsens § 21 (identisk ordlyd anvendes i landdronebekendtgørelsens § 13):

Særlige bestemmelser for droner, der anvendes i forbindelse med redningsberedskabet

§ 21. Ved redningsberedskabsflyvning med droner kan bestemmelserne i denne bekendtgørelse fraviges, hvis flyvningen foregår i henhold til et standard scenarie, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. stk. 2. Godkendte standard scenarier offentliggøres på droneregler.dk, og kan anvendes af droneoperatører, der udfører redningsberedskabsflyvning med droner. Stk. 2. Et nyt standard scenarie sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til godkendelse inden flyvningen påbegyndes. Et standard scenarie skal indeholde

1) en beskrivelse af operationstypen,
2) retningslinjer for hvordan droneoperationen vil blive udført,
3) en risikovurdering, og
4) en beskrivelse af de operationelle begrænsninger ved den pågældende operationstype.

Stk. 3. Ved anvendelse af et allerede godkendt standard scenarie, skal droneoperatøren erklære overfor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at denne vil anvende et bestemt godkendt standard scenarie samt at betingelserne, som fremgår af standard scenariet, er opfyldt. Udgør droneoperationen en særlig høj risiko, skal droneoperatøren ligeledes godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det fremgår af standard scenariet, der planlægges anvendt, om droneoperatøren skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

1.2

1.2 Definition af redningsberedskab

Flyvning med droner i redningsberedskabet kan ske efter ovennævnte § 21, stk. 1, når det er en del af en redningsoperation med hjemmel i beredskabsloven1. Operatører, som udfører redningsberedskabsopgaver jf. ovenstående, skal enten indsende erklæring om at følge et bestemt godkendt standard scenario eller indsende ansøgning om godkendelse som operatør, jf. § 21, stk. 3, i bydronebekendtgørelsen, for at opnå tilladelse til flyvning efter § 21, stk. 1. Det vil fremgå af det konkrete scenario, hvorvidt dette kræver erklæring eller ansøgning. Operatører kan være det statslige redningsberedskab (Beredskabsstyrelsen), et kommunalt redningsberedskab, herunder andre med aftaler efter beredskabslovens § 13, eller en operatør som har indgået kontrakt med det statslige eller kommunalt redningsberedskab om leverance af droneflyvning i redningsoperationer.

1.3

1.3 Indholdet af et standard scenarie

EU-regulering om flyvning med droner omhandler tre kategorier: ”Open”, ”Specified” og ”Certified”, hvor standard scenarier vedrører ”Specified”-kategorien. Denne EU-regulering, der forventes at træde i kraft i 2019, vil ikke gælde for redningsberedskabets flyvning med droner, men principperne i EU–reguleringen vil udgøre grundlaget for dansk regulering af denne type flyvning. Da der accepteres en forhøjet flyvesikkerhedsmæssig risiko ved redningsberedskabets flyvning med droner, er der dog, hvor det findes hensigtsmæssigt, afvigende krav i forhold til den kommende EU-regulering af ”Specified”-kategorien. Trafik, Bygge-og Boligstyrelsen (TBST) offentliggør standard scenarier via droneregler.dk med følgende indhold:

1. Generelt (nærværende introduktion) med følgende bilag (SUBPARTS):

A. Definition af pågældende scenarie, herunder vilkår og krav for anvendelsen af scenariet.
B. Risikovurdering af pågældende scenarie i h.t. SORA metodik. (risikovurderingsmodel for drone operationer, model vil blive del af EU regler)
C. Skabelon til driftshåndbog, som operatøren kan anvende ved erklæring/ansøgning om at blive godkendt til pågældende scenarie. En operatør kan vælge at anvende skabelonen eller udarbejde sin egen efter eget valg. Dog skal alle emner i skabelonen dækkes.

Af hensyn til den fortsatte udvikling af standard scenarier, der primært sker i regi af European Aviation and Safety Agency (EASA) med dokumenter udformet på engelsk, offentliggøres B. og C. af ovenstående på engelsk. Det vil smidiggøre videre tilpasning/udvikling af danske scenarier, efterhånden som scenarieprocessen udvikles ved EASA.

2

2. Nærværende standard scenarie for redningsberedskabets flyvning med droner

2.1

2.1.Omfanget af dette standard scenarie

Nærværende standard scenarie tillader flyvning med droner med en lempelse i bydronebekendtgørelsens bestemmelser vedrørende flyvning over afgrænset ejendom/tæt på bygninger samt i hensynet til sikkerhed i forhold til sikringsmæssigt kritiske installationer, jf. bekendtgørelsens § 9 stk. 2, § 15 stk. 4, 6, 11, 12 og 13. Flyvning kan således gennemføres uden hensyn til de nævnte bestemmelser, såfremt operatøren opfylder betingelser i afsnit 2.2 for nærværende scenarie.

2.2

2.2. Godkendelse af operatører

Operatører, der skal flyve efter nærværende standard scenarie, skal indsende erklæring herom til TBST, indeholdende følgende information:

a. Navn og adresse, hvorfra operatøren styrer sine operationer, samt CVR på organisation.
b. Specifikation af det redningsberedskab, som operatøren varetager. Såfremt organisationen ikke er et redningsberedskab, skal der medsendes dokumentation, for at organisationen har en kontrakt om leverance af drone-ydelser til et eller flere redningsberedskaber.

Erklæring underskrives af operatørens udpegede ansvarlige leder for droneflyvning. Så snart erklæringen er afsendt til TBST, kan operatøren indlede operationer efter nærværende standardscenarie. TBST vil senest 14 dage efter modtagelse af erklæringen, kvittere for modtagelsen og påpege eventuelle mangler i erklæringen, som skal udbedres.

SUBPART B:

Nærværende standardscenarie giver udelukkende en lempelse, for så vidt angår bestemmelser for flyvning over afgrænset ejendom/tæt på bygninger og i forhold til afstand til sikringsmæssigt kritiske installationer. Der foretages derfor ikke risikovurdering med SORA model, da de flyvesikkerhedsmæssige risici er de samme som ved flyvning efter
bydronebekendtgørelsen.

SUBPART C:

Følgende betingelser skal være opfyldt for, at flyvning kan foretages efter dette scenarie:

  • Der skal være udpeget en indsatsleder fra statsligt eller kommunalt beredskab til den pågældende redningsoperation.
  • Inden flyvning til hver enkel redningsoperation påbegyndes, skal denne være godkendt af indsatslederen for den pågældende redningsoperation.

Nærværende standardscenarie giver ikke anledning til, at der skal foreligge en driftshåndbog.