1

Havne- og fiskeripulje

Der er til havne- og fiskeripuljen afsat i alt 25 mio. kr. i 2021 til at understøtte omstillings- og udviklingsindsatser inden for havne, fiskerierhvervet samt relaterede følgeerhverv.

Ansøgningsmateriale

Ansøgninger til havne- og fiskeripuljen skal indsendes via virk.dk, og der skal vedlægges projektbeskrivelse og projektbudget. Skabeloner til disse kan hentes på Trafikstyrelsens hjemmeside: Havne- og fiskeripuljen. (LINK VIRKER IKKE)

Puljens kriterier

De indkomne ansøgninger bedømmes ud fra følgende kriterier:

1) Den grønne omstilling accelereres, hvorved udslip af CO2 og øvrige emissioner begrænses, fx ved etablering af strømforsyning til skibe.

2) Der opnås en forbedret affaldshåndtering med særligt fokus på genanvendelse.

3) Der bidrages til at sikre en videreudvikling af fiskerierhvervet og relaterede følgeerhverv.

4) Der bidrages til den lokale og regionale beskæftigelse og erhvervsudvikling.

De indkomne ansøgninger prioriteres ud fra en vurdering af, hvor der forventes opnået den største effekt pr. investerede krone for såvel den grønne omstilling som erhvervsudviklingen.

De indkomne ansøgninger vil også blive vurderet ud fra, om de ansøgte projekter ligger inden for de relevante statsstøtteregler, som muliggør lovlig støtte uden anmeldelse til og godkendelse af EU.

Behandling af indkomne ansøgninger

Trafikstyrelsen forventer at give meddelelse om tilsagn eller afslag inden 3 måneder efter ansøgningsfristen eller det tidspunkt efter ansøgningsfristen, hvor de nødvendige oplysninger foreligger.

Trafikstyrelsen forbeholder sig ret til at bede om yderligere dokumentation i forbindelse med behandlingen af ansøgninger.

2

Formål

De danske havne har sat som mål at blive CO2-neutrale i 2030, samtidig med at 90 pct. af alt affald i havnene genanvendes i 2030. For at understøtte omstillings- og udviklingsindsatser inden for fiskerierhvervet samt relaterede følgeerhverv oprettes en pulje, der kan søges af havne, fiskeri- og
følgeerhverv til medfinansiering af projekter vedrørende fx omstilling og grøn udvikling af erhverv.

Puljen kan søges af erhvervshavne med tilhørende fiskeri- og følgeerhverv, og puljen kan understøtte udviklingen i havne, som fx er særligt eksponerede for negative konsekvenser ved Brexit. Den kan bl.a. understøtte en grøn omstilling af havne og sikre bedre affaldshåndtering, så de hjælpes til at nå genanvendelsesmålet. Midlerne kan fx gå til investeringer, der kan muliggøre anvendelse af landstrøm til fartøjers forbrug af energi, når de ligger i havn eller bedre affaldssortering.

3

Økonomisk ramme

Til puljen er der i alt afsat 25 mio. kr., som skal udmøntes i 2021.

Der er krav om en medfinansiering af projekterne på mindst 50 pct., hvor ansøgeren sammen med eventuelle medansøgere således skal bidrage med mindst 50 pct. af det beløb, der ansøges om.

Medfinansiering omfatter det samlede projekt, herunder eventuel finansiering af forundersøgelser og projektering. I forbindelse med udfyldelse af budgetskabelon for projektet henvises til Instruks for regnskab vedrørende puljen, der er tilgængelig på Trafikstyrelsens hjemmeside: Havne- og fiskeripuljen (LINK VIRKER IKKE). Af instruksen fremgår det bl.a. hvilke udgifter der er tilskudsberettigede.

Der er ikke fastlagt nogle krav for hvor store eller små projekter der kan søges tilskud til. Da der ligger et ikke ubetydeligt administrativt arbejde i at udarbejde en ansøgning og opfylde løbende krav til rapportering mv., er det Trafikstyrelsens forventning, at relevante projekter typisk vil være af en vis størrelse (projekter hvor der søges tilskud på ca. 0,1 mio. kr. eller mere).

4

Ansøgerkredsen

Ansøgerkredsen til Havne- og fiskeripuljen er havne, fiskeri- og følgeerhverv.

Ansøgere opfordres til at gå sammen om et eller flere projekter for derved at sikre en så bred anvendelse af midlerne som muligt. Hvis flere ansøgere går sammen om en ansøgning, skal parterne udpege en koordinator.

En ansøgning skal være koordineret med relevante interessenter for det projekt, der ansøges om midler til.

Kun én part (koordinatoren) kan være ansvarlig for anvendelsen af tildelte puljemidler.

5

Model for udmøntning af midler i forhold til EU’s statsstøtteregler

Statsstøtte er som udgangspunkt i strid med EU-reglerne, medmindre den anmeldt til og godkendt af EU. Der kan dog på en række foruddefinerede områder opnås lovlig statsstøtte uden om anmeldelse og godkendelse, såfremt givne betingelser foreligger opfyldt. Nærmere oplysninger herom findes i bilag 1 om relevante statsstøtteregler i forhold til havne- og fiskeripuljen.

Rammerne for udmøntning er beskrevet i bekendtgørelse nr. 942 af 19. maj 2021 om havne- og fiskeripulje. Det fremgår heraf, at ansøgninger skal indeholde ansøgerens begrundede vurdering om, at et tilskud ikke vil stride imod EU’s statsstøtteregler. I projektbeskrivelsens pkt. 12 skal ansøgeren angive sin begrundede vurdering og overvejelser i forhold til statsstøttereglerne, herunder hvilke regler der kan anvendes. Til brug for denne vurdering er der udarbejdet et vejledende bilag (bilag 1 – Relevante statsstøtteregler i forhold til havne- og fiskeripulje). Den endelige vurdering foretages af Trafikstyrelsen.

Udgangspunktet for udmøntningen er, at midlerne skal kunne tildeles under de rammer, der er beskrevet i henholdsvis gruppefritagelsesforordningen1 2 ’de minimis’-forordningen3 eller forordningen for ’de minimis’-støtte i fiskeriog akvakultursektoren4. På baggrund af en konkret vurdering vil Trafikstyrelsen i enkeltsager kunne tage kontakt til kommissionen med henblik på at få godkendt en støtte til et projekt, der falder uden for disse regler. Tilsagnet vil i givet fald være betinget af kommissionens godkendelse.

6

Udbetaling af tilskud

Før udbetaling af puljemidler kan finde sted skal følgende være opfyldt:

 • For tilskudsbeløb på under 0,5 mio. kr. aflægges ét afsluttende projektregnskab med ledelsespåtegning. Der gives ikke rateopdelte udbetalinger til projekter, hvor tilsagnet er under 0,5 mio. kr.

 

 • For tilskudsbeløb fra og med 0,5 mio. kr. og op til 10 mio. kr., og med en varighed under 18 måneder, aflægges ét afsluttende projektregnskab med revisorpåtegning. Udbetaling af eventuelle rater kan ske, når projektet i ansøgningen er opdelt i rater, og der aflægges statusrapport, der dokumenterer målopfyldelsen for den pågældende rate. Ved rateopdelte udbetalinger skal rater minimum udgøre 0,2 mio. kr. Sidste rate skal minimum udgøre 25 % af det samlede tilskudsbeløb.

 

 • For tilskudsbeløb fra og med 10 mio. kr. og over, eller med en varighed på over 18 måneder, aflægges ét afsluttende revisorpåtegnet regnskab. Udbetaling af eventuelle rater kan ske, når projektet i ansøgningen er opdelt i rater, og der aflægges et årligt ledelsespåtegnet projektregnskab for kalenderåret, ligesom der skal aflægges statusrapport, der dokumenterer målopfyldelsen for den pågældende rate. Ved rateopdelte udbetalinger skal rater minimum udgøre 0,2 mio. kr. Sidste rate skal minimum udgøre 25 % af det samlede tilskudsbeløb.

I forbindelse med aflæggelse af regnskab henvises i øvrigt til Instruks for regnskabsaflæggelse samt Revisionsinstruksen, der kan findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Projektregnskabet skal være i overensstemmelse og sammenligneligt med det godkendte budget.

Udbetalinger af tilskud sker efter at omkostningerne er afholdt. Udbetaling af tilskud kan ske 4 gange årligt: ultimo februar, maj, august og november.

Tilskud til køb af udstyr mv.
Ansøges der om tilskud til indkøb af udstyr (som kan videresælges), skal det i ansøgningen angives i hvilken periode udstyret vil blive anvendt i projektet, der ansøges om midler til.

7

Afrapportering

Det er en forudsætning for tildeling af midler, at projektbeskrivelsen indeholder en plan for afrapportering af det afsluttede projekt, herunder opnåede resultater, leverancer, succeskriterier, overholdelse af tidsplan mv.

For projekter, der varer mere end ét år, skal der ydermere afleveres en årlig afrapportering af status for projektet. Denne årlige afrapportering skal foreligge senest ved udgangen af januar og skal omfatte status for opnåede resultater og leverancer, en økonomisk status samt opfyldelsen af projektets tidsplan i det forgangne år. Der skal ikke udarbejdes en statusrapportering i januar 2022.

Skabeloner til afrapportering kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside: Havne- og fiskeripuljen. (LINK VIRKER IKKE)

8

Bilag 1: Relevante statsstøtteregler i forhold til havne- og fiskeripulje

I det følgende beskrives statsstøtteregler vedrørende visse foruddefinerede områder, herunder gruppefritagelsesforordningen og ’de minimis’- forordningen, som kan være relevante i forhold til de ansøgte projekter under havne- og fiskeripuljen. Nedenstående gennemgang er ikke udtømmende og skal betragtes som vejledende.

 

Gruppefritagelsesforordningen5 6

Havneinfrastruktur7

Infrastruktur til håndtering af drifts- og lastaffald fra skibe8

Infrastruktur til alternative brændstoffer9, herunder landstrøm

I henhold til gruppefritagelsesforordningens artikel 56b, er støtte til bl.a. investeringer i anlæg, udskiftning eller opgradering af havneinfrastruktur, som bl.a. omfatter infrastruktur til håndtering af drifts- og lastaffald fra skibe infrastruktur til alternative brændstoffer, forenelig med statsstøttereglerne under iagttagelse af visse betingelser i bestemmelsen og forordningens kapitel I. Bl.a. kan nævnes:

 • Omkostninger ved ikketransportrelaterede aktiviteter, herunder industrielle fremstillingsfaciliteter, der er aktive i en havn, kontorer eller butikker, samt ved havnesuprastrukturer, er ikke støtteberettigede.

 

 • Støttebeløbet må ikke overstige forskellen mellem de støtteberettigede omkostninger og driftsresultatet af investeringen.

Den støttede havneinfrastruktur skal være tilgængelig for interesserede brugere på lige, ikkediskriminerende og markedskonforme vilkår.

 

Genbrug og genanvendelse af affald

I henhold til gruppefritagelsesforordningens artikel 47 er investeringsstøtte til genbrug og genanvendelse af affald forenelig med statsstøttereglerne under iagttagelse af visse betingelser i bestemmelsen og forordningens kapitel I. Bl.a. kan nævnes:

 • Investeringsstøtten må bl.a. alene ydes til genbrug og genanvendelse af affald skabt af andre virksomheder.

 

 • Støtten må ikke indirekte lette forurenerne for en byrde, som de skal bære i henhold til EU-lovgivningen, eller for en byrde, der bør betragtes som en almindelig virksomhedsomkostning.

 

 • investeringen må ikke blot øge efterspørgslen efter genbrugsmaterialer uden at øge indsamlingen af disse materialer.

 

 • Investeringen skal gå videre end den seneste teknologi.

 

 • Støtte til aktiviteter til nyttiggørelse af affald, som ikke er genanvendt, er ikke omfattet.

Støtteintensiteten må som udgangspunkt ikke overstige 35 pct. af de støtteberettigede omkostninger.

 

Miljøbeskyttelse

I henhold til artikel 36 i forordningen er investeringsstøtte, der sætter virksomheder i stand til at gå videre end EU-standarderne for miljøbeskyttelse eller øge miljøbeskyttelsesniveauet i fravær af EU-standarder, forenelig med statsstøttereglerne under iagttagelse af visse betingelser i bestemmelsen og forordningens kapitel I. Bl.a. kan nævnes:

 • Den sætter støttemodtageren i stand til at højne det miljøbeskyttelsesniveau, der følger af dens aktiviteter, ved at gå videre end de gældende EU-standarder, uanset om der foreligger bindende nationale standarder, der er strengere end EU-standarderne.

 

 • Den sætter støttemodtageren i stand til at øge det miljøbeskyttelsesniveau, der følger af dennes aktiviteter i fravær af EU-standarder.

 

 • Der må ikke ydes støtte, hvis investeringerne skal sikre, at virksomheder overholder EU-standarder, der allerede er vedtaget, men endnu ikke er trådt i kraft. Der kan dog ydes til støtte til:
  • Erhvervelse af nye transportmidler til transport ad vej, jernbane og indre vandveje samt søtransport, der er i overensstemmelse med vedtagne EU-standarder, hvis erhvervelsen sker, før disse standarder træder i kraft, og hvis de nye standarder, når de bliver obligatoriske, ikke finder anvendelse på allerede erhvervede transportmidler.
  • Opdatering af eksisterende transportmidler til transport ad vej, jernbane og indre vandveje samt søtransport, hvis EUstandarderne endnu ikke var trådt i kraft på det tidspunkt, hvor disse transportmidler blev taget i drift, og som, når de bliver obligatoriske, ikke finder anvendelse med tilbagevirkende kraft på disse transportmidler.

Støtteintensiteten må som udgangspunkt ikke overstige 40 pct. af de støtteberettigede omkostninger.

 

Forskning og udvikling

I henhold til artikel 30 i forordningen er støtte til forskning og udvikling i fiskeri- og akvakultursektoren, produktion, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter, forenelig med statsstøttereglerne under iagttagelse af visse betingelser i bestemmelsen og forordningens kapitel I. Bl.a. kan nævnes:

 • Det støttede projekt skal være af interesse for alle virksomheder i den pågældende sektor eller delsektor.

 

 • Angivne oplysninger skal offentliggøres på internettet.

 

 • Resultaterne af det støttede projekt skal gøres tilgængelige på internettet, og skal være tilgængelige i 5 år fra slutdato.

Støtten skal ydes direkte til den forsknings- og vidensformidlende organisation og må ikke omfatte direkte støtte, som ikke er forskningsrelateret, til en virksomhed, der fremstiller, forarbejder eller markedsfører fiske- eller akvakulturprodukter. De støtteberettigede omkostninger ved forsknings- og udviklingsprojekter, jf. artikel 25, stk. 3, er:

a) Personaleomkostninger: forskere, teknikere og andet hjælpepersonale i det omfang, de arbejder på projektet.

b) Udgifter til instrumenter og udstyr, i det omfang og i den periode de eller det anvendes til projektet. Hvis sådanne instrumenter og sådant udstyr ikke anvendes til projektet i hele deres livscyklus, anses kun afskrivningsomkostningerne under projektets varighed beregnet på grundlag af alment anerkendt regnskabspraksis for støtteberettigede.

c) Udgifter til bygninger og jord, i det omfang og i den periode der gøres brug deraf til projektet. Hvad angår bygninger, anses kun afskrivningsomkostningerne under projektets varighed beregnet på grundlag af alment anerkendt regnskabspraksis for støtteberettigede. For så vidt angår jord, er omkostningerne ved kommerciel erhvervelse eller de faktiske påløbne kapitalomkostninger støtteberettigede.

d) Omkostninger ved kontraktforskning og køb eller licensering af viden og patenter fra eksterne kilder på armslængdebetingelser samt omkostninger ved konsulentbistand og tilsvarende tjenester, som udelukkende anvendes til projektet.

e) Yderligere generalomkostninger og andre driftsudgifter, herunder udgifter til materialer, forsyninger og lignende produkter, der afholdes i direkte tilknytning til projektet.

 

’De minimis’-forordningen10
Udgangspunktet er, at den samlede ’de minimis’-støtte ydet af en medlemsstat til en enkelt virksomhed må ikke overstige 200.000 EUR over en periode på tre regnskabsår, jf. artikel 3, stk. 2 i ’de minimis’-forordningen. Særlige ’de minimis’-regler for fiskeri- og akvakultursektoren findes i en særskilt EU forordning.

 

’De minimis’ – Fiskeri- og akvakultursektoren11
Den samlede ’de minimis’-støtte til en enkelt virksomhed inden for fiskeri- og akvakultursektoren, der omfatter produktion, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter, må ikke overstige 30.000 EUR over en periode på tre regnskabsår.

Denne forordningen gælder ikke for:
a) Støtte, der fastsættes ud fra prisen for eller mængden af produkter, der indkøbes eller bringes på markedet.

b) Støtte til aktiviteter, der er knyttet til eksport til tredjelande eller medlemsstater, dvs. støtte, der er direkte forbundet med de eksporterede mængder, etablering og drift af distributionsnet eller andre løbende udgifter i forbindelse med eksportvirksomhed.

c) Støtte, som er betinget af, at der anvendes indenlandske produkter frem for importerede.

d) Støtte til erhvervelse af fiskerfartøjer.

e) Støtte til modernisering eller udskiftning af fiskerfartøjers hovedeller hjælpemotorer.

f) Støtte til operationer, der forøger et fartøjs kapacitet, eller udstyr, der øger et fartøjs evne til at spore fisk.

g) Støtte til bygning af nye fiskerfartøjer eller indførsel af fiskerfartøjer.

h) Støtte til midlertidigt eller endeligt ophør med fiskeriaktiviteter, medmindre andet er udtrykkeligt fastsat i forordning (EU) nr. 508/2014.

i) Støtte til forsøgsfiskeri.

j) Støtte til overførsel af en virksomheds ejerskab.

k) Støtte til direkte udsætning, medmindre det udtrykkeligt er fastsat som en bevaringsforanstaltning i henhold til en af Unionens retsakter eller i tilfælde af forsøg med udsætning. Støtte til forhold nævnt i a) – k) skal anmeldes til EU med henblik på godkendelse.

Støtte til forhold nævnt i a) – k) skal anmeldes til EU med henblik på godkendelse.

Trafikstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1799 København V
puljer@tbst.dk
www.tbst.d