1

Generelt

1.1

Instruksens anvendelsesområde

1.1.1
Instruksen omfatter 2 forskellige former og metoder for udøvelse af kommunikation: ‘TALE-KOMMUNIKATION’ og ‘CONTROLLER-PILOT DATA LINK KOMMUNIKATION (CPDLC)’


1.1.2
‘Talekommunikation’, beskrevet i kapitel 2. samt i Tillæg A, omfatter jf. forordning (EU) 923/2012 (SERA) og BL 7-14, procedurer, der finder anvendelse ved udøvelse af radiokommunikation mellem ATS-enheder og luftfartøjer, herunder kørsel med luftfartøjer, samt for koordination mellem ATS-enheder.


1.1.3
‘CONTROLLER-PILOT DATA LINK KOMMU-NIKATION (CPDLC)’, beskrevet i kapitel 3. samt i Tillæg B, omfatter procedurer der finder anvendelse ved udøvelse af data link kommunikation mellem flyveleder og pilot.

2

Talekommunikation

Anm.: Hvor der i efterfølgende procedurer anvendes udtrykket ”frekvens/kanal” indikerer udtrykket ”frekvens” hele luftfartsfrekvensområdet, mens udtrykket ”kanal” indikerer kanalbetegnelse i VHF-kommunikationsbåndet, jf. pkt. 2.10.5 og pkt. 2.10.6.

2.1

Generelt

2.1.1
Punkterne 2.3.1, 2.5.1, 2.12, 2.14, 2.15, 2.18 og 2.19 samt Tillæg A, kapitel 6. anvendes under udøvelse af koordination mellem ATS- enheder.

2.2

Tidssystem

2.2.1
Koordineret universal tid (UTC) skal anvendes af alle stationer i luftfartens mobile tjeneste. Midnat 2400 UTC skal betegne afslutning af et døgn, og midnat 0000 skal betegne start på et døgn.


2.2.2
En dato-tidsgruppe skal bestå af 6 tal, hvoraf de to første tal angiver dato, og de fire sidste tal angiver henholdsvis timer og minutter i UTC.

2.3

Sprog

2.3.1
Ved talekommunikation skal anvendes engelsk eller dansk.


2.3.2
En lufttrafiktjenesteenhed skal besvare et opkald fra et luftfartøj på samme sprog, som luftfartøjet anvender, jf. pkt. 2.3.1.


2.3.2.1
I forbindelse med udøvelse af lufttrafiktjeneste til IFR-flyvninger skal engelsk standardfraseologi anvendes når dette er muligt.


Anm.: Det fremgår af Aeronautical Information Publication (AIP), hvilke luftfartsstationer, der kun anvender engelsk eller dansk.

2.4

Transmission generelt

2.4.1
Hvis det er nødvendigt for et luftfartøj at skulle udsende signaler for afprøvning og justering af udstyr, og hvis dette må forventes at kunne forstyrre en nærliggende luftfartsstations arbejde, skal tilladelse fra luftfartsstationen indhentes forinden sådanne signaler udsendes.


2.4.2
Hvis det er nødvendigt for en station at udsende test inden opkald, må den ikke overstige 10 sekunder. Sådan test skal bestå af udtalte tal (Et, to, tre, / One, two, three, o.s.v.), afsluttet med stationens kaldesignal.

2.4.3
Følgende transmissionsteknik skal følges:

  • der skal lyttes ind på frekvensen/kanalen forinden transmission påbegyndes for ikke at forstyrre igangværende korrespondance,
  • der skal anvendes almindelig talehastighed, og der skal tales klart og kortfattet,
  • standardfraseologi skal anvendes, hvor det ermuligt.


2.4.4
Hvis en luftfartsstation kaldes samtidig af flere luftfartøjer, bestemmer luftfartsstationen den rækkefølge, i hvilken luftfartøjerne må afgive deres meldinger.

2.4.5
Hvis retransmission er etableret, skal denne være aktiveret, når der arbejdes på flere frekvenser/kanaler samtidigt. Retransmissionen kan dog afbrydes, hvis dette er nødvendigt for en hensigtsmæssig afvikling af radiokommunikationen

2.5

Anvendelse af luftfartsfraseologi

2.5.1
I talekommunikation skal der anvendes standardord, tal og standardudtryk som anført i afsnit 2.8, 2.9, 2.10 og 2.11.


2.5.2
I talekommunikation skal fraseologierne anført i Tillæg A til denne instruks anvendes i de situationer, for hvilke de er angivet, jf. dog pkt. 2.5.3.


2.5.3
Hvis der i en given situation enten ikke findes standardfraseologi til benyttelse, eller der opstår forståelsesmæssige problemer i korrespondancen med et luftfartøj, skal anden passende fraseologi anvendes. Denne bør da være så klar og kortfattet som muligt og udformet således, at der ikke opstår risiko for misforståelser.


2.5.4
De i Tillæg A anførte fraseologieksempler har generelt baggrund i ICAO DOC 4444, kap. 12, ’Phraseologies’, samt er tilføjet fraseologier anført i andre ATS-instrukser. Fraseologieksemplerne supplerer de i pkt. 2.5.1 anførte standardord og -udtryk og anvendes i tilknytning dertil. Fraseologieksemplerne kan ikke dække enhver mulig situation, så hvor forholdene afviger, forventes det, at piloter og ATS-personale anvender klart sprog, som skal være så utvetydigt som muligt, og som opfylder fastsatte krav til sprogfærdigheder for den enkelte certifikatholder, med henblik på også at undgå misforståelser mellem de personer, der anvender et andet sprog end deres modersmål.

2.5.4.1
Af hensyn til overskueligheden er fraseologierne i Tillæg A grupperet i henhold til de typer lufttrafiktjeneste, hvor de almindeligvis anvendes. Imidlertid skal ATS-personale kende - og i relevante situationer også anvende - fraseologier fra de andre grupper.


2.5.5
Fraseologier vedrørende bevægelse af køretøjer på manøvreområdet, andre end bugser-traktorer (tow-tractors), er ikke grupperet særskilt, da fraseologierne anvendt for luftfartøjer, også kan anvendes for køretøjer, dog undtaget ‘taxi-instruktioner’, hvor udtrykket ‘KØR’ skal anvendes i stedet for udtrykket ‘TAXI’, når der kommunikeres med køretøjer.

Anm.:Den særskilt grupperede fraseologi for bugser-traktorer fremgår af Tillæg A, pkt. 2.4, Towing procedures.


2.5.6
Godkendte forkortelser, initialord (fx VOR) samt kodefraser (fx DETRESFA) skal fortrinsvis anvendes, når det kan afkorte og afhjælpe kommunikationen.


Anm.: I ICAO DOC 8400 ”Abbreviations” er anført de forkortelser, initialord og kodefraser, der er godkendt til brug i talekommunikation.

2.6

Klareringer og flyvekontrolinstruktioner

2.6.1
Standardudtrykket 'CLEARED’/‘TILLADT' og afledninger heraf, må kun bruges i forbindelse med:

  • start- og landingsklareringer
  • anflyvningsklareringer; og
  • klareringer vedrørende flyvevej.

2.6.2
I alle andre tilfælde, end de der er beskrevet i pkt. 2.6.1, skal der anvendes direkte udtrykte flyvekontrolinstruktioner, eks.:
Flyvekontrolinstruktioner:


TAXI.....TAXI
AIR-TAXI.....AIR-TAXI
CLIMB.....STIG
DESCEND.....GÅ NED
CROSS.....KRYDS
TURN.....DREJ
CONTACT.....KONTAKT
REPORT.....RAPPORTER
HOLD.....VENT
GO AROUND.....OVERSKYD
LINE-UP.....TAXI IND PÅ BANEN


2.6.3
For at undgå forveksling ved udstedelse af klareringer og flyvekontrolinstruktioner og tilbagelæsning heraf skal både ATC-personale og piloter altid tilføje kaldesignalet på det luftfartøj eller køretøj, som klareringen eller flyvekontrolinstruktionen afsendes til, jf. dog pkt. 2.16.4.


2.6.4
Klareringer eller flyvekontrolinstruktioner i form af betingede udtryk, f.eks. "efter landende luftfartøj" eller "efter afgående luftfartøj", må ikke afsendes i forbindelse med kørsel, der vedrører en bane, der benyttes til start eller landing, medmindre de implicerede luftfartøjer eller køretøjer kan ses af kontroltårnet og pågældende luftfartøj. Luftfartøjet eller køretøjet, som er årsag til betingelsen i klareringen, skal være første luftfartøj/køretøj som passerer foran det pågældende luftfartøj. En betinget klarering skal afsendes i følgende rækkefølge og indeholde:


a)kaldesignal
b)betingelse
c)klarering, og
d)kort gentagelse af betingelsen.


Eksempel:
“SAS 941, BEHIND BOEING 737 ON SHORT FINAL, LINE UP BEHIND”.


Anm.:Dette indebærer nødvendigheden af at luftfartøjet, som modtager den betingede klarering kan identificere det pågældende luftfartøj eller køretøj som er årsagen til den betingede klarering.

2.7

Tilbagelæsning (read back)

2.7.1
Alle sikkerhedsrelaterede dele af klareringer og flyvekontrolinstruktioner skal gentages af modtageren. Følgende skal altid gentages:

a)ruteklareringer;
b)klareringer og flyvekontrolinstruktioner til luftfartøjer om at køre ind på, lande på, starte på, holde klar af, krydse eller køre tilbage ad en bane (backtrack), hvad enten banen er "bane i brug" eller ej;
c)oplysninger til luftfartøjer om bane i brug, højdemålerindstilling, SSR-koder, nytildelte kommunikationskanaler, højdeinstruktioner, kurs- og fartinstruktioner samt for ankommende IFR-flyvninger, hvad enten oplyst af lufttrafiktjenesten eller indeholdt i en ATIS-udsendelse, gennemgangsniveau.


2.7.2
Andre klareringer eller flyvekontrol-instruktioner, herunder betingede klareringer og kørselsinstruktioner, skal gentages af modtageren eller bekræftes på en måde, der klart viser, at klareringen og flyvekontrolinstruktionen er forstået og vil blive fulgt.


2.7.3
Den der udøver lufttrafiktjeneste, skal aflytte tilbagelæsningen for at sikre sig, at klareringer og flyvekontrolinstruktioner er korrekt bekræftet og skal øjeblikkeligt korrigere enhver uoverensstemmelse, som tilbagelæsningen har afsløret.


2.7.4
Hvis afsenderen af en melding, der læses tilbage, konstaterer fejl eller misforståelser, skal der svares

NEGATIVE, I SAY AGAIN/NEGATIV, JEG GENTAGER'

hvorefter den korrekte version gentages.

2.7.5
Enhver tilbagelæsning skal afsluttes med eget kaldesignal.


2.7.6
Lufttrafiktjenesteenheder skal medvirke til, at bestemmelserne under afsnit 2.7 overholdes.

2.8

Stavealfabetet

2.8.1
Nedenfor angives det stavealfabet der skal anvendes, når der afsendes kaldesignaler eller ord, hvis stavemåde der kan herske tvivl om, eller som ikke umiddelbart opfattes af modtageren.

A

Alfa

AL FAH

B

Bravo

BRAH VOH

C

Charlie

CHAR LEE or

 

 

SHAR LEE

D

Delta

DELL TAH

E

Echo

ECK OH

F

Foxtrot

FOKS TROT

G

Golf

GOLF

H

Hotel

HOH TELL

I

India

IN DEE AH

J

Juliett

JEW LEE ETT

K

Kilo

KEY LOH

L

Lima

LEE MAH

M

Mike

MIKE

N

November

NO VEM BER

O

Oscar

OSS CAH

P

Papa

PAH PAH

Q

Quebec

KEH BECK

R

Romeo

ROW ME OH

S

Sierra

SEE AIR RAH

T

Tango

TANG GO

U

Uniform

YOU NEE FORM or OO NEE FORM

V

Victor

VIK TAH

W

Whiskey

WISS KEY

X

X-ray

EKCS RAY

Y

Yankee

YANG KEY

Z

Zulu

ZOO LOO

Æ

Ægir

ÆGIR

Ø

Øresund

ØRESUND

Å

Åse

ÅSE

Anm.:Der lægges tryk på understregede stavelser.

2.9

Udtale af tal

2.9.1
Tal skal udtales som følger:

Tal

Engelsk

Dansk

0

ZERO

NUL

1

WUN

ET/EN

2

TOO

TO

3

TREE

TRE

4

FOW-er

FIRE

5

FIFE

FEM

6

SIX

SEKS

7

SEV-en

SYV

8

AIT

OTTE

9

NIN-er

NI el. NEJ-ner

10

WUN ZERO

TI

,

DAY-SEE-MAL

Komma

100

One HUN-dred

Et hundrede

1000

One TOU-sand

Et tusinde

* når tallet 9 står alene eller sidst i en gruppe, skal det altid udtales NEJ-ner....NIN-er.
Anm.:Trykket skal lægges på de stavelser, der er skrevet med store bogstaver

2.10

Afgivelse af tal og talgrupper

2.10.1
På dansk afsendes tal og talgrupper på samme måde, som disse siges i almindelig tale.


Tal i tusindgruppen under ti tusinde kan opdeles i 2 gange 2 talgrupper, f.eks. må tallet 3764 udtales som enten:


TRE TUSINDE SYV HUNDREDE FIRE OG TRES,
eller
SYVOGTREDIVE FIREOGTRES.


Højdemålerindstilling (QNH/QFE), skal dog altid afsendes som i almindelig tale, f.eks. 1014 som:


ETTUSINDE OG FJORTEN.


Pejlinger og kurser skal altid bestå af tre cifre, f.eks. Kurs 020 udtrykkes: Kurs NUL TYVE.


Eksempler:

Tal                

Dansk

10

Ti

25

Fem og tyve

50

Halvtreds

100

Eet hundrede

583

Fem hundrede tre og firs

600

Seks hundrede

1000

Eet tusinde

2182

To tusinde eet hundrede to og firs 

eller

Eenogtyve toogfirs

2500

To tusinde fem hundrede 

eller

Femogtyve hundrede

5000

fem tusinde

7600

Syv tusinde seks hundrede

11000

Elleve tusinde

18900

Atten tusinde ni hundrede

38143

Otte og tredive tusinde eet hundrede tre og fyrre

 

2.10.2
På engelsk afsendes alle tal ved at udtale hvert ciffer enkeltvis, undtaget som foreskrevet i pkt. 2.10.3 eller 2.10.3.2.

Eksempler:
Dansk fraseologi er herunder angivet i kursiv.

Aircraft call signs (kaldesignaler for luftfartøjer)

CCA 238:
Air China TWO THREE EIGHT
(tohundrede og otteogtredive)


OAL 242
Olympic TWO FOUR TWO
(tohundrede og toogfyrre)
Flight levels (flyveniveau)


FL 180
flight level ONE EIGHT ZERO
(flyveniveau ethundrede og firs)


FL 200
Se eksempel i pkt. 2.10.3.2


Headings (kurser)

100 grader
heading ONE ZERO ZERO
(kurs ethundrede)


080 grader
heading ZERO EIGHT ZERO
(kurs firs)

Wind direction and speed (vindretning og -hastighed)

200 degrees 79 knots
wind TWO ZERO ZERO degrees SEVEN NIN-er knots
(vind tohundrede grader NEJ-nerhalvfjerds knob)


160 degrees 18 knots
wind ONE SIX ZERO degrees ONE EIGHT knots
(vind ethundredeogtres grader atten knob)

Transponder codes (transponderkoder)

2000
Se eksempel i pkt. 2.10.3.2.


2400
Se eksempel i pkt. 2.10.3.2.


4213
squawk FOUR TWO ONE THREE
(squawk toogfyrre tretten eller firetusind tohundrede tretten)

Runway (bane)

27
runway TWO SEVEN
(bane syvogtyve)

08R
runway ZERO EIGHT RIGHT
(bane nul otte right)

Altimeter setting (højdemålerindstilling)


1010
QNH ONE ZERO ONE ZERO
(QNH ettusinde og ti)


1000
Se eksempel i pkt. 2.10.3.

 2.10.3
Ved afsendelse af tal vedrørende højde over havet, højdemålerindstilling, skyhøjde, sigtbarhed og banesynsvidde (RVR), der indeholder hele hundreder og hele tusinder, udtales hvert ciffer i antallet af hundreder eller i antallet af tusinder efterfulgt af ordet HUNDRED eller THOUSAND. Ved kombinationer af tusinder og hele hundreder udtales hvert ciffer i antallet af tusinder efterfulgt af hvert ciffer i antallet af hundreder tilføjet ordene HUNDRED og THOUSAND respektivt.


Eksempler:

Altitude (højde over havet)

800 ft
EIGHT HUNDRED FEET
(ottehundrede fod)

3400 ft
THREE THOUSAND FOUR HUNDRED FEET
(tretusinde firehundrede fod eller firetredive hundrede fod)

12000 ft
ONE TWO THOUSAND FEET
(tolvtusinde fod)

 

Altimeter setting (højdemålerindstilling)

1000                 QNH ONE THOUSAND

(QNH ettusind)

 

Cloud height (skyhøjde)

2200 ft
TWO THOUSAND TWO HUNDRED FEET
(totusinde tohundrede fod eller toogtyve hundrede fod)

4300 ft
FOUR THOUSAND THREE HUNDRED FEET
(firetusinde trehundrede fod eller treogfyrre hundrede fod)

 

Visibility (sigtbarhed)


1000 m
visibility ONE THOUSAND METERS
(sigtbarhed ettusinde meter)


700 m
visibility SEVEN HUNDRED METERS
(sigtbarhed syvhundrede meter)

Runway Visual Range (banesynsvidde)


600 m
RVR SIX HUNDRED METERS
(RVR sekshundrede meter)


1700
RVR ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED
(RVR ettusinde syvhundrede meter eller sytten hundrede meter)

 

 

 

2.10.3.1
Ved behov for en tydeliggørelse af tallet afsendt som hele hundreder og/eller hele tusinder, skal tallet afsendes ved at nævne hvert ciffer enkeltvis.

2.10.3.2
For afsendelse af tal og talgrupper, som angiver flyveniveauer og transponderkoder skal


a)flyveniveauer afsendes ved at udtale hvert ciffer for sig, undtagen for flyveniveauer i hele hundrede, som skal transmitteres ved at udtale hvert ciffer af hundrede efterfulgt af ordet HUNDRED, og


b)transponderkoder afsendes ved at udtale hvert ciffer for sig, undtagen for transponderkoder i hele tusinde, som skal transmitteres ved at udtale hvert ciffer af tusinde efterfulgt af ordet THOUSAND

 

Flight levels (flyveniveau)

FL 200
Flight level TWO HUNDRED
(flyveniveau to hundrede)

 

Transponder codes (transponderkoder)

2000
squawk TWO THOUSAND
(squawk totusind)


2400
squawk TWO FOUR ZERO ZERO
(squawk fire og tyve nul nul eller to tusinde fire hundrede)

2.10.4
Tal der indeholder komma skal udtrykkes som anført i pkt. 2.10.1 og 2.10.2 med kommaet nævnt, hvor det forekommer i tallet.


Anm. 1: Følgende skema viser eksempler på denne procedure:

Tal Engelsk Dansk
100,32 One zero zero decimal three two Et hundrede komma toogtredive eller et hundrede komma tre to
38143,9 Three eight one four three decimal niner Otte og tredive tusinde et hundrede treogfyrre komma niner

2.10.5
Ved angivelse af kanaler for VHF-frekvenser, skal alle 6 cifre angives, medmindre 5. og 6. ciffer begge er nul. I så fald angives alene de 4 første cifre.

Anm. 1:Der er ikke krav om 8.33-udstyr i luftfartøjer i ICAO NAT-Regionen.


Anm. 2: Følgende skema viser eksempler på denne procedure:

Kanal

Engelsk

Dansk

118,000

One one eight decimal zero

Et hundrede atten komma nul

118,005

One one eight decimal zero

zero five

Et hundrede atten komma nul

nul fem

118,010

One one eight decimal zero one zero

Et hundrede atten komma nul ti eller et hund- rede atten

komma nul et nul

118,025

One one eight decimal zero two five

Et hundrede atten komma nul femogtyve eller et hundrede atten komma nul

to fem

118,050

One one eight decimal zero five zero

Et hundrede atten komma nul halvtreds eller et hundrede atten komma nul fem

nul

118,100

One one eight decimal one

Et hundrede atten komma

een

 

2.10.6
Ved udpegning af trafik m.v. efter urskivemetoden anvendes normal udtale af talord fra 1 til 12:

Tal Engelsk Dansk
Kl. 9-position

At your NIN-er O’CLOCK position

(i din klokken NEJ-ner position)

Kl. 10-position At your TEN O’CLOCK position (i din klokken TI position)
Kl. 11-position At your ELEVEN O’CLOCK position (i din klokken ELLEVE position)
Kl. 12-position At your TWELVE O’CLOCK position (i din klokken TOLV position)

 

2.10.7
Klokkeslæt afsendes kun med angivelse af minuttallet. Hvis der kan være tvivl, afsendes dog også timetallet. Ved anmodning om oplysning om aktuel tid, skal kontroltårne samt AFIS- og HIS-enheder angive tiden afrundet til nærmeste halve minut. Der anvendes følgende fraseologi:

Eksempler:

Kl.

Engelsk

Dansk

0620

Two zero, el. Zero six two zero

Tyve, el. Nulseks tyve

1643

Four three, el. One six four three

Treogfyrre, el. Seksten treog- fyrre

1800

On the hour, el. One eight zero zero

På timen, el. Atten nulnul

0620:30

Two zero and a half el.

zero six two zero and a half

tyve og et halvt el.

nul seks tyve og et halvt

Klokken hel (hele timer) og 30

sekunder

On the hour and a half el.

zero zero and a half

(på timen og et halvt el.

nul nul og et halvt)