1

Vejledning til ansøgning om støtte til lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber i anledning af COVID-19udbruddet.

Støtteordningen er en del af den pakke, som der blev indgået en politisk aftale om mellem regeringen og et bredt flertal i Folketinget d. 19. marts 2021. Aftalepartierne blev enige om at genindføre AOC-støtteordningen fra efteråret 2020 med en samlet økonomisk ramme på 30 mio. kr. Ordningen har virkning fra den 1. januar 2021. Ordningen afvikles, når de generelle kompensationsordninger afvikles eller når midlerne er disponeret.

 

Støtteordningen

Støtteordningen
Der er afsat 30 mio. kr. i 2021 til ordningen, hvoraf 1 pct. går til administration.

Hvis der ikke er midler til at imødekomme alle ansøgninger, tildeles midlerne forholdsmæssigt efter det ansøgte beløb.

Grundlaget for støtteordningen er Bekendtgørelse om støtteordning nr. 2 til lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber i anledning af COVID-19-udbruddet af 30. november 2020.

Støtteberettigede luftfartsselskaber
Luftfartsselskaber, der pr. 1. oktober 2020 var indehaver af et dansk AOC og som udfører passagertransport, uanset om passagertransporten er helt eller delvist indstillet eller endnu ikke påbegyndt som følge af COVID-19-udbruddet, kan søge om støtte til lønudgifter til personale, der er kritisk for opretholdelse af selskabets driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning (AOC).

Kun virksomheder, der ikke var kriseramte den 31. december 2019, kan få støtte. Dog kan mikrovirksomheder og små virksomheder være undtaget denne regel. Læs mere i regelgrundlaget for ordningen, som du bl.a. finder under ”Baggrund og lovgrundlag” i menuen til venstre.

Beregning af støtte
Et luftfartsselskab kan få refunderet 100 pct. af lønudgifterne til kritisk personale, som er nødvendigt for at opretholde selskabernes driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning (AOC) i perioden 1. januar 2021 til 31. maj 2021. Kritisk personale er defineret i bek nr. 798/2021 af 4. maj 2021§3, stk. 3 og omfatter følgende kritiske poster:

På OPS (Operations) området:

-       Accountable Manager (AM).

-       Nominated Person Flight OPS (NP Flight OPS).

-       Nominated Person Crew Training (NP Crew Training).

-       Nominated Person Ground OPS (NP Ground OPS).

-       Safety Manager.

-       Compliance Monitoring Manager.

 

På Part M (Maintainance) området:

-       Nominated Person Maintainance (NP Maintenance).

-       Quality Manager.

 

På securityområdet:

-       Security Manager.

 

Hvis en person også bestrider andre jobfunktioner, end de kritiske jobfunktioner, kan der kun udbetales støtte svarende til den andel af arbejdstiden, der anvendes på de kritiske jobfunktioner. Der kan maksimalt udbetales 6,5 mio. kr. i støtte til et selskab.

 

En virksomhed kan maksimalt modtage 1.800.000 EUR i støtte efter afsnit 3.1 i ”Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende COVID-19-udbrud”1 med senere ændringer2. Denne støtteordning og ” Bekendtgørelse om støtteordning nr. 2 til lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber i anledning af COVID-19-udbruddet” hører under disse rammebestemmelser. Hvis selskabets samlet støtte fra disse ordninger overstiger de 1.600.000 EUR vil støttebeløbet fra denne pulje blive reduceret tilsvarende.