1

Indledning

I denne delanalyse undersøges hvorvidt det planlagte antal offentligt tilgængelige ladestandere til elbiler på Bornholm er dækkende for behovet i fremtiden.

Bornholm har knap 40.000 indbyggere, men med omkring 600.000 turister om året, svarer dette til, at indbyggertallet er fordoblet i sommerperioden. Øens infrastruktur benyttes således af en brederekreds end bornholmerne selv. Turismen opleves særligt i sommermånederne juli-august, hvor omkring 40 pct. af den årlige trafik til og fra øen foregår, men der er også mange turister, der besøger Bornholm i skuldersæsonen april-juni og september-oktober. Herudover forløber Folkemødet over uge 24, hvor der var 114.000 besøgende i 20191.

Antallet af personbiler på Bornholm er stigende og ligeledes er antallet af personbiler, der transporteres med færgeruten Rønne-Ystad. Efterspørgslen efter ladestandere stiger i takt med, at bilerne både på Bornholm samt i resten af landet udskiftes til elbiler.

Det undersøges først, hvor mange ladestandere der er til rådighed på Bornholm i dag, hvorefter det vurderes, hvorvidt det planlagte antal ladestandere til elbiler på Bornholm er passende til at dække turisternes og øboernes behov fremadrettet.

Det er ikke vurderet i analysen, hvorvidt elnetværket på Bornholm kan bære det øgede antal elbiler og dertilhørende ladestandere. Herudover tages der ikke højde for typer af ladestandere eller placering af ladestanderne. Disse opgaver er placeret i Bornholms Regionskommune, der i september 2022 udgav en Plan for offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur.

2

Status quo

For at understøtte den grønne omstilling på Bornholm er det vigtigt, at der er adgang til ladestandere til alle elkøretøjer. På figur 104 ses de offentligt tilgængelige ladestandere på Bornholm. Der er per 20. september 2022 39 ladestandere med i alt 72 ladepunkter. Af de 39 ladestandere er 5 hurtigladere og 1 lynlader.

Figur 104 - Kort over offentligt tilgængelige ladestandere på Bornholm, april 2022

Kilde: Figuren er venligst udlånt fra Bornholm.nu - https://bornholm.info/wp-content/media/2022/09/ladestanderkort-tilelbiler_20.09.22.jpg, Opdateret september 2022 

Udover disse offentligt tilgængelige ladestandere, har en række overnatningssteder ladestandere til rådighed for deres gæster. Per november 2022 havde 16 forskellige hoteller og campingpladser ladestandere til rådighed for deres gæster2, ligesom det er muligt at lade op ombord på Molslinjens færger.

Der er ikke opsat eller planlagt opsætning af ladeinfrastruktur langs statsvejnettet på Bornholm, da den statslige ladeinfrastruktur er planlagt til at understøtte lange ture i Danmark på over 150 kilometer ud og hjem, og det derudover er forudsat, at elbilsejere lader derhjemme.3 Vejdirektoratets påpeger i deres undersøgelse Veje til en veludbygget ladeinfrastruktur fra februar 2021, at offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur mindsker ”rækkeviddeangst”, dels ved at udgøre et reelt sikkerhedsnet til at dække kørsel over lange strækninger, dels for beboere i etageejendomme, der kan have begrænset adgang til ladestandere ud over de offentligt tilgængelige. Der peges ligeledes på, at udbredelsen af offentligt tilgængelig infrastruktur har en positiv effekt på udbredelsen af elbiler.

Clever A/S er blevet tildelt støtte gennem Vejdirektoratets pulje til offentlig tilgængelige ladestandere på private arealer 2022 til en lynladestander på 300 kW i Allinge med to udtag og en lynladestander på 150 kW med to udtag i Nexø. Vejdirektoratet har yderligere en pulje til offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer, som har ansøgningsfrist den 30. april 2023.

Bornholms Regionskommune har i deres Strategi for grøn mobilitet fra 2021 sat fokus på fremtidig udbredelse af ladestandere på Bornholm. Der er desuden fokus på områder med mindre interesse for kommercielle ladeoperatører, samt sikring af nødvendig kapacitet i forbindelse med højsæsonen for turisme. Målet i planen, som skal nås inden 2030, er at ”Bornholms ladeinfrastruktur er udbygget, så alle bornholmere og gæster har mulighed for at køre på el”.4

3

Fremadrettet behov

Behovet for ladestandere på Bornholm følger dels udviklingen i turismen, herunder hvorvidt turisterne benytter elbil eller ej, dels udviklingen i andelen af elbiler på Bornholm. I afsnit 3.1 undersøges turisternes brug af elbiler på øen nu og i fremtiden, i afsnit 3.2 gennemgås det nuværende antal elbiler på Bornholm, samt den forventede udvikling i bilbestanden og i afsnit 3.3 vurderes, hvorvidt der er tilstrækkeligt ladekapacitet på øen i spidsbelastningsperioden i juli måned, som ladekapaciteten bør dimensioneres efter.

3.1

Turisternes brug af elbiler på Bornholm

Der findes ikke data på turisternes brug af elbiler, ligesom det ikke vides, hvor mange turister der har adgang til opladning ved deres overnatningssted. Der er derfor i nedenstående analyse taget udgangspunkt i rapporten ”Kyst- og naturturisters behov for ladeinfrastruktur” af januar 2022 som Rambøll har udarbejdet på vegne af Dansk Kyst & Naturturisme. Denne undersøgelse ser på kyst- og naturturisters forventede behov for opladning af elbiler på ferien i Danmark frem mod 2030. Undersøgelsen ser ikke specifikt på Bornholm.

Rambøll estimerer, at andelen af elbiler i kyst- og naturturismen vil ligge i intervallet 4-7 pct. i 2025 og 18-41 pct. i 2030. Rambøll forventer en gennemsnitlig årlig stigning for kyst- og naturturismen på 2,1 pct.

Visitdenmark udgiver den kommunale overnatningsstatistik5, hvor det kan ses, at der i juli 2022 var 500.631 overnatninger på Bornholm. Baseret på estimater for den gennemsnitlige opholdslængde og andelen af turister som rejser med fly fra CRT, data på turisme fra Danmarks statistik (TURIST), passager/personbil-ratioen fra Molslinjen A/S og den forventede vækst i turismen på Bornholm, skønner Trafikstyrelsen, at turisterne på Bornholm i juli måned vil medbringe 800-1.400 elbiler i 2025 og 4.000-9.200 elbiler i 2030. Dette estimat er behæftet med store usikkerheder.

Rambøll forudsætter, at en elbil i gennemsnit skal lade 6 kWh per dag. Dette betyder, at turisternes elbiler på Bornholm i juli måned skal bruge 1.000-1.800 kWh per dag i 2025 og 5.100-11.700 kWh per dag i 2030.

En del af elbilerne vil muligvis blive opladet ved det enkelte feriehus. I Rambølls analyse arbejdes med to scenarier: ét hvor kun 10 pct. af overnatningsstederne har ladere og ét hvor 50 pct. af overnatningsstederne har ladere. Behovet i disse scenarier er skitseret i tabel 83.

Tabel 83 – kWh-behov for offentlige tilgængelige ladestandere fra turisters elbiler ifm. ferie på Bornholm i juli måned

Andel af overnatningssteder med oplader

2025

2030

0 %

1.000-1.800 kWh per dag

5.100-11.700 kWh per dag

10 %

900-1.700 kWh per dag

4.600-10.600 kWh per dag

50 %

500-900 kWh per dag

2.600-5.900 kWh per dag

Turisterne på Bornholm vurderes således at have behov for omkring 500-1.800 kWh per julidag i 2025 og 2.600-11.700 kWh per julidag i 2030.

Kommuner kan med fordel, ifølge Vejdirektoratet6, indgå i partnerskaber med el-netselskaber og turismevirksomheder i kommunen for at skabe en fælles forståelse af mulighederne og udfordringerne og sammen skabe en hensigtsmæssig ladeinfrastruktur.

3.2

Udvikling i bilparken på Bornholm

Antallet af el- og hybridbiler på Bornholm er steget i perioden 2018-2022 både på Bornholm og i resten af landet, og omstillingen til grønne drivmidler for personbiler er i fremdrift. Der er per 1. oktober 2022 omkring 23.100 motorkøretøjer (personbiler og varebiler) på Bornholm, hvor 2,3 pct. er elbiler og 2,1 pct. er pluginhybridbiler. Dette kan det ses i figur 105 og figur 106.

Figur 105 - Antal el- og hybridkøretøjer (personbiler og varebiler) på Bornholm i perioden 2018-2022 per 1. oktober

Kilde: Danmarks statistik, BIL54

Figur 106 - Køretøjer på Bornholm per 1. oktober 2018-2022, samt BRK’s fremskrivning af elbiler i 2025 og 2030

Kilde: Danmarks statistik, BIL54, samt Bornholms Regionkommunes ”Plan for offentlig ladeinfrastruktur”, september 2022, samt egne beregninger.

Der ses en kraftig stigning i antallet af elbiler, og denne udvikling forventes at fortsætte. Af figur 106 fremgår det, at Bornholms Regionskommune har en målsætning om, at 50 pct. af den bornholmske bilpark skal være omstillet i 2030, hvilket ifølge deres beregninger svarer til, at der i 2025 vil være 900 elbiler på Bornholm og at der i 2030 vil være 11.000 elbiler på Bornholm.

I forhold til antallet af elbiler på Bornholm forventes det, at langt størstedelen oplades privat enten i eget hjem eller på arbejdspladsen, og at kun en lille del af opladningerne vil foregå på offentlige standere. Bornholms regionalkommune beregner i deres plan for offentlig ladeinfrastruktur, at et sted mellem 78-85 pct. af elbilerne vil kunne oplades på egen matrikel. Dette betyder, at der i 2025 er 130- 200 elbiler som skal oplades offentligt, og at der i 2030 er 1.600-2.500 elbiler, som skal oplades offentligt.

På baggrund af Rambølls beregning af elbilers gennemsnitlige ladebehov til 6 kWh per dag, vurderes det, at de bornholmske elbiler i juli måned skal bruge 800-1.200 kWh per dag i 2025 og 9.900-14.600 kWh per dag i 2030.

3.3

Vurdering af ladekapaciteten på Bornholm i 2025 og 2030

Det samlede behov for ladekapacitet på en julidag er vist i tabel 84, og skal holdes op mod det samlede udbud af ladekapacitet, som er vist i tabel 85.

Tabel 84 – kWh-behov per julidag

Efterspørgsel efter ladekapacitet

2025

2030

Turister

500-1.800 kWh

2.600-11.700 kWh

Fastboere

800-1.200kWh

9.900-14.600 kWh

I alt

1.300-3.000 kWh

12.500-26.300 kWh

 

Tabel 85 – kWh-behov per julidag

Udbud af ladekapacitet

2025

2030

Eksisterende

8.950 kWh

13.594 kWh

Planlagt

4.320 kWh

6.480 kWh

I alt

13.270 kWh

20.074 kWh

I 2022 er det samlede udbud af ladekapacitet på 8.950 kWh per døgn. Herudover har Clever A/S i 2022 fået tildelt støtte fra Vejdirektoratet til at opsætning af to lynladere med hver to udtag. Dette betyder, at kapaciteten i 2025 kan forventes at øges til 13.270 kWh. Kapaciteten fra de allerede eksisterende ladestandere og de to nye, der forventes opsat af Clever A/S, antages at stige i takt med elbilernes teknologiske udvikling, således at kapaciteten i 2030 er 20.074 kWh7. I beregningen er det antaget, at standerne benyttes 30 pct. af tiden.8

Endagsturister og pendlere er ikke medtaget i beregningen, ligesom der ikke er taget højde for, at mange bornholmerne tager på ferie udenfor øen i netop juli måned.

Ovenstående overblik giver indtryk af, at elbilmarkedet er i en hastig udvikling, og det er vigtigt, at Bornholm som ferieø følger med og sikrer at behovet for ladestandere bliver mødt. Som det ses, vil der i 2025 på basis af de nuværende ladestandere være tilstrækkelig kapacitet i højsæsonen, mens det i 2030 er mere usikkert om kapaciteten er tilstrækkelig.

Bornholms Regionskommune skriver i deres ”Plan for offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur” af september 2022, at kommunen vil:

  • holde øje med omstillingen af den bornholmske bilflåde og evt. tilpasse det estimerede behov
  • holde øje med udrulning af ladeinfrastruktur
  • udbyde ladepladser på markedsvilkår efter behov
  • udbud kan i nogle tilfælde puljes, så de mest attraktive pladser udbydes sammen med mindre attraktive pladser
  • afdække muligheder for ekstern finansiering gennem for eksempel offentlige puljer
  • sikre, at der opstilles ladestandere, hvor behovet er størst. Samtidig arbejdes for at hele øen kommer på ”ladekortet”
3.3.1

Trafikstyrelsens vurdering

Trafikstyrelsen vurderer således, at ladestanderkapaciteten pt. er tilstrækkelig, men kan blive udfordret frem mod 2030, såfremt den ikke øges udover de nuværende planer. På store rejsedage, vil der allerede i dag være pres på ladestandere, og kø vil muligvis ikke kunne undgås. Trafikstyrelsen noterer sig, at Bornholms Regionskommune er opmærksom på at følge udviklingen i efterspørgsel og kapacitetsbehov tæt, og at kommunens ambition er at justere udbuddet af ladestandere løbende efter behov.