1

Indledning

Denne delanalyse undersøger om den efterspurgte færgekapacitet er til stede på ruterne RønneYstad og Rønne-Køge og om den nuværende kapacitet udnyttes bedst muligt. Herudover analyseres det fremtidige behov for færgekapacitet på baggrund af den forventede fremtidige udvikling i trafikken, som kan ses i rapporten Fremskrivning af trafikken til og fra Bornholm – Gods- og passagerprognose for perioden frem til 2040, som ligeledes er en del af Bornholmeranalysen.

Analysen baseres på data fra Molslinjen A/S for året 2022. Data omfatter belægning på hver enkelt afgang, heriblandt antal passagerer og køretøjstyper. Disse data beskriver både udbudt kapacitet og udnyttet kapacitet per færgeafgang.

Færgekapaciteten udgøres af en kombination af de færger, der sejler på ruterne, og antallet af afgange. Kapaciteten afhænger herudover af, hvilke køretøjer som færgerne lastes med (lastbiler, personbiler, autocampere, mm.), samt mængden af gods og passagerer. Gennem prissætning af færgebilletterne er det muligt at påvirke efterspørgslen og derved både antallet af passagerer/køretøjer og mixet af køretøjstyper, som fragtes på den enkelte afgang.

Færgebetjeningen af ruterne Rønne-Ystad og Rønne-Køge skal opfylde et samfundsbegrundet behov for transport. Dette behov er ikke driftsmæssigt rentabelt for en kommerciel færgeoperatør, hvorfor denne modtager godtgørelse fra staten for sit tab på ruterne. Det er således også staten, der fastsætter rammerne for den samfundsbegrundede færgebetjening i forhold til frekvens og kapacitet på ruterne ud fra samfundets behov for kapacitet på ruterne til og fra Bornholm. Den efterspurgte kapacitet på den enkelte afgang er ikke nødvendigvis lig det samfundsmæssige behov for transport. Eksempelvis kan det ud fra en økonomisk og klimamæssig synsvinkel være mest hensigtsmæssigt for samfundet hvis de rejsende benytter andre afgange end de mest attraktive, når kapaciteten er knap. I denne delanalyse fokuseres hovedsageligt på den efterspurgte kapacitet, og det vurderes således ikke hvilket kapacitetsudbud der vil være samfundsøkonomisk optimalt.

--

Kilde: brnhlm.dk

2

Nuværende færgekapacitet

Fra Bornholm er der færgeruter til det øvrige Danmark, Sverige og Tyskland, som alle besejles af Molslinjen A/S. Langt størstedelen af de rejsende til og fra Bornholm sejler med færgeruterne til henholdsvis det øvrige Danmark og Sverige, som også udgør de primære fragtruter til og fra øen. Færgeruten Rønne-Sassnitz opereres på kommercielle vilkår, mens færgeruterne Rønne-Køge og Rønne-Ystad sejles som samfundsbegrundet færgefart.

Analysen vurderer efterspurgt og udbudt kapacitet på ruterne Rønne-Ystad og Rønne-Køge. Ruten Rønne-Køge benyttes hovedsageligt til godstransport, mens ruten Rønne-Ystad hovedsageligt benyttes af passagerer og personbiler.

2.1

Færger og afgange

Ruten Rønne-Ystad betjenes i dag af den nybyggede hurtigfærge Express 5 som primær færge og Express 1 som sekundær færge. I 2022 blev ruten betjent af Express 1 som primær færge og Max som sekundær færge. Den nuværende tonnagesammensætning kører som en forsøgsordning frem til 22. oktober 2023. Læs mere om dette i boks 5. Inden forsøgsordningen udløber skal det besluttes om Express 1 skal forsætte som sekundær færge eller om denne færge skal erstattes af den mindre færge Max. Sammenlignet med Max giver Express 1 et bedre produkt da Express 1 er en nyere og mere komfortabel færge, der dels er mere stabil i uroligt vejr, dels er væsentligt bedre konstrueret i forhold til af- og ombordkørsel.

Ruten til Køge betjenes af færgen Hammershus, er er en RoPax-færge, det vil sige en godsfærge som også kan medtage persontrafik.

Molslinjen A/S har yderligere en færge til disposition, Povl Anker, som både kan bruges til gods og passagertransport. Denne kan indsættes hvis en af færgerne er ude af drift eller ved kraftig blæst, hvor hurtigfærgerne ikke kan sejle. Molslinjen A/S kan også vælge at indsætte færgen i fri trafik, hvis de vurderer, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet til at understøtte efterspørgslen. Dette har Molslinjen A/S for eksempel gjort i forbindelse med Folkemødet. Det er et kontraktkrav for operatøren at have en erstatningsfærge til rådighed. En oversigt over færgernes kapacitet kan ses i figur 34.

Figur 34 - Oversigt over færgerne der betjener ruterne Rønne-Ystad og Rønne-Køge

--

Kilde: Information og billeder fra Molslinjen A/S
Note: Personbilsenheder per færge er den kapacitet som færgen er godkendt til ved Søfartsstyrelsen, og ikke nødvendigvis lig den kapacitet, som Molslinjen A/S udbyder. Se mere i boks 6.

Antallet af afgange afhænger af om det er høj- eller lavsæson. I sommermånederne sejles der op til 10 afgange i hver retning på ruten Rønne-Ystad, hvilket også er det maksimale antal afgange, som to hurtigfærger kan sejle på én dag, medmindre der ligeledes sejles afgange om natten. På færgeruten mellem Rønne-Køge sejles én afgang om dagen i hver retning hele året rundt. Med kun én færge til rådighed vil der ikke kunne sejles flere dobbeltture. En tur fra Rønne til Køge tager 5 timer og 30 minutter, hvilket reelt vil kunne give 2 dobbeltture. Dog vil der i dette tilfælde kun være 30 minutter til at kører lastvognene af og på, hvilket ikke er nok.

Om sommeren benyttes Hammershus ligeledes til at sejle mellem Rønne og Sassnitz i Tyskland. Denne færgeture sejles på kommercielle vilkår.

 

Boks 5 – Tillægskontrakt 9 om indsættelse af HSC ”Express 1” i stedet for HSC ”Max” fra 2023 på ruten Rønne-Ystad.

Molslinjen A/S og Transportministeriet har i 2023 indgået tillægskontrakt 9, som beskriver hvordan Molslinjen A/S i perioden 31. marts 2023 til 22. oktober 2023 indsætter Express 1 i stedet for Max på i alt 488 enkeltture.

Baggrunden for indførelsen at tillægskontrakt 9 er, at der fra bornholmsk side vurderes at være et behov for yderligere kapacitet med hurtigfærgesejlads på ruten Rønne-Ystad, også efter at Express 5 indsættes på ruten til foråret 2023.

Express 1 er en større færge end Max, og den ekstra kapacitet som indsættelsen af Express 1 medfører kan sælges af Molslinjen A/S som fri trafik efter at færgeoperatøren har solgt de resterende billetter efter færgekontraktens krav om maksimumpriser og maksimale gennemsnitspriser. Tillægskontrakt 9 medfører ingen regulering af tilskuddet.

Tillægskontrakt 9 skal ses som en forsøgsordning, der i en begrænset periode giver færgeoperatøren mulighed for at sælge billetter i fri trafik på udvalgte afgange.

Forsøgsordningen skal evalueres omkring september 2023 for en vurdering af om ordningen skal fortsætte efter den 1. januar 2024.

Boks 6 indeholder en definition af både begrebet personbilsenheder og andre kapacitetsbegreber, som benyttes til opgørelse af færgekapacitet.

2.1.1

Rønne-Ystad

Da data benyttet i Bornholmeranalysen er for 2022 og kombinationen af Express 5 og Express 1 først blev indsat i sejlplanen i 2023, afspejler dette afsnit ikke den nuværende færgekapacitet, men færgekapaciteten i 2022, hvor ruten Rønne-Ystad blev betjent af færgekombinationen Express 1 og Max.

I 2022 var Express 1 den primære færge og Max var den sekundære færge på ruten Rønne-Ystad. Den sekundære færge benyttes ved større kapacitetsbehov, som for eksempel i sommermånederne. På figur 35 og figur 36 ses, hvornår i 2022 den sekundære færge Max har været indsat, ligesom det fremgår, at erstatningsfærgen Povl Anker har været benyttet i kortere perioder.

I 2022 har der været perioder, hvor Express 1 har været erstattet af Express 2, som normalt sejler mellem Aarhus og Odden i Kattegat. Data fra Express 2 vil indgå som Express 1, da færgerne er tilnærmelsesvis identiske.

Boks 6 - Kapacitetsbegreber

Enheder: Kapacitet på bil- og fragtfærger opgøres i enten lanemeter eller personbilsenheder. En lanemeter svarer til 1 meter i længden og 2,55 meter i bredden, mens en personbilsenhed svarer til 4,5 meter i længden og 1,75 meter i bredden. I besejlingskontrakten betegnes lanemeter, som høje dækmeter, da en lanemeter ligeledes er kendetegnet ved, at den skal være mindst 4,5 meter høj i hele dens bredde.

I færgekontrakten mellem Molslinjen A/S og Transportministeriet opgøres kapacitetskrav i forbindelse med personbiler i personbilsenheder, mens krav til godstransport opgøres i lanemeter.

Teoretisk kontra faktisk kapacitet: I data modtaget fra Molslinjen A/S til brug for Bornholmeranalysen opgøres kapacitet og kapacitetsudnyttelse i personbilsenheder for begge færgeruter. Her opgøres en personbil til én personbilsenhed, mens lastbiler og busser bliver opgjort til et antal enheder. Eksempelvis bliver en løstrailer opgjort til otte personbilsenheder, mens en forvogn bliver opgjort til seks personbilsenheder. Når antallet af køretøjer således omregnes til et antal personbilsenheder, vil dette estimat være et groft skøn, der således kan variere fra den kapacitet, som køretøjerne egentlig har optaget ombord på færgen. Herudover kan den måde, som Molslinjen A/S pakker færgerne på også have indflydelse på den faktiske udnyttelse af vogndækket. En kombination af disse faktorer betyder, at den faktiske kapacitet på færgen kan afvige fra den teoretiske kapacitet.

Molslinjen A/S har ikke opgjort kapaciteten på færgerne som ét tal, da kapaciteten varierer alt efter hvilken størrelse (længde, bredde, højde) køretøjer, som der bookes billetter til i virksomhedens billetsystem. Når Molslinjen A/S således opgør kapacitet og benyttelse målt på personbilsenheder for den enkelte afgang, varierer kapaciteten fra afgang til afgang, selvom det er den samme færge som sejler på afgangen.

Færgernes kapacitet: I Bornholmeranalysen benyttes for nemheds skyld ét tal for kapaciteten på hver færge. Trafikstyrelsen har modtaget disse kapacitetsangivelser fra Molslinjen A/S, men kan ikke gengive angivelserne i denne rapport, da de er fortrolige.

Kapacitetsniveauer: Grundet den usikre kapacitetsopgørelse er der i Bornholmeranalysen fastsat to øvre kapacitetsbegrænsninger på henholdsvis 95 pct. og 98 pct. belægning. 95 pct. belægning ses som knap belægning, mens 98 pct. belægning ses som kritisk belægning.

Molslinjen A/S beskriver en overfart som udsolgt når belægningen er minimum 98 pct. Dette skyldes at de resterende 2 pct. først sættes til salg 24 timer før overfart, og således ikke er tilgængelige på lige fod med de resterende billetter.

I Bornholmeranalysen benyttes begrebet ”udsolgt” ikke grundet de ovenfor beskrevne usikkerheder. I stedet beskrives en belægning på 98 pct. eller derover som ”kritisk”.

Der er flest afgange i juli måned og dermed størst kapacitet. I månederne november til marts 2022 er kapaciteten på omkring 3-400.000 passagerpladser og 70-80.000 personbilsenheder. I juli 2022 er kapaciteten øget til knap 600.000 passagerpladser og knap 130.000 personbilsenheder.

Figur 35 – Passagerkapacitet på ruten Rønne-Ystad, 2022

Kilde: Molslinjen A/S

Figur 36 – Kapacitet af personbilsenheder på ruten Rønne-Ystad, 2022

Kilde: Molslinjen A/S

Vogndækket på hurtigfærgerne har områder med lav højde, som kun egner sig til personbiler. Dette udgør en begrænsning for antallet af høje køretøjer. Omkring 40 pct. af vogndækket på Express 5 og Express 1 kan benyttes til høje køretøjer. Dog vil der skulle tages højde for vægten, hvilket vil begrænse at færgen fyldes med lastbiler for eksempel.

2.1.2

Rønne-Ystad

Færgen Hammershus er den primære færge på ruten Rønne-Køge. Hammershus er bygget til at kunne medtage en betydelig mængde gods tillige med passagerer og personbiler fordelt på 1.500 lanemeter. Hammershus sejler én afgang hver retning dagligt (én dobbelttur). Kapaciteten på ruten fremgår af figur 37 og figur 38.

Godstransport måles typisk i lanemeter, men for at kunne sammenligne med kapaciteten på ruten Rønne-Ystad er dette af Molslinjen A/S omregnet til personbilsenheder. Læs mere om dette i boks 6.

Erstatningsfærgen Povl Anker vil kunne benyttes som erstatningsfærge på ruten Rønne-Køge på dage, hvor der for eksempel er nedbrud på Hammershus. Denne har ikke været benyttet i 2022.

Figur 37 – kapacitet af personbilsenheder på ruten Rønne-Køge, 2022

Kilde: Molslinjen A/S

Figur 38 – Passagerkapacitet på ruten Rønne-Køge, 2022

Kilde: Molslinjen A/S

Passagerkapaciteten og kapaciteten på vogndækket varierer ikke meget over året.

2.2

2.2 Kontraktuelle forpligtigelser

Antallet af afgange er fastsat i færgekontrakten mellem Transportministeriet og Molslinjen A/S af 21. juni 2016. Kapacitetskravet i færgekontrakten er opdelt i fem kapacitetsniveauer, som fremgår af tabel 9.

Tabel 9 – Minimumskrav til kapacitet og frekvens på ruten Rønne-Ystad

Kapacitetsniveau

Passagerer

Personbilsenheder

Frekvens

Antal dage per år (minimum)

Maksimumkapacitetsdage

9.000

2.200

8

38

Højkapacitetsdage

7.000

1.500

5

46

Mellemkapacitetsdage

5.000

1.000

4

50

Lavkapacitetsdage

2.000

600

4*

80

Minimumkapacitetsdage

1.400

400

4*

Resten

Note:* Pr. 26. marts 2019 blev der indgået aftale om at Molslinjen A/S skal sejle én ekstra afgang på lav- og minimumkapacitetsdage, svarende til 231 ekstra dobbeltture om året. Således blev frekvensen for disse dagstyper justeret fra 3 til 4, hvilket i praksis betyder, at lav- og minimumskapacitetsdage bliver til én kategori. Læs mere i boks 7.
Kilde: Transportministeriet

Tabel 10 – Minimumskrav til kapacitet og frekvens på ruten Rønne-Køge

 

Lanemeter

Frekvens

Minimumkapacitet

1.500

1

Kilde: Transportministeriet
2.3

2.2 Kontraktuelle forpligtigelser

Molslinjen A/S opfyldte i 2022 færgekontraktens minimumskrav til betjening. Fordelingen på kapacitetsniveau fremgår af figur 39 over ruten mellem Rønne og Ystad.

Figur 39 – Antal dage per kapacitetsniveau i 2022

Kilde: Molslinjen A/S

I 2022 var der reelt sejlet med minimumskapacitet på 2 dage og maksimumkapacitet på 41 dage. Størstedelen af dagene i 2022 var der sejlet med enten mellem- eller højkapacitet. Molslinjen har sejlet med højkapacitet i omkring 100 dage, som er mere end dobbelt så mange dage, som der stilles krav om.

I 2021 sejlede Molslinjen A/S omkring 213 yderligere enkeltafgange udover de 231 ekstraafgange fastsat i tillægskontrakt 1. Langt størstedelen af disse blev sejlet af Max, fordelt på månederne fra marts til oktober.

 

Boks 7 - Tillægskontrakt 1: Øget frekvens og reduktion af billetpriser for pendlere samt diverse andre forhold

Molslinjen A/S og Transportministeriet har i 2019 indgået tillægskontrakt 1, som beskriver hvordan Molslinjen A/S blandt andet skal indsætte 231 ekstra dobbeltture på ruten RønneYstad om året i lavsæsonen (på lav- og minimumskapacitetsdage). Dette svarer til, at der dagligt skal sejles en fjerde dobbelttur på de dage, hvor der før kun skulle sejles tre.

Molslinjen A/S modtager fra 2019 og frem 26,2 millioner kroner i kompensation årligt for de 231 dobbeltture. Hvis kompensationen overstiger Molslinjens nettoomkostninger inklusiv syv pct. avance, skal de ikke-anvendte midler benyttes til indsættelse af ekstra dobbeltture i året efter. Ved kontraktens udløb tilbagebetales eventuelle ikke-anvendte midler til Transportministeriet. I årene 2019-2022 har Molslinjen sejlet yderligere 47-194 dobbeltture per år under tillægskontrakt 1.


De bagvedliggende politiske aftaler
Med Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er der afsat en ramme på 48,0 million kroner i 2016 og 95,0 million kroner årligt fra 2017 og frem (2016-pl) til at nedsætte færgetakster for passagerer og biler mv. til og fra øer, herunder bl.a. til færgebetjeningen af Bornholm. Andelen vedrørende færgebetjeningen af Bornholm udgør 35,3 millioner kroner, og er udmøntet ved nedsættelse af prisen på pendlerbilletter samt tilkøb af ekstra dobbeltture i tillægskontrakt 1 mellem Transportministeriet og Molslinjen A/S.

Med Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, har parterne afsat yderligere en ramme på 30,0 million kroner i 2018, 40,0 million kroner i 2019 og frem (2017-pl) til en gradvis nedsættelse af færgetaksterne til og fra øer, herunder bl.a. til færgebetjening af Bornholm. Andelen vedrørende færgebetjeningen af Bornholm 2018-2028 udgør i 11,1 million kroner i 2018 og 14,9 million kroner i 2019 og frem, og er udmøntet ved nedsættelse af prisen på pendlerbilletter samt tilkøb af ekstra dobbeltture i tillægskontrakt 1 mellem Transportministeriet og Molslinjen A/S. Transportministeriet kan af bevillingen afholde udgifter til ekstern bistand af revisionsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

3

Kapacitetsudnyttelse

Ruten Rønne-Ystad besejles af hurtigfærger og benyttes primært til persontransport. Både besøgende og fastboende benytter ruten, hvilket betyder at kapacitetsbehovet er størst i sommermånederne. Ruten Rønne-Køge benyttes derimod primært til gods, og sejltiden på denne rute er relativt lang. Kapacitetsbehovet på denne rute er mere jævnt fordelt over året.
Kapacitetsudnyttelsen på de to ruter beskrives herunder

3.1

Rønne-Ystad

På færgeruten Rønne-Ystad blev der i 2022 fragtet omkring 1,7 millioner passagerer og tæt på 657.000 personbilsenheder. Langt størstedelen af trafikken blev afviklet i sommermånederne, hvor knap 40 pct. af den samlede trafik foregik. Express 1 stod for knap 84 pct. af den udbudte kapacitet, Max stod for knap 15 pct., mens rutens erstatningsfærger Povl Anker og Hammershus stod for knap 1 pct. af den udbudte kapacitet. Forskellen på høj- og lavsæson i forhold til antal passagerer og personbilsenheder illustreres i figur 40 og figur 41.

Passagerkapaciteten er ikke udfordret og kun godt halvdelen af kapaciteten er udnyttet. For kapaciteten på vogndækket er udnyttelsen i de tre sommermåneder gennemsnitligt 73 pct. Da disse tal er gennemsnit over en måned, vil der således være afgange i spidsbelastningsperioderne, hvor vogndækket er fyldt.

Figur 40 – Antal overførte passagerer og udbudt kapacitet på ruten Rønne-Ystad, 2022

Kilde: Molslinjen A/S

Figur 41 – Antal overførte personbilsenheder og udbudt kapacitet på ruten Rønne-Ystad, 2022

Kilde: Molslinjen A/S

Personbiler udgør omkring 80 pct. af det antal personbilsenheder som transporteres, hvilket fremgår af figur 42. Lastbiler og løstrailere udgør næstmest, men hvor antallet af personbiler stiger i sommermånederne, forbliver antallet af lastbiler og løstrailere konstant. I sommermånederne er der ligeledes en større andel af biler med anhængere, som blandt andet omfatter campingvogne.

Figur 42 – Antal personbilsenheder per køretøjstype på ruten Rønne-Ystad, 2022

Note: Kategorien ”Anhængere” indeholder campingvogne og andre anhængere.
Kilde: Molslinjen A/S

Kapacitetsudnyttelsen på den enkelte færgeafgang er illustreret i tabel 11-14. Tabel 11 viser belægningen på vogndækket på de enkelte færgeafgange, mens tabel 12 og tabel 13 viser kapacitetsudnyttelsen og CO2-udledningen per passager for afgange på henholdsvis de tre største og de tre mindste rejsedage på ruten i retningen Ystad til Rønne i 2022. Tabel 14 viser passagerbelægningen på de enkelte færgeafgange.

Tabel 11 – Oversigt over belægning på vogndækket på ruten Rønne-Ystad, 2022

 

Alle færger

Express 1/Express 2

Max

Povl Anker

Belægning

Antal afgange

Andel

Antal afgange

Andel

Antal afgange

Andel

Antal afgange

Andel

0-20 pct.

120

3 pct.

91

3 pct.

19

2 pct.

10

15 pct.

20-40 pct.

747

20 pct.

665

24 pct.

65

7 pct.

17

25 pct.

40-60 pct.

873

23 pct.

701

25 pct.

150

16 pct.

22

32 pct.

60-80 pct.

845

22 pct.

639

23 pct.

198

22 pct.

8

12 pct.

80-90 pct.

383

10 pct.

258

9 pct.

123

13 pct.

2

3 pct.

90-95 pct.

365

10 pct.

217

8 pct.

141

15 pct.

7

10 pct.

95-98 pct.

317

8 pct.

184

7 pct.

131

14 pct.

2

3 pct.

> 98 pct.

141

4 pct.

54

2 pct.

87

10 pct.

0

0 pct.

Sum

3791

100 pct.

2809

100 pct.

914

100 pct.

68

100 pct.

Note: 2 pct. af billetterne sættes først til salg 24 timer før afgang.
Kilde: Molslinjen A/S

I 2022 blev 88 pct. af afgangene sejlet med en belægning på vogndækket på under 95 pct., mens det for passagerdelen var over 99 pct. af afgangene, der blev sejlet med en belægning under 95 pct.

Særligt færgen Max havde i 2022 en meget høj belægning på vogndækket. Det skyldes dels, at Max har en markant lavere kapacitet og dels, at den indsættes i de perioder, hvor der i forvejen er mange rejsende.

Fokuseres på de afgange, hvor kapaciteten er kritisk og belægningen på vogndækket overstiger 98 pct., ses at 75 pct. af afgangene ligger fra fredag til søndag, hvor der typisk er skiftedage for feriehuse og feriecentre, og omkring 55 pct. ligger i sommermånederne juni-august, mens de resterende afgange ligger i månederne april, maj, september og oktober.

Det ses af tabel 12, at der er ledige afgange på de største rejsedage, men disse afgange ligger ofte i ydertimerne, altså frem til 6:30 og fra 20:30 og er således mindre attraktive.

Af tabel 13 ses det at den gennemsnitlige belægning på vogndækket er lavere på de mindste rejsedage end på de største rejsedage, hvilket medfører, at den gennemsnitlige CO2-udledning per passager ligeledes bliver højere på disse afgange, hvor der er få passagerer ombord.

Tabel 12 – Kapacitetsudnyttelse og CO2-udledning for afgange på de tre største rejsedage i 2022

Dato

Ugedag

Tid

Færge

Kapacitetsudnyttelse

kg CO2 per passager

09-07-2022

Lørdag

06:30

MAX

79,2 pct.

43 kg

09-07-2022

Lørdag

08:30

EX1

97,0 pct.

18 kg

09-07-2022

Lørdag

09:30

PA

97,9 pct.

26 kg

09-07-2022

Lørdag

10:30

MAX

98,4 pct.

24 kg

09-07-2022

Lørdag

12:30

EX1

97,3 pct.

15 kg

09-07-2022

Lørdag

14:30

MAX

99,7 pct.

24 kg

09-07-2022

Lørdag

16:30

EX1

95,4 pct.

19 kg

09-07-2022

Lørdag

18:30

MAX

99,5 pct.

27 kg

09-07-2022

Lørdag

20:30

EX1

83,7 pct.

25 kg

09-07-2022

Lørdag

22:30

MAX

43,8 pct.

114 kg

10-07-2022

Søndag

00:20

EX1

46,9 pct.

102 kg

10-07-2022

Søndag

08:30

EX1

96,5 pct.

19 kg

10-07-2022

Søndag

10:30

MAX

97,0 pct.

22 kg

10-07-2022

Søndag

12:30

EX1

95,5 pct.

17 kg

10-07-2022

Søndag

14:30

MAX

100,8 pct.

23 kg

10-07-2022

Søndag

16:30

EX1

99,6 pct.

16 kg

10-07-2022

Søndag

18:30

MAX

101,1 pct.

26 kg

10-07-2022

Søndag

20:30

EX1

98,3 pct.

22 kg

10-07-2022

Søndag

22:30

MAX

90,7 pct.

41 kg

16-07-2022

Lørdag

06:30

MAX

89,0 pct.

39 kg

16-07-2022

Lørdag

08:30

EX1

98,0 pct.

19 kg

16-07-2022

Lørdag

09:30:00

PA

94,8 pct.

29 kg

16-07-2022

Lørdag

10:30

MAX

93,9 pct.

24 kg

16-07-2022

Lørdag

12:30

EX1

97,6 pct.

17 kg

16-07-2022

Lørdag

14:30

MAX

97,5 pct.

24 kg

16-07-2022

Lørdag

16:30

EX1

98,4 pct.

17 kg

16-07-2022

Lørdag

18:30

MAX

95,9 pct.

29 kg

16-07-2022

Lørdag

20:30

EX1

83,7 pct.

26 kg

16-07-2022

Lørdag

22:30

MAX

42,7 pct.

95 kg

Note: Afgangene med Povl Anker sejles ikke på kontrakt. Kilde: Molslinjen A/S

Tabel 13 - Kapacitetsudnyttelse og CO2-udledning for afgange på de tre mindste rejsedage i 2022

Dato

Ugedag

Tid

Færge

Kapacitetsudnyttelse

kg CO2 per passager

01-02-2022

Tirsdag

08:30

EX2

28,6 pct.

124 kg

01-02-2022

Tirsdag

12:30

EX2

37,6 pct.

97 kg

01-02-2022

Tirsdag

22:30

EX2

58,1 pct.

72 kg

05-02-2022

Lørdag

08:30

EX2

30,4 pct.

107 kg

05-02-2022

Lørdag

12:30

EX2

28,3 pct.

98 kg

05-02-2022

Lørdag

16:30

EX2

39,8 pct.

73 kg

19-12-2022

Mandag

08:30

EX1

25,8 pct.

156 kg

19-12-2022

Mandag

12:30

EX1

33,2 pct.

67 kg

19-12-2022

Mandag

18:30

EX1

45,4 pct.

51 kg

19-12-2022

Mandag

22:30

EX1

18,0 pct.

292 kg

Note: Flere perioder med lavere kapacitetsudnyttelse er udeladt grundet Covid-19 samt erstatningssejlads med Povl Anker og Hammershus (storm og værftsperioder). Kilde: Molslinjen A/S

Tabel 14 viser, at der i 2022 kun er 7 afgange ud af 3.311 afgange på ruten Rønne-Ystad, som har haft en passagerbelægning på mere end 95 pct.

Tabel 14 – Oversigt over passagerbelægning på ruten Rønne-Ystad, 2022

 

Alle færger

Express 1/Express 2

Max

Povl Anker

Belægning

Antal afgange

Andel

Antal afgange

Andel

Antal afgange

Andel

Antal afgange

Andel

0-20 pct.

1064

28 pct.

933

33 pct.

88

10 pct.

43

63 pct.

20-40 pct.

1161

31 pct.

895

32 pct.

249

27 pct.

17

25 pct.

40-60 pct.

860

23 pct.

569

20 pct.

284

31 pct.

7

10 pct.

60-80 pct.

578

15 pct.

345

12 pct.

232

25 pct.

1

1 pct.

80-90 pct.

111

3 pct.

60

2 pct.

51

6 pct.

0

0 pct.

90-95 pct.

10

0 pct.

4

0 pct.

6

1 pct.

0

0 pct.

95-98 pct.

3

0 pct.

1

0 pct.

2

0 pct.

0

0 pct.

> 98 pct.

4

0 pct.

2

0 pct.

2

0 pct.

0

0 pct.

Sum

3791

100 pct.

2809

100 pct.

914

100 pct.

68

100 pct.

Note: 2 pct. af billetterne sættes først til salg 24 timer før afgang.
Kilde: Molslinjen A/S

Afgangene med den højeste bilbelægning ligger hovedsageligt i sommermånederne, som det fremgår af figur 43. Udbuddet af færgeafgange er størst i sommermånederne, hvor efterspørgslen også er størst. I sommermånederne og især i højsæsonen i juli, er knap 30 pct. af afgangene på vogndækket fyldt op til 95 pct. eller derover.

Figur 43 – Antal afgange fordelt på belægning på vogndækket per måned på ruten Rønne-Ystad, 2022

Note: 2 pct. af billetterne sættes først til salg 24 timer før afgang.
Kilde: Molslinjen A/S

Et mere detaljeret billede af juli måned illustreres på figur 44. Her ses, at der er enkelte dage, hvor kapaciteten er tæt på brugt op. Disse dage ligger typisk lørdag og søndag. Lørdag er som regel skiftedag i sommerhuse og feriecentre.

Figur 44 – Antal afgange med høj belægning på vogndækket i juli på ruten Rønne-Ystad, 2022

Kilde: Molslinjen A/S

I case 1 ses specifikt på afgangen lørdag den 23. juli 2022, mens kapacitetsudnyttelsen og CO2- udledningen per passager for afgange på henholdsvis de ti største og de ti mindste rejsedage fra Ystad til Rønne i 2022, kan ses i bilag 2 og bilag 3 på side 74-76.

Generelt over året er det afgangene midt på dagen, der er mest attraktive. Kapaciteten på afgangene mellem 10:00 og 16:00 er tæt på fuldt udnyttet, som det ses i figur 45, der også viser, at udbud og efterspørgsel følges ad i 2022.

Figur 45 – Fordeling af personbilsenheder per tidsinterval i juli 2022

Kilde: Molslinjen A/S

 Case 1 - Lørdag den 23. juli 2022

Lørdag den 23. juli 2022 er en af de dage, der har en ekstraordinær høj kapacitetsudnyttelse for køretøjer. I tabel 15 og tabel 16 fremgår hvordan de forskellige afgange denne lørdag er udnyttet af de rejsende i henholdsvis den ene og anden retning.

Tabel 15 - Afgange lørdag den 23. juli 2022 i retning Rønne-Ystad

   

Personbilsenheder

Gennemsnitspris

Tid

Færge

Antal

Kapacitet

Udnyttelse (pct.)

Bil

04:30

MAX

52

178

29,2

429 kr.

05:30

PA

70

226

31,2

319 kr.

06:30

EX1

307

322

95,4

850 kr.

08:30

MAX

177

178

99,4

944 kr.

10:30

EX1

316

322

98,1

975 kr.

12:30

MAX

170

178

95,5

1.015 kr.

14:30

EX1

318

322

98,8

948 kr.

16:30

MAX

176

178

98,8

958 kr.

18:30

EX1

312

322

96,9

935 kr.

20:30

MAX

174

178

97,9

851 kr.

22:30

EX1

279

322

86,7

600 kr.

Sum

 

2.299

2.548

90,2

-

Kilde: Molslinjen A/S
Note: Billetprisen for bil er for en bil under 1,95 meter

 

Det fremgår af tabel 15, at otte ud af 11 afgange fra Rønne mod Ystad denne lørdag havde en kapacitetsudnyttelse på mere end 95 pct., mens tre afgange havde ledig kapacitet. De tre afgange ligger i ydertimerne, altså før 6:30 og efter 20:30.

Ses i stedet på afgangene fra Ystad mod Rønne i tabel 16, fremgår det, at seks ud af ti afgange havde en kapacitetsudnyttelse på mere end 95 pct., mens fire afgange havde ledig kapacitet.
Disse ledige afgange ligger ligeledes primært i ydertimerne.

Tabel 16 - Afgange lørdag den 23. juli 2022 i retning Ystad-Rønne

   

Personbilsenheder

Gennemsnitspris

Tid

Færge

Antal

Kapacitet

Udnyttelse (pct.)

Bil

06:30

MAX

102

178

57,6

746 kr.

08:30

EX1

314

322

97,5

845 kr.

09:30

PA

213

226

94,1

967 kr.

10:30

MAX

170

178

95,2

976 kr.

12:30

EX1

312

322

97,0

1.001 kr.

14:30

MAX

174

178

98,0

983 kr.

16:30

EX1

313

322

97,1

947 kr.

18:30

MAX

181

178

101,7

949 kr.

20:30

EX1

188

322

58,5

932 kr.

22:30

MAX

56

178

31,2

686 kr.

Sum

 

2.023

2.404

84,2

-

Kilde: Molslinjen A/S
Note: Billetprisen for bil er for en bil under 1,95 meter.

 

Molslinjen har på de afgange, der har en høj udnyttelse, ligeledes en højere gennemsnitspris, i det viste tilfælde for en almindelig bil (under 1,95 meter høj). Gennemsnitsprisen ligger, for de fleste af de 15 afgange med høj udnyttelsesgrad, på over 900 kr. For de resterende afgange ligger prisen mellem 300-750 kr.

Det fremgår af tabel 15 og tabel 16, at der reelt er en ledig kapacitet for køretøjer over hele døgnet på omkring 800 personbilsenheder, svarende til 15 pct. af kapaciteten. I sommermånederne i 2022 har der dog været dage med mindre end 200 personbilsenheder tilgængelig over et døgn.

3.2

3.2 Rønne-Køge

På ruten Rønne-Køge blev der i 2022 fragtet omkring 80.000 passagerer og 367.000 personbilsenheder heraf primært lastbiler og løstrailere. Trafikken på ruten er nogenlunde ens hen over året med mindre stigninger i sommermånederne. Der er en høj belægning på vogndækket og en lav passagerbelægning på denne rute. Se figur 46 og figur 47.

Figur 46 - Antal overførte personbilsenheder og udbudt kapacitet på ruten Rønne-Køge, 2022

Kilde: Molslinjen A/S

Figur 47 – Antal overførte passagerer og udbudt kapacitet på ruten Rønne-Køge, 2022

Den gennemsnitlige belægning på vogndækket i 2022 er på 78 pct. varierende over årets måneder fra 69 pct. i oktober til 87 pct. i juni. Færgeruten benyttes primært til godstransport. Vognmænd, som fragter for øens virksomheder eller som fragter varer til øen, benytter denne rute året rundt, hvilket gør at udnyttelsen er nogenlunde ens over hele året. Molslinjen sælger kapaciteten ét år i forvejen til vognmændene.

På vogndækket udgør lastbiler og løstrailere omkring 87 pct. målt på personbilsenheder i 2022. Der ses en mindre sæsonbetonet trafik med personbiler og anhængere, heriblandt campingvogne, i perioden fra april til september.

Figur 48 - Fordeling af personbilsenheder per køretøjstype på ruten Rønne-Køge, 2022

Note: Kategorien ”Anhængere” indeholder campingvogne og andre anhængere.
Kilde: Molslinjen A/S

Tabel 17 viser belægningen på vogndækket på de enkelte færgeafgange opdelt i intervaller. I 2022 blev 78 pct. af afgangene sejlet med en belægning på vogndækket på under 95 pct. Der var en generelt høj belægning og 14 pct. af afgangene havde en belægning på vogndækket på mere end 98 pct.

 

Hammershus

Belægning

Afgange

Andel

0-20 pct.

11

2 pct.

20-40 pct.

73

10 pct.

40-60 pct.

103

14 pct.

60-80 pct.

132

18 pct.

80-90 pct.

183

25 pct.

90-95 pct.

92

13 pct.

95-98 pct.

50

7 pct.

>98 pct.

84

12 pct.

Sum

728

100 pct.

Kilde: Molslinjen A/S

 

Fordelingen over året af afgange med høj belægning opdelt på hverdage og weekender vises i figur 49 og figur 50. Det er særligt i hverdagene, at afgangene med høj belægning optræder. Fra marts til september har knap halvdelen af afgangene i hverdagene en belægning på over 90 pct., hvilket illustreres i figur 51.

Figur 49 - Antal afgange med belægning på vogndækket over 95 pct. på hverdage på ruten Rønne-Køge, 2022

Kilde: Molslinjen A/S

Figur 50 - Antal afgange med belægning på vogndækket over 95 pct. i weekender på ruten Rønne-Køge, 2022

Som en del af Bornholmeranalysen er der udført interviews med flere fragtmænd. Heraf fremgår det, at der er afgange på ruten, som er så fyldte, at flere trailere og lastbiler først kan komme med den efterfølgende afgang.

Af figur 51 fremgår, at der på afgange med en belægning over 98 pct. gennemsnitlig er personbiler og anhængere svarende til 47 personbilsenheder ombord. En lastbil fylder 6-8 personbilsenheder, hvilket betyder, at der vil kunne indsættes 5-7 lastbiler, hvis der ikke var personbiler med på færgen. Det er under forudsætning af, om noget af biltrafikken kan rykkes fra Køgeruten til Ystadruten.

Figur 51 – Gennemsnitlig belægning på vogndækket i hverdagene på ruten Rønne-Køge, 2022

Note: Tabellen er vist med hverdagstal, da antallet af lastbiler i weekenden er markant lavere.
Kilde: Molslinjen A/S

Kapaciteten på ruten er således i perioder presset på de attraktive afgange. Der er mulighed for at indsætte Povl Anker som ekstra-færge på ruten. Molslinjen har ikke benyttet denne mulighed i 2022 og staten har ikke indkøbt ekstra afgange.

4

Kapacitet fremadrettet

I rapporten Fremskrivning af trafikken til og fra Bornholm – Gods- og passagerprognose for perioden frem til 2040, som ligeledes er en del af Bornholmeranalysen, beskrives de estimerede vækstrater frem mod 2040. De forskellige vækstrater fremgår af tabel 18, og benævnes herefter ”prognosen”.

Tabel 18 - Prognose 2022-2040

 

Gennemsnitlig årlig vækst

 

Gennemsnitlig årlig vækst

 

0,4 – 0,8 pct.

 

0,6 pct.

 


0,4 – 0,8 pct.

 


0,6 pct.

Kilde: Prognosen bag Bornholmeranalysen

 

Frem mod 2040 forventes den gennemsnitlige årlige vækst i antallet af personbiler at ligge i intervallet 0,4-0,8 pct. og den gennemsnitlige årlige vækst i antallet af lastbiler forventes at være 0,6 pct. Dette medfører en tilsvarende årlig vækst i antal passagerer og gods.

I det følgende afsnit vil kapacitetsbehovet på ruterne Rønne-Ystad og Rønne-Køge frem mod 2040 blive undersøgt. I afsnit 4.1 og 4.2 gennemgås kapacitetsbehovet frem mod henholdsvis 2030 og 2040.

4.1

Kapacitetsbehov frem mod 2030

Kapaciteten på de to ruter Rønne-Ystad og Rønne-Køge er, som beskrevet i de tidligere afsnit, kun presset på vogndækket. For ruten Rønne-Ystad er det særligt i sommermånederne, at kapaciteten er fuldt udnyttet. Frem mod 2030 forventes antallet af personbilsenheder at vokse, som angivet i prognosen, hvilket vil øge presset på kapaciteten. I dette afsnit beskrives både udfordringen, samt identificerede løsningsmodeller, som kan implementeres under den gældende færgekontrakt mellem Molslinjen A/S og Transportministeriet.

Beregninger af udbud og efterspørgsel i forhold til passagerkapacitet viser, at der ikke forventes kapacitetsproblemer i perioden frem mod 2030, hvorfor dette emne ikke behandles yderligere.

4.1.1

Rønne-Ystad

I 2023 sejler den nye hurtigfærge Express 5 på ruten Rønne-Ystad som erstatning for Express 1, mens Express 1 benyttes på de sekundære afgange som hidtil har været betjent af Max. Se mere i boks 5.

Med indsættelsen af Express 5 som den primære hurtigfærge, blev kapaciteten øget med omkring 30 personbilsenheder svarende til 10 pct. sammenlignet med Express 1.

Med indsættelsen af Express 1 på forsøgsbasis som højkapacitetsfærge i stedet for Max, vil kombinationen af Express 1 og 5 øge kapaciteten med yderligere 40 pct. sammenlignet med de foregående år, hvor kombinationen var Express 1 og Max.

Frem mod 2030 vil belægningen på vogndækket dog vokse som et resultat af flere køretøjer. Der er stor forskel på kapacitetspresset i hverdage og weekender. Flertallet af passagererne på ruten RønneYstad rejser i weekenderne, mens det er omvendt på ruten Rønne-Køge.

I tabel 19 ses to scenarier for årene 2023 og 2030. I første scenarie erstatter Express 5 den nuværende færge Express 1 som planlagt, mens Max stadig benyttes som sekundær færge. I det andet scenarie erstatter Express 1 i stedet Max som sekundær færge.

Tabel 19 – Fordeling af afgange i forhold til belægning på vogndækket for de forskellige betjeningsmuligheder samt år

 

Express 5 + Max

Express 5 + Express 1

 

2023

2030

2023

2030

<95 pct. belægning

3.579

3.325

3.791

3.706

95-98 pct. belægning

124

116

0

63

>98 pct. belægning

88

350

0

22

Total antal afgange

3.791

3.791

3.791

3.791

Kilde: Molslinjen A/S samt fremskrivning af Trafikstyrelsen.

 

En betjening med de to store færger vil således, uden at øge antal afgange, give et stort kapacitetsløft. En anden mulighed er at udnytte kapacitetsløftet, der opnås ved indsættelse af Express 1 som sekundær færge, til at reducere antallet af afgange, da efterspørgslen kan imødekommes med færre afgange. Dette illustreres i tabel 20. Såfremt de mindst attraktive afgange (tidlig morgen og sen aften) undlades, vil der kun være få rejsende, der vælger rejsen fra. Selvom Express 1 har næsten dobbelt kapacitet i forhold til Max, forbruger den kun 15 pct. mere brændstof til en overfart, og færgerutens energiforbrug og CO2-udledninger vil dermed blive reduceret betragteligt, når der sejles færre afgange med en større færge.

Hertil kommer, at Express 1 har en væsentligt større kapacitet end Max Mols til høje køretøjer, hvorfor denne type køretøjer (blandt andet varevogne, busser, mobilehomes og campingvogne) gennem en målrettet prissætning på hverdagene vil kunne overflyttes fra Køge-ruten til Ystad-ruten og dermed mindske behovet for kapacitetsudvidelse på Køge-ruten.

Tabel 20 – Teoretisk eksempel på antal dobbeltture som kan spares ved indsættelse af Express 1 i stedet for Max som ekstra færge

 

2023

2030

Antal sparede dobbeltture

143

135

Kilde: Molslinjen A/S
Note: Express 5 antages som den primære færge, uden sparrede afgange.

 

Beregningen i tabel 20 er baseret på, at det kun er antallet af afgange medfærgen Express 1, som reduceres, det vil sige på dage hvor den sekundære færge, i dette tilfælde Express 1, sejler 2 eller flere daglige dobbeltture. Antallet af afgange reduceres udelukkende, hvor der er ledig kapacitet på vogndækket, og hvor efterspørgslen således kan opfyldes med færre færgeafgange.

I case 2 gives et eksempel på reduceret færgebetjening.

Case 2 – Eksempel på reduceret færgedrift ved brug af Express 5 og Express 1

Eksempel på betjening med færre afgange ved betjening med Express 5 og Express 1. I eksemplet benyttes en metode, hvor der tages udgangspunkt i de faktiske udnyttelsesgrader på de populære afgange den 23. juli 2022, og hvor de resterende afgange derefter fyldes med de resterende køretøjer.

Eksemplet viser, at der kan spares tre enkeltture per retning i forhold til betjeningsomfanget i 2022 samtidig med, at der i begge retninger er 300-450 ledige personbilsenheder, som kan bruges ved stigende trafik frem mod 2030.

Tabel 21 – Afgange fra lørdag den 23. juli 2022 i retning Rønne-Ystad, med ny færge sammensætning.

Tid

Færge

Ruteretning

Antal

Kapacitet

Udnyttelse (%)

04:30:00

EX1

Rønne-Ystad

--- Spares ---

05:30:00

PA

Rønne-Ystad

--- Spares ---

06:30:00

EX5

Rønne-Ystad

299

356

84,0

08:30:00

EX1

Rønne-Ystad

320

322

99,4

10:30:00

EX5

Rønne-Ystad

349

356

98,1

12:30:00

EX1

Rønne-Ystad

308

322

95,5

14:30:00

EX5

Rønne-Ystad

352

356

98,8

16:30:00

EX1

Rønne-Ystad

318

322

98,8

18:30:00

EX5

Rønne-Ystad

231

356

64,9

20:30:00

EX1

Rønne-Ystad

122

356

34,3

22:30:00

EX5

Rønne-Ystad

--- Spares ---

Sum 

2.299

2.746

83,7

 

Tabel 22 - Afgange fra lørdag den 23. juli 2022 i retning Ystad-Rønne, med ny færge sammensætning.

Tid

Færge

Ruteretning

Antal

Kapacitet

Udnyttelse (%)

06:30:00

EX1

Ystad-Rønne

--- Spares ---

08:30:00

EX5

Ystad-Rønne

274

356

77,0

09:30:00

PA

Ystad-Rønne

--- Spares ---

10:30:00

EX1

Ystad-Rønne

307

322

95,2

12:30:00

EX5

Ystad-Rønne

345

356

97,0

14:30:00

EX1

Ystad-Rønne

316

322

98,0

16:30:00

EX5

Ystad-Rønne

346

356

97,1

18:30:00

EX1

Ystad-Rønne

316

322

98,0

20:30:00

EX5

Ystad-Rønne

120

322

37,3

22:30:00

EX1

Ystad-Rønne

--- Spares ---

Sum 

2.023

2.356

85,9

4.1.2

Rønne-Køge

Belægningen på ruten er generelt høj, og særligt i sommermånederne er den ekstra høj. Ved samme betjeningsomfang som i 2022 og med den forventede vækst frem mod 2030 ses det i tabel 23, at knap 33 pct. af afgangene vil have en belægning over 95 pct. i 2030. Der vil således i 2030 ikke være meget kapacitet tilgængeligt og dette vil dermed udgøre en barriere for virksomhedernes og forbrugernes muligheder for at fragte varer til/fra Bornholm.

Det har tidligere været overvejet at indsætte ekstra afgange på ruten Rønne-Køge og dermed øge godskapaciteten og sikre større fleksibilitet i forhold til, hvornår vognmænd kan transportere gods i løbet af dagen.

Yderligere afgange kan sejles med Povl Anker og vil have størst effekt, såfremt de indsættes i sejlplanen i hverdagene. Det ses, at der ofte er ledig kapacitet i weekenderne, og det kan således overvejes at give fragtvirksomhedernes incitament til at fragte gods hvor der er ledig kapacitet.

I tabel 23 ses to scenarier, hvor der indsættes yderligere afgange. I det første scenarie indsættes én yderligere afgang per retning tirsdag og onsdag, svarende til fire ekstra afgange om ugen. I det andet scenarie indsættes én yderligere afgang per retning tirsdag, onsdag og torsdag svarende til seks ekstra afgange om ugen.

Tabel 23 – Fordeling af afgange i forhold til bilbelægning for de forskellige betjeningsmuligheder i 2023 og 2030

 

 

Hammershus

Hammershus +
Povl Anker
tirsdag og onsdag

Hammershus +
Povl Anker
tirsdag, onsdag og torsdag

År

2023

2030

2023

2030

2023

2030

0-95 pct. belægning

594

487

867

811

1.007

980

95-98 pct. belægning

50

52

27

26

17

14

>98 pct. belægning

84

189

42

99

16

46

Total antal afgange

728

728

936

936

1040

1040

Kilde: Molslinjen A/S samt fremskrivning af Trafikstyrelsen.
Note: Eksemplet tager ikke højde for afgangstid for færgerne, men blot kapaciteten per dag i forhold til efterspørgslen.

 

Med henholdsvis to og tre ekstra ugentlige dobbeltture ses en betydelig reduktion i antallet af dage med høj belægning. Hvis det som i dag udelukkende er Hammershus, der sejler på ruten, ses at 18 pct. af afgangene vil have en belægning på mere end 95 pct. i 2023, mens denne vil stige til 33 pct. i 2030. I scenariet hvor der sejles yderligere to ugentlige dobbeltture med Povl Anker, vil andelen af afgange med høj belægning ligge på 7 pct. og 13 pct. for henholdsvis 2023 og 2030. I scenariet med tre ugentlige dobbeltture med Povl Anker vil andelen af afgange med høj bilbelægning falde yderligere til 3 pct. og 6 pct. for henholdsvis 2023 og 2030.

Såfremt der ikke skal forekomme dage med udsolgte afgange, vil der i 2023 alt andet lige skulle indsættes 46 ekstra afgange med Povl Anker, og i 2030 vil der skulle indsættes 144 ekstra afgange med Povl Anker. Som det ses på tabel 24, vil der være størst behov for ekstraafgange i hverdagene og især tirsdag-torsdag.

Tabel 24 – Ekstra afgange på dage med højere efterspørgsel end kapacitet

År

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Sum

2023

6

9

12

15

3

1

0

46

2030

19

34

32

41

16

1

1

144

4.2

Kapacitetsbehov i perioden 2030-2040

I 2030 udløber færgekontrakten mellem Molslinjen A/S og Transportministeriet. Det er derfor usikkert, hvilken betjening der vil være på de to færgeruter i perioden 2030 til 2040. Dette afsnit vil beskrive den forventede fremtidige efterspurgte trafik på begge færgeruter på baggrund af prognosen, samt illustrere hvordan en fremtidig færgebetjening vil kunne designes, for at opretholde en god betjening.

4.2.1

Rønne-Ystad

Den nuværende færgekontrakt indeholder blandt andet kravene beskrevet i afsnit 2.2. Disse krav omfatter fem kapacitetsdagstyper, som færgeoperatøren skal benytte over året. Kravene vil muligvis skulle opdateres i forbindelse med indgåelse af en ny færgekontrakt.

På figur 52 fremgår, hvorledes driftsdøgnene er fordelt på de fem kapacitetsdagstyper i 2022, samt hvordan fremtidsscenarier for fordelingen ser ud for 2030 og 2040. Dette sammenholdes med færgekontraktens nuværende krav, samt hvordan Molslinjen har sejlet i 2022. Det forventes at der vil ske en øget trafik frem til 2040, som vil resultere i at nogle dage vil have behov for større kapacitet. Det drejer sig om omkring 14 dage yderligere med maksimumskapacitet og 10 dage hvor efterspørgslen vil være højere end det maksimale kapacitetskrav i kontrakten i dag.

Figur 52 – Oversigt over bilkapacitetsbehovet for 2030 og 2040 (de grønne søjler) i forhold til dagens kontraktkrav (den orange søjle) og den faktiske sejlplan i 2022.

Kilde: Molslinjen A/S

I 2030 er der omkring tre dage, hvor efterspørgslen efter bilkapacitet vil overstige de nuværende kontraktkrav. Dette tal forventes at stige til otte dage i 2040. I ovenstående er det udelukkende behovet for antal personbilsenheder, som er undersøgt og ikke antallet af afgange. Færgekontraktens krav dækker ligeledes daglige antal afgange, hvilket kan ses i tabel 9 og tabel 10.

4.2.2

Rønne-Køge

Kapaciteten på ruten Rønne-Køge har en stor betydning for erhvervsliv samt beboere på Bornholm. Begrænsninger i godskapaciteten kan have store konsekvenser for virksomheder, der skal kunne drive en forretning, og borgerne der har behov for leveringer af blandt andet dagligvarer, byggematerialer mm.

Frem mod 2040 estimeres det, at efterspørgslen per færgeafgang gennemsnitligt vil være på omkring 600 personbilsenheder. Sammenlignet med 2022 som har en gennemsnitsbelægning på omkring 510 personbilsenheder, vil der således ske en stigning på omkring 100 personbilsenheder på den gennemsnitlige færgeafgang.

I figur 53 ses, at over halvdelen af afgangene tirsdag-torsdag vil have en efterspørgsel på over 693 personbilsenheder (de orange søjler) i 2040. Dertil skal medregnes de eventuelle ekstra godsmængder, som større byggeprojekter eller en højkonjunktur kan tilføre.

Hammershus, der i dag opererer på færgeruten Rønne-Køge, kan ifølge Molslinjen A/S have omkring 693 personbilsenheder ombord. Som i den foregående periode ses der også i årene 2030-2040 et behov for mere kapacitet på ruten Rønne-Køge. Dette kan enten være i form af en større færge eller ved indsættelse af yderligere daglige afgange på ruten.

Flere daglige afgange vil give en større fleksibilitet overfor kunderne. Dog vil en mindre færge, der sejler flere afgange kunne betyde, at kunder ikke altid kommer med den ønskede afgang.

Sejles der derimod med en større færge og stadig kun én afgang som i dag, vil vognmændene opleve det samme betjeningsniveau som i dag og deres rutiner og forretningsgange vil således allerede være tilrettede dette betjeningsniveau.

Figur 53 – Antal afgange i forhold til den estimerede mængde af personbilsenheder ombord i 2040

Kilde: Molslinjen A/S samt fremskrivning fra Trafikstyrelsen.

Det vil ved beslutning om en fremtidig løsning være vigtigt, at der indledes en dybdegående dialog med de nuværende og eventuelle fremtidige færgebrugere, således at denne designes efter deres behov.

5

Bilag 2 – Kapacitetsudnyttelse og CO2- udledning på afgange på de ti største rejsedage i 2022

Dato

Ugedag

Tid

Færge

Kapacitetsudnyttelse

kg CO2 per passager

15-06-2022

Onsdag

08:30:00

MAX

93,4

pct.

28

15-06-2022

Onsdag

10:30:00

EX1

92,8

pct.

18

15-06-2022

Onsdag

12:30:00

MAX

92,3

pct.

20

15-06-2022

Onsdag

14:30:00

EX1

87,7

pct.

16

15-06-2022

Onsdag

16:30:00

MAX

94,0

pct.

22

15-06-2022

Onsdag

18:30:00

EX1

93,7

pct.

17

15-06-2022

Onsdag

20:30:00

MAX

92,9

pct.

20

15-06-2022

Onsdag

22:30:00

EX1

94,6

pct.

25

03-07-2022

Søndag

00:20:00

EX1

21,3

pct.

157

03-07-2022

Søndag

08:30:00

EX1

97,4

pct.

21

03-07-2022

Søndag

10:30:00

MAX

95,8

pct.

22

03-07-2022

Søndag

12:30:00

EX1

97,7

pct.

18

03-07-2022

Søndag

14:30:00

MAX

96,6

pct.

23

03-07-2022

Søndag

16:30:00

EX1

97,6

pct.

17

03-07-2022

Søndag

18:30:00

MAX

91,9

pct.

28

03-07-2022

Søndag

20:30:00

EX1

100,3

pct.

20

03-07-2022

Søndag

22:30:00

MAX

94,4

pct.

39

09-07-2022

Lørdag

06:30:00

MAX

79,2

pct.

43

09-07-2022

Lørdag

08:30:00

EX1

97,0

pct.

18

09-07-2022

Lørdag

10:30:00

MAX

98,4

pct.

24

09-07-2022

Lørdag

12:30:00

EX1

97,3

pct.

15

09-07-2022

Lørdag

14:30:00

MAX

99,7

pct.

24

09-07-2022

Lørdag

16:30:00

EX1

95,4

pct.

19

09-07-2022

Lørdag

18:30:00

MAX

99,5

pct.

27

09-07-2022

Lørdag

20:30:00

EX1

83,7

pct.

25

09-07-2022

Lørdag

22:30:00

MAX

43,8

pct.

114

10-07-2022

Søndag

00:20:00

EX1

46,9

pct.

102

10-07-2022

Søndag

08:30:00

EX1

96,5

pct.

19

10-07-2022

Søndag

10:30:00

MAX

97,0

pct.

22

10-07-2022

Søndag

12:30:00

EX1

95,5

pct.

17

10-07-2022

Søndag

14:30:00

MAX

100,8

pct.

23

10-07-2022

Søndag

16:30:00

EX1

99,6

pct.

16

10-07-2022

Søndag

18:30:00

MAX

101,1

pct.

26

10-07-2022

Søndag

20:30:00

EX1

98,3

pct.

22

10-07-2022

Søndag

22:30:00

MAX

90,7

pct.

41

11-07-2022

Mandag

08:30:00

MAX

95,6

pct.

27

11-07-2022

Mandag

10:30:00

EX1

95,0

pct.

18

11-07-2022

Mandag

12:30:00

MAX

99,7

pct.

22

11-07-2022

Mandag

14:30:00

EX1

98,9

pct.

20

11-07-2022

Mandag

16:30:00

MAX

102,8

pct.

26

11-07-2022

Mandag

18:30:00

EX1

97,6

pct.

22

11-07-2022

Mandag

20:30:00

MAX

97,6

pct.

36

11-07-2022

Mandag

22:30:00

EX1

85,7

pct.

45

16-07-2022

Lørdag

06:30:00

MAX

89,0

pct.

39

16-07-2022

Lørdag

08:30:00

EX1

98,0

pct.

19

16-07-2022

Lørdag

10:30:00

MAX

93,9

pct.

24

16-07-2022

Lørdag

12:30:00

EX1

97,6

pct.

17

16-07-2022

Lørdag

14:30:00

MAX

97,5

pct.

24

16-07-2022

Lørdag

16:30:00

EX1

98,4

pct.

17

16-07-2022

Lørdag

18:30:00

MAX

95,9

pct.

29

16-07-2022

Lørdag

20:30:00

EX1

83,7

pct.

26

16-07-2022

Lørdag

22:30:00

MAX

42,7

pct.

95

17-07-2022

Søndag

00:20:00

EX1

40,5

pct.

89

17-07-2022

Søndag

08:30:00

EX1

97,0

pct.

19

17-07-2022

Søndag

10:30:00

MAX

96,1

pct.

23

17-07-2022

Søndag

12:30:00

EX1

98,5

pct.

16

17-07-2022

Søndag

14:30:00

MAX

96,3

pct.

25

17-07-2022

Søndag

16:30:00

EX1

95,3

pct.

17

17-07-2022

Søndag

18:30:00

MAX

100,1

pct.

26

17-07-2022

Søndag

20:30:00

EX1

96,4

pct.

22

17-07-2022

Søndag

22:30:00

MAX

93,5

pct.

35

18-07-2022

Mandag

08:30:00

MAX

91,3

pct.

26

18-07-2022

Mandag

10:30:00

EX1

97,5

pct.

17

18-07-2022

Mandag

12:30:00

MAX

96,8

pct.

22

18-07-2022

Mandag

14:30:00

EX1

96,3

pct.

18

18-07-2022

Mandag

16:30:00

MAX

101,7

pct.

27

18-07-2022

Mandag

18:30:00

EX1

99,6

pct.

20

18-07-2022

Mandag

20:30:00

MAX

96,8

pct.

35

18-07-2022

Mandag

22:30:00

EX1

89,4

pct.

39

23-07-2022

Lørdag

06:30:00

MAX

57,6

pct.

65

23-07-2022

Lørdag

08:30:00

EX1

97,5

pct.

19

23-07-2022

Lørdag

10:30:00

MAX

95,2

pct.

24

23-07-2022

Lørdag

12:30:00

EX1

97,0

pct.

17

23-07-2022

Lørdag

14:30:00

MAX

98,0

pct.

24

23-07-2022

Lørdag

16:30:00

EX1

97,1

pct.

18

23-07-2022

Lørdag

18:30:00

MAX

101,7

pct.

29

23-07-2022

Lørdag

20:30:00

EX1

58,5

pct.

42

23-07-2022

Lørdag

22:30:00

MAX

31,2

pct.

140

24-07-2022

Søndag

00:20:00

EX1

37,9

pct.

86

24-07-2022

Søndag

08:30:00

EX1

95,2

pct.

19

24-07-2022

Søndag

10:30:00

MAX

96,2

pct.

24

24-07-2022

Søndag

12:30:00

EX1

95,9

pct.

17

24-07-2022

Søndag

14:30:00

MAX

97,6

pct.

23

24-07-2022

Søndag

16:30:00

EX1

99,8

pct.

17

24-07-2022

Søndag

18:30:00

MAX

97,2

pct.

28

24-07-2022

Søndag

20:30:00

EX1

96,9

pct.

22

24-07-2022

Søndag

22:30:00

MAX

92,8

pct.

40

6

Bilag 3 – Kapacitetsudnyttelse og CO2- udledning på afgange på de ti mindste rejsedage i 2022

Dato

Ugedag

Tid

Færge

Kapacitetsudnyttelse

kg CO2 per passager

01-02-2022

Tirsdag

08:30:00

EX2

28,6

pct.

124

01-02-2022

Tirsdag

12:30:00

EX2

37,6

pct.

97

01-02-2022

Tirsdag

22:30:00

EX2

58,1

pct.

72

02-02-2022

Onsdag

08:30:00

EX2

23,9

pct.

264

02-02-2022

Onsdag

12:30:00

EX2

29,2

pct.

122

02-02-2022

Onsdag

18:30:00

EX2

49,7

pct.

71

02-02-2022

Onsdag

22:30:00

EX2

24,2

pct.

365

05-02-2022

Lørdag

08:30:00

EX2

30,4

pct.

107

05-02-2022

Lørdag

12:30:00

EX2

28,3

pct.

98

05-02-2022

Lørdag

16:30:00

EX2

39,8

pct.

73

08-03-2022

Tirsdag

08:30:00

EX1

33,9

pct.

133

08-03-2022

Tirsdag

12:30:00

EX1

32,9

pct.

90

08-03-2022

Tirsdag

18:30:00

EX1

41,6

pct.

62

08-03-2022

Tirsdag

22:30:00

EX1

26,4

pct.

213

03-12-2022

Lørdag

08:30:00

EX1

30,4

pct.

79

03-12-2022

Lørdag

12:30:00

EX1

36,7

pct.

73

03-12-2022

Lørdag

16:30:00

EX1

31,0

pct.

75

03-12-2022

Lørdag

20:30:00

EX1

38,1

pct.

59

06-12-2022

Tirsdag

08:30:00

EX1

29,0

pct.

176

06-12-2022

Tirsdag

12:30:00

EX1

27,2

pct.

105

06-12-2022

Tirsdag

18:30:00

EX1

59,2

pct.

63

06-12-2022

Tirsdag

22:30:00

EX1

15,2

pct.

463

07-12-2022

Onsdag

08:30:00

EX1

20,9

pct.

184

07-12-2022

Onsdag

12:30:00

EX1

30,5

pct.

98

07-12-2022

Onsdag

18:30:00

EX1

54,6

pct.

55

07-12-2022

Onsdag

22:30:00

EX1

24,8

pct.

271

10-12-2022

Lørdag

08:30:00

EX1

24,2

pct.

107

10-12-2022

Lørdag

12:30:00

EX1

31,0

pct.

66

10-12-2022

Lørdag

16:30:00

EX1

38,6

pct.

64

10-12-2022

Lørdag

20:30:00

EX1

45,9

pct.

44

17-12-2022

Lørdag

08:30:00

EX1

27,5

pct.

80

17-12-2022

Lørdag

12:30:00

EX1

37,2

pct.

62

17-12-2022

Lørdag

16:30:00

EX1

31,5

pct.

68

17-12-2022

Lørdag

20:30:00

EX1

30,7

pct.

68

19-12-2022

Mandag

08:30:00

EX1

25,8

pct.

156

19-12-2022

Mandag

12:30:00

EX1

33,2

pct.

67

19-12-2022

Mandag

18:30:00

EX1

45,4

pct.

51

19-12-2022

Mandag

22:30:00

EX1

18,0

pct.

292