Denne vejledning indeholder de bestemmelser, der gælder for transportører, der, på vegne af en virksomhed udpeget som sikkerhedsgodkendt fragtagent eller kendt kunde, transporterer sikkerhedskontrolleret luftfragt.

Transport af sikkerhedskontrolleret luftfragt kan ske på følgende måder:

 • Transporten udføres af en sikkerhedsgodkendt fragtagent eller kendt kundes egne chauffører.
 • Transporten udføres i underentreprise af en transportør på vegne af en sikkerhedsgodkendt fragtagent eller kendt kunde. Transporten sker på grundlag af en 6-E speditør/transportørerklæring.

Det er altid den sikkerhedsgodkendte fragtagents eller kendte kundes ansvar at sikre, at transportøren efterlever de krav, der fremgår af speditør/transportørerklæringen 6-E, når en transport af sikkerhedskontrolleret luftfragt udbydes i underentreprise.

Transportøren må udelukkende udføre transport af sikkerhedskontrolleret luftfragt, hvis der er indgået en 6-E speditør/transportørerklæring med en sikkerhedsgodkendt fragtagent eller kendt kunde.

1

Baggrund

En virksomhed, der ønsker at blive godkendt som sikkerhedsgodkendt fragtagent eller kendt kunde, skal ansøge Trafikstyrelsen om godkendelse efter gældende EU-regler. Godkendelsen gælder kun for den specifikke lokalitet, hvor virksomheden er beliggende.

En sikkerhedsgodkendt fragtagent eller kendt kunde kan lægge transport af sikkerhedskontrolleret luftfragt i underentreprise. Dette kan kun ske under forudsætning af, at den sikkerhedsgodkendte fragtagent eller kendte kunde har indgået en 6-E speditør/transportørerklæring med den transportør, som udfører transporten på vegne af den sikkerhedsgodkendte fragtagent eller kendte kunde.

1.1

6-E speditør/transportørerklæring

En virksomhed, der af Trafikstyrelsen er godkendt som sikkerhedsgodkendt fragtagent eller kendt kunde, og som lægger transport af sikkerhedskontrolleret luftfragt i underentreprise til en transportør, har det fulde ansvar for, at transportøren efterlever de krav, der fremgår af 6-E speditør/transportørerklæringen.

Trafikstyrelsen anbefaler, at den sikkerhedsgodkendte fragtagent eller kendte kunde sammen med transportøren nøje gennemgår kravene i speditør/transportørerklæringen.

Den sikkerhedsgodkendte fragtagent eller kendte kunde skal over for Trafikstyrelsen ved tilsyn kunne dokumentere, at virksomheden løbende fører kvalitetssikring af, at de benyttede transportører efterlever kravene i 6-E speditør/transportørerklæringen.

1.2

Transportørens forpligtelser

Der er transportørens ansvar at sikre, at den enkelte chauffør efterlever kravene i 6-E speditør/transportørerklæringen

Chauffører, der transporterer sikkerhedskontrolleret luftfragt, skal baggrundskontrolleres og uddannes i generel sikkerhedsbevidsthed i henhold til kravene i forordning (EU) nr. 2015/1998, kapitel 11.

Både baggrundskontrollen og uddannelsen i generel sikkerhedsbevidsthed skal fornyes hvert femte år.

1.3

Krav til transport af sikkerhedskontrolleret luftfragt

Følgende regler gælder for chauffører, der transporterer sikkerhedskontrolleret luftfragt:

 • Alt personale, der transporterer luftfragt/post skal gennemgå uddannelse i generel sikkerhedsbevidsthed i overensstemmelse med punkt 11.2.7 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 og bilag 13.15 i Det danske Nationale Uddannelsesprogram.
 • Integriteten af alt ansat personale med adgang til luftfragt/luftpost vil blive verificeret. Denne verifikation omfatter som minimum et identitetstjek (om muligt med billedlegitimation: id-kort, kørekort eller pas) og en kontrol af cv og/eller opgivne anbefalinger.
 • Køretøjers lastrum skal forsegles eller aflåses. Lastbiler med presenninger skal sikres med TIR-snor. Ladet på ladvogne skal holdes under observation ved transport af sikkerhedskontrolleret luftfragt.
 • Umiddelbart før lastning skal lastrummet undersøges, og lastrummet skal holdes sikret indtil lastningen er afsluttet.
 • Hver chauffør skal medbringe et id-kort, pas, kørekort eller et andet dokument med foto af chaufføren, der er udstedt eller anerkendes af de nationale myndigheder.
 • Chauffører må ikke foretage ikke-planlagte stop mellem indsamling og levering af sikkerhedskontrolleret luftfragt. Hvis et ikke-planlagt stop er uundgåeligt, kontrollerer chaufføren ved sin tilbagekomst, at lasten er sikret, og at låse og/eller forseglinger er ubrudte. Ved tegn på indgreb skal chaufføren underrette arbejdsgiveren herom og den sikkerhedskontrollerede luftfragt må ikke afleveres, uden at modtageren af lasten gøres opmærksom på indgrebet i forbindelse med afleveringen af lasten.
2

Særligt for chauffører uden adgang til sikkerhedskontrolleret luftfragt

1.1

Baggrundskontrol

Chauffører uden adgang til den sikkerhedskontrollerede luftfragt under transporten skal være baggrundskontrolleret.

Det er den sikkerhedsgodkendte fragtagents eller kendte kundes ansvar, at der foreligger dokumentation for den udførte baggrundskontrol. Dokumentation, for baggrundskontrol - det vil sige kopi af billede legitimation og cv, herunder kontrol af cv - skal opbevares under hele ansættelsesforholdet hos transportøren.

En baggrundskontrol af chauffører skal bestå af et identitetstjek og kontrol af cv.

Identitetstjekket betyder i praksis, at det kontrolleres, hvorvidt personen er den person, vedkommende udgiver sig for at være. Personen skal kunne fremvise billedlegitimation.

Kontrol af cv betyder, at cv’et for personen gennemgås for at afdække, hvorvidt de forhold, som personen har angivet i sit cv, er retvisende, herunder tidligere beskæftigelsesforhold. Derudover skal det kontrolleres, om der er ”huller” i cv’et; dvs. om der er sammenhængende perioder på mere end 28 dage, hvor personen ikke har været under beskæftigelse (uddannelse eller ansættelse). Ved huller på mere end 28 dage skal årsag hertil undersøges for at underbygge personens troværdighed.

1.2

Uddannelse

Chauffører, der udelukkende transporterer sikkerhedskontrolleret luftfragt uden adgang til selve forsendelsen, skal uddannes i generel sikkerhedsbevidsthed efter kravene i forordning 2015/1998, kapitel 11, afsnit 11.2.7 og bilag 13.15 i Det danske Nationale Uddannelsesprogram.

Chaufføren skal være baggrundskontrolleret med tilfredsstillende resultat, inden uddannelsen påbegyndes.

Uddannelsen skal bestås ved en teoretisk prøve, før chaufføren må transportere sikkerhedskontrolleret luftfragt.

3

Særligt for chauffører med uledsaget og uovervåget adgang til sikkerhedskontrollerede luftfragt

2.1

Baggrundskontrol

Såfremt chaufføren (1) uden overvågning har uledsaget adgang til den sikkerhedskontrollerede luftfragt (f.eks. i forbindelse med selvstændig lastning og aflastning), og/eller (2) uden overvågning har uledsaget adgang til sikkerhedskontrolleret luftfragtforsendelser under transporten (f.eks. med nøgle/kode til lastrummet) skal chaufføren være baggrundskontrolleret.

En baggrundskontrol af chauffører skal bestå af et identitetstjek, kontrol af cv og indhentelse af straffeattest.

Identitetstjekket betyder i praksis, at det kontrolleres, hvorvidt personen er den person, vedkommende udgiver sig for at være. Personen skal kunne fremvise billedlegitimation.

Kontrol af cv betyder, at cv’et for personen gennemgås for at afdække, hvorvidt de forhold, som personen har angivet i sit cv, er retvisende, herunder tidligere beskæftigelsesforhold. Derudover skal det kontrolleres, om der er ”huller” i cv’et; dvs. i sammenhængende perioder på mere end 28 dage, hvor personen ikke har været under beskæftigelse (uddannelse eller ansættelse). Ved huller på mere end 28 dage, skal årsag hertil undersøges for at underbygge personens troværdighed.

Kontrol af straffeattest betyder, at der skal indhentes en straffeattest fra samtlige bopælslande inden for de seneste 5 år. Ved bopælsland forstås ethvert land, hvori personen har haft bopæl i mindst 6 måneder uden afbrydelser. Straffeattester skal indhentes minimum hvert femte år.

Det er den sikkerhedsgodkendte fragtagents eller kendt kundes ansvar, at der foreligger dokumentation for den udførte baggrundskontrol. Dokumentation, for baggrundskontrol - det vil sige kopi af billede legitimation, cv, herunder kontrol af cv samt straffeattest - skal opbevares under hele ansættelsesforholdet hos transportøren.

2.2

Uddannelse

Chauffører, der har uledsaget og uovervåget adgang til sikkerhedskontrollerede luftfragtsforsendelser, skal uddannes efter kravene i forordning 2015/1998, kapitel 11, afsnit 11.2.3.9 og bilag 13.10 i Det danske Nationale Uddannelsesprogram.

Chaufføren skal være baggrundskontrolleret med tilfredsstillende resultat, inden uddannelsen påbegyndes.

Uddannelsen skal bestås ved en teoretisk prøve, før chaufføren må få uledsaget og uovervåget adgang til sikkerhedskontrolleret luftfragt.

4

Generelt om begge uddannelser:

Trafikstyrelsen udbyder ikke uddannelse af chauffører efter pkt. 11.2.7 eller pkt. 11.2.3.9., men begge uddannelser udbydes som arbejdsmarkedsuddannelser og af private konsulentfirmaer.

Herudover kan begge uddannelser af chauffører udføres af en sikkerhedsgodkendt fragtagent eller en kendt kunde.

Definitioner:

Sikkerhedskontrolleret luftfragt: Fragt- og postforsendelser, der er sikkerhedskontrolleret af enten en sikkerhedsgodkendt fragtagent eller kendt kunde. Sikkerhedskontrollen har til hensigt at forebygge, at der indføres forbudte genstande ombord på et luftfartstøj. Når en forsendelse er sikkerhedskontrolleret, er den godkendt til at blive lastet ombord på et luftfartøj.

 

Sikkerhedsgodkendt fragtagent: Virksomhed (speditør), der er blevet sikkerhedsgodkendt af Trafikstyrelsen til at håndtere sikkerhedskontrolleret luftfragt. Det er en forudsætning for godkendelsen, at virksomheden udfører mindst en af følgende aktiviteter:

 • Virksomhed, der har lager og transporterer sikkerhedskontrolleret luftfragt
 • Virksomhed, der driver lager for Kendte Kunder, men som ikke selv udarbejder et fragtbrev
 • Virksomhed med lager, som udarbejder AWB og evt. udfører transport
 • Virksomhed, der alene udarbejder AWB
 • Virksomhed, der er autoriseret til at udføre screening af gods, der skal transporteres med fly
 • Virksomhed, der i en lufthavn beskytter og laster sikkerhedskontrolleret gods på luftfartøjer

Den sikkerhedsgodkendte fragtagent oprettes efterfølgende i Unionens database til sikring af forsyningskæden (EU-databasen).

En sikkerhedsgodkendelse som fragtagent skal fornyes efter 4 år og seks måneder.

 

Kendt Kunde: Virksomhed, der er blevet sikkerhedsgodkendt af Trafikstyrelsen som kendt kunde. Godkendelsen indebærer, at virksomheden selv kan udføre sikkerhedskontrol af sine forsendelser (typisk egne producerede varer), der skal fragtes med et luftfartøj.

 

Transportør: Virksomhed, der alene udfører landevejstransport af f.eks. sikkerhedskontrolleret luftfragt.