1

Indledning

I denne delanalyse undersøges mulighederne for at tilvejebringe bedre og mere grønne transportmuligheder ved Bornholms Lufthavn.

I dag kan man enten komme til Bornholms Lufthavn i eget køretøj (bil, cykel, knallert, mv.), i taxa, i bus eller man kan leje henholdsvis bil eller cykel. Grønne transportformer som delebilisme, kollektiv transport, kørsel i elbil eller (el)cykling er alle til rådighed, men i begrænset omfang.

I 2019 havde lufthavnen 110.643 afgående passagerer, svarende til et dagsgennemsnit over året på knap 270 passagerer varierende fra knap 80 afgående passagerer på juleaften til knap 2.000 afgående passagerer den travleste dag under folkemødet i juni måned. Der er flest passagerer i hverdagene. Antallet af passagerer er endnu ikke oppe på 2019-niveau.

Lufthavnen bruges blandt andet af Region Hovedstaden til sygetransport af bornholmske borgere, som modtager behandling på regionens hospitaler på Sjælland. Region Hovedstaden har oplyst, at der årligt er 15.000 patienter på ruten fra Bornholms Lufthavn til Københavns Lufthavn. Disse udgør knap 15 pct. af det samlede antal passagerer i lufthavnen.

Trafikstyrelsen har adspurgt bornholmske pendlere, hvilken transportform de bruger, når de skal til og fra øen. Af undersøgelsens omtrent 40 respondenter svarer 1/3, at de benytter fly og færge, 1/3 svarer at de kun benytter fly, mens den resterende 1/3 udelukkende benytter færgeruterne.

Analysen vil med udgangspunkt i de nuværende muligheder for transport til og fra lufthavnen samt den nuværende udnyttelse af lufthavnens kundeparkeringsarealer, undersøge mulighederne for at tilføre yderligere transportmuligheder som supplement til de eksisterende løsninger.

Formålet med analysen er at gøre transporten til og fra lufthavnen grønnere og mere fleksibel for både pendlere, bornholmere generelt og turister.

 

Kilde: Google maps

2

Mobilitet til og fra lufthavnen i dag

Mange vælger i dag at benytte eget køretøj til og fra lufthavnen, men der er også en række andre muligheder til stede i dag for personer, som ikke ønsker - eller ikke har mulighed for - at benytte eget køretøj. Disse gennemgås herunder.

Lokale busser
Den kollektive transport til og fra Bornholms Lufthavn foregår i dag med bus, som drives af trafikselskabet BAT. Der er timedrift i tidsrummet 6-22 alle ugens dage, men disse er ikke tilpasset flyenes ankomst- og afgangstider, som kan variere fra dag til dag. Læs mere om BAT’s betjening af Bornholms Lufthavn i analysen af den kollektive trafik på Bornholm (delanalyse nr. 6), som ligeledes er en del af Bornholmeranalysen.


Billeje
Bornholms Lufthavn har for nuværende to biludlejningsfirmaer, AVIS og Europcar. Disse er klassiske udlejningsfirmaer, hvor kunden betaler en dagspris for leje af bil. Det er muligt at leje el- eller hybridbiler gennem de to udlejningsfirmaer med afhentning i Bornholms Lufthavn. Disse selskaber har som intention, at elbilerne skal være på Bornholm hele året. Trafikstyrelsen har ikke kendskab til det aktuelle antal elbiler til udlejning på Bornholm, men det må forventes at stige hvis efterspørgslen er højere end udbuddet på øen.

Ud over den klassiske biludlejning, kan privatpersoner også leje deres bil ud gennem firmaet GoMore på dags- eller timebasis eller efterspørge et lift/en passager i forbindelse med samkørsel. GoMore dækker hele Bornholm. Samkørsel gennem GoMore vil typiskforegå via færgen og ikke på den kortere strækning til lufthavnen. I Bornholms Lufthavn er det i skrivende stund muligt at leje en privatejet elbil gennem GoMore, men udbuddet af biler vil naturligt variere over tid.


Cykelleje
Der er for nuværende mulighed for at leje forskellige typer af cykler, herunder elcykler, på Bornholm. Der er ikke cykeludlejning fysisk til stede i lufthavnen. Til gengæld tilbyder flere cykeludlejningsfirmaer, mod en mindre betaling, at levere de lejede cykler til lufthavnen. Cykeludlejningen er baseret på dagsleje.

Bornholms Lufthavn råder over cirka 350 parkeringspladser, hvor der ikke opkræves betaling. Derudover har lufthavnen 25 korttidsparkeringspladser (1 time), parkeringspladser til afsætning, taxi, sygetransport, busholdeplads og 30 pladser til biludlejningsfirmaer. På parkeringspladsen er der to elladestandere med i alt fire ladepunkter, som alle er med 22 kW.

I lufthavnen er der ligeledes opstillet cykelstativer til brug for rejsende og lufthavnens medarbejdere. Det er ikke tilladt at medbringe cykelbatterier ombord på flyet, og det er således ikke muligt for den rejsende at tage batteriet med sig på rejsen, hvis det skal lades op. Det er heller ikke muligt at lade elcykler op ved cykelstativerne i lufthavnen.

Bornholms Lufthavn bruges af Region Hovedstaden til sygetransport af bornholmske borgere, som modtager behandling på andre hospitaler i Hovedstadsområdet. På Bornholm er mulighederne for specialbehandling begrænset, og det er derfor nødvendigt at have gode muligheder for at transportere patienter til og fra Bornholm. I forbindelse med analysen har Trafikstyrelsen taget kontakt til Bornholms Hospital, der oplyser om lufthavnens betydning for hospitalsdriften. Se de informationer, som Trafikstyrelsen har fået i boks 18.

Bornholms Lufthavn modtager årligt statsstøtte, hvilket er godkendt af EU-kommissionen. De danske myndigheder har overfor EU-kommissionen argumenteret for, at Bornholms Lufthavn er kritisk infrastruktur. Lufthavnen er kritisk i forbindelse med ambulanceflyvninger og de almindelige ruteflyvninger bruges af øens beboere til at komme til og fra behandlinger på Sjælland, da øens sundhedssystem er tilknyttet Region Hovedstaden. Desuden benyttes lufthavnen af Region Hovedstaden til at transportere personale til Rønne hospital.

 

Boks 18 - Bornholms Hospitals om betydningen af Bornholms Lufthavn for hospitalsdriften på Bornholm

Jens Bjerre Bergholdt, Stabschef på Bornholms Hospital, fortæller at Bornholms Hospital er et akuthospital, og er derfor afhængig af en stabil infrastruktur både til vands og i luften.

Hospitalet er hyppig bruger af flytrafikken til og fra øen:

  • Lufthavnen benyttes dagligt til at sende patienter til og fra behandling i København, ligesom en stor andel af personalet på hospitalet ankommer til Bornholm med fly. Både patienter og personale er således afhængige af faste og hyppige afgange.
  • Derudover har hospitalet vanskeligt ved at rekruttere fastansat personale til hospitalet, hvorfor man er afhængig af speciallæger som ofte pendler eller af vikarer, som bor i København eller andre landsdele. Hospitalets geografiske placering betyder derfor, at hospitalet er helt afhængig af stabile transportforbindelser til og fra øen, således at bemandingen på hospitalet sikres.
  • Endelig er der laboratorieprøver, hvoraf mange fragtes til København med fly, da patientens videre behandlingsforløb kan afhænge af et hurtigt svar på prøverne.

Bornholms Hospital understreger, at både færge- og flydriften er afgørende for at sikre en stabil hospitalsdrift, hvor personale, laboratorieprøver og patienter kan transporteres til og fra Bornholm.

3

Mulige fremtidige mobilitetsformer

Der findes en række grønne mobilitetsformer, som kan indtænkes i transporten til og fra Bornholms Lufthavn. Disse grønne transportmuligheder kræver forskellige former for infrastruktur, såsom ladestandere eller dedikerede parkeringspladser, og materiel såsom biler, cykler eller løbehjul. Fælles for disse grønne transportmuligheder er, at der skal være et vist kundegrundlag førend de vil være kommercielt levedygtige.

 

Boks 19 - Knudepunkter

Nordjyllands Trafikselskab (NT) havde i efteråret 2021 en forsøgsordning, hvor de tilbød virksomheder at indgå en aftale med NT om at skabe såkaldte ”knudepunkter”. Formålet var at skabe muligheden for at komme til og fra de steder, hvor muligheden for at tage traditionel offentlig transport var begrænset. Knudepunkterne blev derfor udviklet til at skabe et alternativ til at tage bilen.

Movia har udviklet et tilsvarende koncept, som de kalder for multiskiftet. Ideen med multiskiftet er, at det er et knudepunkt såsom et busstoppested eller terminal, der tilbyder andre mobilitetsmuligheder og ydelser, som rejsende kan benytte. Movia skriver, at formålet er, ”at binde den konventionelle kollektive trafik sammen med nye mobilitetsformer som f.eks. bycykel og delebiler”.

Der er på nuværende tidspunkt ikke delemobilitetsløsninger på Bornholm. Delebilsordninger, deleløbehjul og delecykler eksisterer primært kun i de større danske byer. Byerne adskiller sig markant demografisk og geografisk fra Bornholm. Det betyder, at der er en del udfordringer i at tilpasse konceptet til Bornholm.

En væsentlig erfaring fra flere af de projekter, som har været sat i gang flere steder i landet er, at den pakke med muligheder, der skal levere en fleksibel løsning, som udgangspunkt ikke kan sættes på formel. Passagerernes behov varierer fra sted til sted, og det er derfor nødvendigt at se på forskellige løsninger, alt efter om det er hverdagspendlere eller turister. I flere projekter centreres løsningen omkring et enkelt veldefineret knudepunkt. Se eksempler herpå i boks 19.

Det er i forlængelse af dette relevant at se på mulighederne for at gøre Bornholms Lufthavn til et knudepunkt for brug af delebiler, elbiler, elcykler, med videre.

I afsnit 3.1 beskrives en række grønne mobilitetsformer, og det diskuteres, hvorledes disse dels vil matche transportbehovet til og fra Bornholms Lufthavn, dels om de tilhørende forretningsmodeller vil kunne trives med det relativt spinkle kundegrundlag, som lufthavnens passagerer udgør.

3.1

Mulige grønne mobilitetsformer

Udlejning af elbiler
Udlejning af biler i lufthavnen er mest intensivt i forbindelse med sommerperioden. Hvis det skal blive attraktivt for turister at leje elbiler fremfor konventionelle biler, kræver det, at bilerne kan oplades mange steder og relativt hurtigt. Antallet af ladestandere stiger løbende. Læs mere om udrulningen af ladestandere på Bornholm i analysen af ladestanderkapacitet på Bornholm (delanalyse nr. 10), som ligeledes er en del af Bornholmeranalysen.

Antallet af elbiler på Bornholm vil stige i løbet af de kommende år. Desuden vil antallet af elbiler, som besøger Bornholm i sommerhalvåret stige. Det vurderes ikke, at lufthavnen vil blive udfordret på ladestanderkapaciteten. Dette hænger sammen med, at passagerer der ankommer til lufthavnen i bil ofte vil have opladt bilen hjemmefra og efterlader den i længere tid for at rejse, og derfor ikke bruge ladestandere i lufthavnen som primær opladningsmulighed.

 

Boks 20 - Kommercielle delemobilitetsordninger

Der findes forskellige typer af kommercielle delemobilitetssordninger. De kan grundlæggende opdeles i to kategorier: freefloating og stationsbaserede ordninger.

Free-floating betyder, at ordningens transportmidler ikke har en fast plads, men at man f.eks. kan parkere delebilen på alle parkeringspladser i et givent område.

Den stationsbaserede løsning har faste pladser, hvor man afhenter og afleverer transportmidlet. De to koncepter kan eksistere sideløbende.

Delebilsordning, Free-floating-konceptet
Bornholm adskiller sig fra større byer ved at være tyndt befolket og befolkningen er spredt udover hele øen. Det vil derfor kræve en relativ stor bilflåde for at dette koncept vil kunne fungere.

Det vurderes ikke, at det bornholmske marked er stort nok til udrulning af free-floatingkonceptet. Se mere om dette koncept i boks 20.

Delebilsordning, stationsbaseret koncept
I mere tyndtbefolkede egne kan det stationsbaserede koncept være en mulighed, da dette koncept ikke kræver samme antal biler som free-floating ordningen.

Konceptet egner sig bedre til længere ture, hvor man typisk også kan booke bilen på forhånd, og derved har mulighed for at planlægge sin tur.

I konceptet for den stationsbaserede model indgår, at man relativt tæt på sin bopæl kan afhente/aflevere en bil. Det vil derfor være vanskeligt at se en model, hvor lufthavnen vil være udgangspunkt. Lufthavnen ligger relativt afsides fem km. udenfor Rønne, hvilket begrænser kundegruppen til pendlere, som ankommer via lufthavnen.

Elcykler og elløbehjul: Udlejning og deleordninger
Elcykler og elløbehjul kan enten udlejes fysisk i lufthavnen gennem de eksisterende cykeludlejningsaktører eller der kan indsættes bycykler, som i dag ses på gaderne i de større danske byer. Som med biler kan en sådan ordning enten være efter free-floating princippet eller med faste ”docking stationer”. Det vurderes ikke, at passagergrundlaget er stort nok til indførelse af free-floating princippet. Herudover vil cykler og løbehjul ikke altid være det oplagte transportmiddel til og fra en lufthavn, da passageren ofte medbringer bagage.

3.2

Vurdering af muligheden for grøn mobilitet

Det vurderes således, at det ikke på baggrund af det nuværende passagergrundlag i Bornholms Lufthavn er et marked for at indføre delemobilitet i lufthavnen udover GOMore-ordningen, som allerede eksisterer.

Leje af elbiler og elcykler er muligt i lufthavnen i dag. Det er derfor udelukkende tilstedeværelsen af infrastruktur til elbiler og elcykler, der kan fremme den grønne mobilitet til og fra lufthavnen. Analysen peger på, at der er tilstrækkeligt med ladestandere til elbiler både nu og fremadrettet.

En stor del af rejserne fra Bornholms Lufthavn er patienttransporter eller flyrejsende, der medbringer bagage. Cyklisme er derfor ikke nødvendigvis en oplagt transportform for en stor andel af de rejsende.

Delebilsordninger vurderes ikke at være relevante i lufthavnen på nuværende tidspunkt, da dette vil kræve en stor bilflåde og derved blive meget omkostningstungt. Særligt vil det være et problem at biler efterlades i lufthavnen i mange timer eller dage ad gangen, og derfor er netop delebilsordninger først rigtig relevante i Bornholms kontekst, når delebilerne bliver selvkørende.