Ved ansøgning om puljemidler fra pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger II skal den elektroniske ansøgning vedlægges en projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen opbygges efter følgende skabelon og alle nedenstående oplysninger skal foreligge til behandling af ansøgningen.

 

 

1. Projekttitel

 

2. Resumé

Kort sammenfatning af projektbeskrivelsen (max ½ A-4 side).

 

3. Baggrund

Kort beskrivelse af baggrunden for at iværksætte projektet.

 

4. Formål

Beskriv det overordnede formål med projektet, herunder om der er tale om anskaffelse af ny grøn færge eller retrofit af eksisterende færge samt hvilke færgeruter, der indgår i projektet.

 

5. Projektets indhold

Beskriv projektets forventede leverancer og resultater samt eventuelle særlige udfordringer ved projektet.

Ud over anskaffelse af grøn færge/retrofit af eksisterende færge beskrives etablering af nødvendige faciliteter på land, til opladning, tankning, tilslutning til el-net, ombygning af færgelejer o.l.

 

6. Trafikomfang og forventet levetid

Her anføres trafikomfanget og den forventede levetid på de færger, som indgår.

 

7. Projektets forventede CO2-besparelse

Angiv projektets CO2-besparelse samt eventuelle nedbringelse af andre emissioner. CO2-besparelsen skal beregnes som ton pr. år, og baseres på de forventede reduktioner i anvendelse af fossilt brændstof (fx diesel), som projektet vil medføre.

Beskriv desuden hvordan reduktionerne er beregnet.

 

8. Projektets modenhed

Beskriv projektets modenhed, herunder – hvor relevant – en redegørelse for kommunale beslutninger om projektet, herunder særligt budgetmæssige.

 

9. Projektorganisering og stordriftsfordele

Beskriv hvordan projektet er organiseret.

Såfremt omstillingen af den pågældende færgerute er en del af en større businesscase med flere færger/færgeruter, som kan opnå stordriftsfordele ved at slå sig sammen om fx indkøb af nye færger, skal det fremgå hvilke andre færger/færgeruter, der indgår.

 

10. Tidsplan

Opstil en samlet tidsplan for projektet, som omfatter projektets start- og slutdato og samtlige aktiviteter, milepæle og delmål af projektet, herunder også afrapportering af projektet.

 

11. Rapportering af projektet

Opstil en plan for rapportering af projektet, herunder projektets fremdrift, leverancer, overholdelse af tidsplan, udfordringer mv.

 

12. Oplysninger om støtte fra anden side

Oplys, hvorvidt der søges om støtte eller er tildelt støtte fra anden side til de samme aktiviteter, som indgår i projektet.

13. Projektets finansiering

Med udgangspunkt i projektets detaljerede budget (se budgetskabelon samt regnskabs- og revisionsinstrukser) beskrives projektets finansiering, herunder eventuel uddybning af projektets budgetposter, redegørelse for ansøgers medfinansiering mv.

Vedr. rater

Der kan maks. ansøges om 5 rater, og sidste rate skal udgøre min. 25 % af det samlede budget for projektet.

Alle rater være tilknyttet projektets hovedaktiviteter, og der skal knyttes leverancer, resultater og succeskriterier til hver rate i overensstemmende med det økonomiske afløb for projektet. Læs mere i Instruks for regnskab.