1

Pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet

Der er i ’Pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet’ afsat 100 mio. kr. til bedre busfremkommelighed. Puljen skal udmøntes i 2022 og 2023. I begge år er der afsat 50 mio. kr.

Ansøgningsmateriale
Ansøgninger til Pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet skal bestå af ansøgningsskema, projektbeskrivelse og projektbudget. Skabeloner til disse kan hentes på Trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk.

Puljens kriterier
Projekterne skal have til formål at øge bussernes fremkommelighed, herunder forbedre mulighederne for skift mellem transportmidler ved trafikale knudepunkter.

Der prioriteres mellem ansøgninger på baggrund af følgende kriterier:  

 • At projektet øger bussernes fremkommelighed og rettidighed og dermed reducerer køretider i Danmark.
 • At der skabes forbedringer for flest mulige passagerer i den kollektive trafik.
 • At projektet bidrager til flere passagerer i den kollektive trafik.
 • At projektet forbedrer sammenhængen mellem transportmidler - enten mellem busser eller mellem busser og andre transportmidler.
 • At projektet effektiviserer busdriften.

Der vil eksempelvis kunne ydes støtte til projekter inden for:

 • Fremkommelighedsprojekter, herunder ændring af vejanlæg og BRT.
 • ITS for at sikre bedre busfremkommelighed.
 • Busprioritering og tiltag i og ved signalkryds.
 • Forbedringer af trafikale knudepunkter og skiftemuligheder, herunder terminaler og fremrykkede stoppesteder.

Behandling af indkomne ansøgninger
Trafikstyrelsen forventer at give meddelelse om tilsagn eller afslag senest 3 måneder efter ansøgningsfristen eller det tidspunkt efter ansøgningsfristen, hvor de nødvendige oplysninger foreligger.

Trafikstyrelsen forbeholder sig ret til at bede om yderligere dokumentation i forbindelse med behandlingen af ansøgninger.

2

Formål

Puljens formål er at øge bussernes fremkommelighed, herunder forbedre mulighederne for skift mellem transportmidler ved trafikale knudepunkter

3

Økonomisk ramme

Der er forudsat en medfinansiering af projekterne på mindst 50 %, hvor ansøgeren sammen med eventuelle medansøgere således skal bidrage med mindst det samme beløb, som der ansøges om.

Medfinansiering omfatter det samlede projekt, herunder eventuel finansiering af forundersøgelser og projektering. Ansøgeren og medansøgere skal reservere de beløb på de relevante budgetter, som de medfinansierer på de enkelte projekter.

I forbindelse med udfyldelse af budgetskabelon for projektet henvises til Instruks for regnskab vedr. puljen, der er tilgængelig på Trafikstyrelsens hjemmeside: www.trafikstyrelsen.dk  

4

Udbetaling af tilskud

Før udbetaling af puljemidler kan finde sted skal følgende være opfyldt:

 • For tilskudsbeløb på under 0,5 mio. kr. aflægges ét afsluttende projektregnskab med ledelsespåtegning. Der gives ikke rateopdelte udbetalinger til projekter, hvor tilsagnet er under 0,5 mio. kr.
 • For tilskudsbeløb fra og med 0,5 mio. kr. og op til 10 mio. kr., og med en varighed under 18 måneder, aflægges ét afsluttende projektregnskab med revisorpåtegning. Udbetaling af eventuelle rater kan ske, når projektet i ansøgningen er opdelt i rater, og der aflægges statusrapport, der dokumenterer målopfyldelsen for den pågældende rate. Ved rateopdelte udbetalinger skal rater minimum udgøre 0,2 mio. kr. Sidste rate skal minimum udgøre 25 % af det samlede tilskudsbeløb.
 • For tilskudsbeløb fra og med 10 mio. kr. og over, eller med en varighed på over 18 måneder, aflægges ét afsluttende revisorpåtegnet regnskab. Udbetaling af eventuelle rater kan ske, når projektet i ansøgningen er opdelt i rater, og der aflægges et årligt ledelsespåtegnet projektregnskab for kalenderåret, ligesom der skal aflægges statusrapport, der dokumenterer målopfyldelsen for den pågældende rate. Ved rateopdelte udbetalinger skal rater minimum udgøre 0,2 mio. kr. Sidste rate skal minimum udgøre 25 % af det samlede tilskudsbeløb.

I forbindelse med aflæggelse af regnskab henvises i øvrigt til Instruks for regnskabsaflæggelse samt Revisionsinstruksen, der kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside: www.trafikstyrelsen.dk.

Projektregnskabet skal være i overensstemmelse og sammenligneligt med det godkendte budget.

Udbetalinger af tilskud sker efter at omkostningerne er afholdt. Udbetaling af tilskud kan ske 4 gange årligt: ultimo februar, maj, august og november.

Tilskud til køb af udstyr mv.
Ansøges der om tilskud til indkøb af udstyr (som kan videresælges), skal det i ansøgningen angives, i hvilken periode udstyret vil blive anvendt i projektet, der ansøges om midler til. 

5

Afrapportering

Det er en forudsætning for tildeling af midler, at projektbeskrivelsen indeholder en plan for afrapportering af det afsluttede projekt, herunder opnåede resultater, leverancer, succeskriterier, overholdelse af tidsplan mv.

For projekter, der varer mere end ét år, skal der ydermere afleveres en årlig afrapportering af status for projektet. Denne årlige afrapportering skal foreligge senest ved udgangen af januar og skal omfatte status for opnåede resultater og leverancer, en økonomisk status samt opfyldelsen af projektets tidsplan i det forgangne år.

Skabeloner til afrapportering kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside i publikationslisten.

6

Ansøgerkredsen

Ansøgerkredsen til ’Pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet’ er offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber.

En ansøgning skal være koordineret med relevante interessenter for det projekt, der ansøges om midler til.

Ansøgerkredsen må gerne bestå af flere ansøgningsberettigede og også gerne af ansøger i samarbejde med andre parter, fx parter, der udfører offentlig servicetrafik. Dog kan kun én part være ansvarlig for anvendelsen af tildelte puljemidler.

Trafikstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1799 København V
puljer@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk