1

Indledning

Fjernbusoperatører har mulighed for at indgå kontrakt med Trafikstyrelsen om at udføre såkaldt ”offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper” for fjernbusruter, som betjener yderområder, jf. bilag 1 i bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken i yderområder (bekendtgørelse nr. 1762 af 27/12 2018). Fjernbusoperatørerne forpligter sig til at give rabat til studerende, pensionister og børn, som foretager en rejse til eller fra et stoppested beliggende i et yderområde. Den ydede rabat refunderes delvist af Trafikstyrelsen. En af forudsætningerne for deltagelse i denne ordning er, at der som udgangspunkt, skal udformes et særligt regnskab for de kompenserede aktiviteter.

Formålet med denne revisionsinstruks er at redegøre for, hvilke arbejder revisor som minimum skal udføre, når det særlige regnskab for fjernbusoperatører revideres.

I ”Regnskabsinstruks for udformning af særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken” er omtalt baggrunden for det særlige regnskab m.v. Der er endvidere givet vejledning i, hvorledes regnskabsmodellen, som skal bruges ved udformning af det særlige regnskab, skal udfyldes.

2

Revisionsinstruks

Det forudsættes, at revisor har foretaget revision eller gennemgang af den samlede virksomheds endelige bogføring/årsregnskab.

Revisor skal generelt sikre, at det særlige regnskab er opstillet i regnskabsmodellen og lever op til reglerne i regnskabsinstruksen. Revisor skal som minimum påse følgende:

 • I regnskabsposten ”Billetindtægter fra kompenserede aktiviteter” indgår billetindtægter, (efter rabat, før kompensation) fra pensionister, studerende og børn op til 15 år, som opfylder definitionen på fjernbuskørsel i regnskabsinstruksens afsnit 3.1:
  • Billetindtægter fra kompenserede aktiviteter omfatter billetindtægter fra følgende kundegrupper:
   • Pensionister
   • Studerende
   • Børn op til 15 år

Hvis kunden har foretaget en rejse til eller fra et stoppested beliggende i et yderområde.

Busruten, billetsalget er foretaget på, skal:

 • overholde definitionen på fjernbuskørsel i lov om trafikselskaber, § 19, stk. 4
 • udføres med mindst én daglig dobbelttur hele året
 • udføres med en bus, jf. § 1, stk. 1, i lov om buskørsel

 

 • Fjernbusoperatøren gennemfører kontrol af, at relevante passagerer opfylder betingelser for at modtage rabatter, jf. kontrakt mellem Trafikstyrelsen og fjernbusoperatøren, afsnit 5, jf. afsnit 3.1 i regnskabsinstruksen.
 • Indregnede billetindtægter fra kompenserede aktiviteter stemmer til separate finanskonti i virksomhedens bogholderi for billetindtægter fra hver af de 3 kompenserede passagertyper.
 • Det påses, at antal billetter i note 1 stemmer til de 4 kvartalsindberetninger for kompensationsåret, som virksomheden har indberettet til Trafikstyrelsen. Det påses endvidere, at den opgjorte billetindtægt i note 1 og de 4 kvartalsindberetninger er baseret på det samme antal passagerer.
 • Beløb i regnskabsposten ”Årets kompensation fra Trafikstyrelsen baseret på indrapporteringer” påses i note 2 at stemme til modtagne/bogførte betalinger fra Trafikstyrelsen.
 • Indrapporteringer fra fjernbusoperatøren til Trafikstyrelsen vedrørende opgjort kompensation påses at stemme til note 2, og det påses, at de indberettede kompensationsbeløb overholder følgende regler:
  • Antal billetter i indberetningerne stemmer til fjernbusoperatørens billetsystem.
  • Fjernbusoperatøren giver rabatter, som overholder betingelserne i kontrakt mellem Trafikstyrelsen og fjernbusoperatøren afsnit 4:
   • Studerende får mindst 25 % rabat på en standardbillet alle dage hele året, hvis rejsen foretages til eller fra et stoppested beliggende i et yderområde, jf. bilag 1 i Bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken i yderområder (bekendtgørelse nr. 1762 af 27/12 2018).
   • Pensionister får mindst 25 % rabat på en standardbillet alle dage hele året, hvis rejsen foretages til eller fra et stoppested beliggende i et yderområde, jf. bilag 1 i Bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken i yderområder (bekendtgørelse nr. 1762 af 27/12 2018).
   • Maks. to børn under 12 år i følgeskab med en betalende voksen (min. 16 år) rejser gratis, ét barn under 12 år rejser gratis med et betalende barn op til 15 år, og et barn op til 15 år betaler 50 % af prisen på en standardbillet. Rabatten skal ydes alle dage hele året, hvis rejsen foretages til eller fra et stoppested beliggende i et yderområde, jf. bilag 1 i Bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken i yderområder (bekendtgørelse nr. 1762 af 27/12 2018). 
  • Kompensation er opgjort efter følgende regler:
   • Fjernbusbilletter til pensionister kompenseres med 15 % af standardbilletprisen, dog maksimalt 60 kr. pr. billet, hvis rejsen foretages til eller fra et stoppested beliggende i et yderområde, jf. bilag 1 i Bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken i yderområder (bekendtgørelse nr. 1762 af 27/12 2018).
   • Fjernbusbilletter til studerende kompenseres med 12 % af standardbilletprisen, dog maksimalt 60 kr. pr. billet, hvis rejsen foretages til eller fra et stoppested beliggende i et yderområde, jf. bilag 1 i Bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken i yderområder (bekendtgørelse nr. 1762 af 27/12 2018)
   • Fjernbusbilletter til børn op til 12 år kompenseres med 40 % af standardbilletprisen, dog maksimalt 100 kr. pr. billet, hvis rejsen foretages til eller fra et stoppested beliggende i et yderområde, jf. bilag 1 i bekendtgørelsen i Bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken i yderområder (bekendtgørelse nr. 1762 af 27/12 2018).
   • Fjernbusbilletter til betalende børn op til 15 år kompenseres ikke, hvis rejsen foretages til eller fra et stoppested beliggende i et yderområde, jf. bilag 1 i bekendtgørelsen i Bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken i yderområder (bekendtgørelse nr. 1762 af 27/12 2018).
 • Hvis der i det særlige regnskab, jf. note 3, er indregnet variable omkostninger, baseret på forbrugte timer i virksomheden, påses, at den beregnede variable omkostning er baseret på et timeregnskab, multipliceret med 250 kr. (den fastsatte timesats i regnskabsinstruksen).
 • Variable omkostninger vedrørende regninger fra leverandører er baseret på fakturaer fra leverandøren eller et dokumenteret estimat.
 • Hvis der i det særlige regnskab indgår særlige omkostninger, jf. note 4, påses, at virksomheden til Trafikstyrelsen fremsender dokumentation af følgende:
  • Beskrivelse af den særlige omkostning og beskrivelse af, hvorfor omkostningen er drevet af, at fjernbusoperatøren deltager i kompensationsordningen (omkostningen ville ikke være realiseret, hvis ikke fjernbusoperatøren deltog i kompensationsordningen).
  • Underliggende dokumentation for den særlige omkostning. Eksempelvis i form af leverandørbilag eller timeopgørelser m.v.
 • Ved gennemgang af de fordelte faste omkostninger i note 5 påses, at indtastede beløb i rubrikken ”Virksomhedens samlede omkostninger der indgår i resultat før skat” samt rubrikken ”Virksomhedens nettoomsætning i alt” stemmer til virksomhedens endelige bogføring for det pågældende år.
 • Ved gennemgang af andel af virksomhedens finansielle poster i note 6 påses, at indtastede beløb i rubrikkerne ” Virksomhedens samlede finansielle poster”, ”Eventuelle indtægter/omkostninger fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder” og ”Eventuelle indtægter/omkostninger af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver” stemmer til virksomhedens endelige bogføring for det pågældende år.
 • Ved gennemgang af note 7 påses, at indtastede beløb i rubrikken ”Den samlede virksomheds egenkapital, inklusive skyldigt udbytte” stemmer til virksomhedens endelige bogføring for det pågældende år.
 • Ved gennemgang af note 7 påses også, at den indtastede ”årets opgjorte rimelige fortjeneste” svarer til udmeldingen fra Trafikstyrelsen, jf. regnskabsinstruksens afsnit 3.7 eller eventuelle efterfølgende udmeldinger.
 • Det påses, at det årsregnskab, der ligger til grund for det særlige regnskab, er aflagt efter indregning og målingsbestemmelserne i Årsregnskabsloven e. lign. (fx IFRS).
3

Revisorerkæring

Når revisor har gennemført ovenfor anførte arbejder, kan der afgives en revisorerklæring. Som bilag er vedlagt standarderklæring, som skal anvendes. Erklæringen afgives efter den internationale revisionsstandard 805.

Bilag 1 - Den uafhængige revisors erklæring

Den uafhængige revisors erklæring om særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken

Til Ledelsen i [indsæt navn på fjernbusoperatør] (ansvarlige part) samt Trafikstyrelsen (modtager)

Vi har efter aftale undersøgt om særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken i yderområderne (herefter ”det særlige regnskab”) for [indsæt navn på fjernbusoperatør] for [indsæt årstal] er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i regnskabsinstruks for særligt regnskab fra Trafikstyrelsen af 27. april 2021 (herefter ”regnskabsinstruksen”). Det særlige regnskab udviser et resultat før skat på [indsæt] og en Ex post cap/tilbagebetaling til Trafikstyrelsen på [indsæt].

Vi skal udtale os om hvorvidt det særlige regnskab er opstillet i regnskabsmodellen og i overensstemmelse med kravene i regnskabsinstruksen.

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

Det særlige regnskab er udformet med det formål at hjælpe den ansvarlige part med at opfylde Trafikstyrelsens krav. Som følge heraf kan det særlige regnskab være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Trafikstyrelsen og den ansvarlige part og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Ledelsens ansvar for det særlige regnskab

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af det særlige regnskab i overensstemmelse med regnskabsinstruksen.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde det særlige regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors uafhængighed og kvalitetsstyring

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med Internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd udgivet af International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code) sammen med de etiske krav i love og regulering, der er gældende i Danmark, og vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og
IESBA Coden, der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Vi er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om hvorvidt det særlige regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i regnskabsinstruksen på grundlag af vores undersøgelser.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt Trafikstyrelsens revisionsinstruks af 27. april 2021 om revision af særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager
kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken (herefter ”revisionsinstruksen”) med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.

Vores undersøgelser er baseret på, at vi har foretaget [revision/gennemgang] af det samlede årsregnskab for [indsæt navn på fjernbusoperatør] for [indsæt årstal]. Vi har endvidere som led i vores undersøgelser udført de handlinger som fremgår af revisionsinstruksen,
herunder:

► Påset, at der i regnskabsposten ”Billetindtægter fra kompenserede aktiviteter” indgår billetindtægter, (efter rabat, før kompensation) fra pensionister, studerende og børn op til 15 år, som opfylder definitionen på fjernbuskørsel i regnskabsinstruksens afsnit 3.1.


► Påset, at [indsæt navn på fjernbusoperatør] gennemfører kontrol af, at relevante passagerer opfylder betingelser for at modtage rabatter, jf. kontrakt mellem Trafikstyrelsen og [indsæt navn på fjernbusoperatør], afsnit 5, jf. afsnit 3.1 i regnskabsinstruksen.


► Påset, at indregnede billetindtægter fra kompenserede aktiviteter stemmer til separate finanskonti i [indsæt navn på fjernbusoperatør]s bogholderi for billetindtægter fra hver af de 3 kompenserede passagertyper.


► Påset, at det årsregnskab, der ligger til grund for det særlige regnskab, er aflagt efter indregning og målingsbestemmelserne i Årsregnskabsloven e.lign. (fx IFRS).

Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Vores undersøgelser har ikke omfattet handlinger med henblik på at efterprøve nøjagtigheden og fuldstændigheden af de i det særlige regnskab anførte oplysninger, og vi udtrykker derfor ikke nogen konklusion herom.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at det særlige regnskab i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i regnskabsinstruksen.

By, Dato
Revisorfirma


##
statsaut. revisor