1

Kontroltårnets funktioner

1.1

Generelt

1.1.1         

Kontroltårne skal til luftfartøjer under deres kontrol afgive de oplysninger og klareringer, som er nødvendige for at opnå en sikker, velordnet og glidende trafik på og i nærheden af flyvepladsen med det formål at forhindre sammenstød imellem:

a)    luftfartøjer i luften,

b)    luftfartøjer på manøvreområdet,

c)    startende og landende luftfartøjer,

d)    luftfartøjer og køretøjer på manøvreområdet,

e)    luftfartøjer på manøvreområdet og hindringer på dette. 

1.1.2

Kontroltårne skal derudover udøve flyveinformationstjeneste og alarmeringstjeneste for flyvepladstrafik samt for andre luftfartøjer som kontroltårnet har kendskab til.

1.1.3

Kontroltårne har tillige ansvaret for at alarmere brand- og redningstjenesten, jf. de lokale alarmeringsplaner.

1.1.4

Kontroltårne skal øjeblikkeligt meddele fejl eller uregelmæssighed i driften af apparatur, lys eller andet udstyr, som er installeret til vejledning for flyvepladstrafik.

1.2

Forbud mod VFR-flyvning

1.2.1

Når sikkerheden nødvendiggør det, kan VFR-flyvninger på og i nærheden af en flyveplads forbydes af følgende enheder:

a) den kontrolcentral, inden for hvis område flyvepladsen er beliggende,

b) kontroltårnet på den pågældende flyveplads.

 


1.2.2

Følgende foranstaltninger skal træffes af kontroltårnet, når VFR-flyvning forbydes:

a) afgående luftfartøjer, der ikke har en IFR-flyveplan, holdes tilbage,

b) lokal VFR-flyvning tilbagekaldes,

c) kontrolcentralen underrettes om de trufne foranstaltninger.

1.3

Skydning indenfor kontrolzoner, udenfor restriktions- og fareområder

1.3.1         

Skydning med en sikkerhedshøjde på 500 fod over jorden eller vandet eller derunder vil, med mindre andet er bestemt ved lokale aftaler, kunne finde sted fra skydepladser indenfor kontrolzonen, uden at kontroltårnet er underrettet herom.

1.3.2         

Skydning indenfor kontrolzonen med en sikkerhedshøjde på over 500 fod over jorden eller vandet kan foregå i henhold til følgende:

a) Den skydende enhed skal ved planlægningen koordinere skydningen med kontroltårnet og give oplysning om:

  • dato og tidspunkt for skydningen,
  • sikkerhedshøjde,
  • område der berøres, og
  • kategori af

b) Den skydende enhed skal stå i direkte telefonforbindelse med kontroltårnet.

c) Kontroltårnet giver tilladelse til skydningen under forudsætning af, at der ikke findes lufttrafik inden for det berørte luftrum.

d) Kontroltårnet kan om nødvendigt beordre skydningen indstillet.

1.4

Flyvning med ubemandede luftfartøjer inden for kontrolzoner (Færøerne og Grønland)

Anm. 1: Bestemmelserne i afsnit 1.4 med underpunkter har baggrund i BL 9-4, Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg, og er kun gældende for Færøerne og Grønland.

Anm. 2: Bestemmelser gældende for Færøerne og Grønland for indgåelse af lokale aftaler om håndtering af flyvninger med ubemandede luftfartøjer i kontrolzoner op til 100 m (330 fod) fremgår af ATS-instruks 17, Tillæg B.

Anm. 3: Daglig leders ansvar for at indarbejde relevante dele af aftaler med UAS-operatøren om flyvning med ubemandede luftfartøjer, jf. pkt. 1.4.2, fremgår af ATS-instruks 17, pkt. 2.3.3.

 

1.4.1

Flyvning med ubemandede luftfartøjer vil kunne finde sted inden for kontrolzonen, uden at kontroltårnet er underrettet herom, såfremt den foretages mere end 5 km fra flyvepladsens baner og udføres under 100 m (330 fod) over terræn.

Kontroltårnet skal ikke forholde sig til disse flyvninger.

1.4.1.1

Inden for flyvestationers kontrolzoner vil flyvning med ubemandede luftfartøjer kunne finde sted uden at kontroltårnet er underrettet herom, såfremt den foretages mere end 8 km fra flyvestationens baner og udføres under 100 m (330 fod) over terræn. Kontroltårnet skal ikke forholde sig til disse flyvninger.

1.4.2

Bortset fra flyvninger, som opererer iht. pkt. 1.4.1 og 1.4.1.1, skal kontroltårnet forholde sig til flyvninger, hvor Trafikstyrelsen har givet dispensation til flyvning tættere på flyvepladser end 5 km, eller tættere på flyvestationer end 8 km, op til 100 m (330 fod) over tærræn.

Anm.: I sådanne tilfælde vil dispensationen være givet bl.a. på betingelse af, at UAS-operatøren sikrer at:

a) der indhentes tilladelse til flyvning i hvert enkelt tilfælde hos kontroltårnet,

b) der flyvningen etableres kommunikationsforbindelse som sikrer en effektiv kommunikation/koordination mellem kontroltårnet og fjernpiloten,

c) fjernpiloten til enhver tid efterlever anvisninger fra kontroltårnet vedrørende aktuelle flyvninger,

d) flyvningerne ikke udføres over 100 m (330 fod) over terræn.

1.4.3

Tilladelse til flyvning med ubemandede luftfartøjer, jf. pkt. 1.4.2 a), må ikke gives, når der forekommer anden lufttrafik i kontrolzonen.

1.4.4

Såfremt Trafikstyrelsen giver dispensationer til flyvninger med ubemandede luftfartøjer, under andre betingelser end de der er angivet i pkt. 1.4.2, litra a-d, vil Trafikstyrelsen forud for aktiviteten aftale med lufttrafiktjenesteenheden hvorledes denne skal forholde sig til aktiviteten.

 

1.5

Flyvning med ubemandede luftfartøjer inden for kontrolzoner (Danmark)

Anm. 1: Bestemmelserne i afsnit 1.5 med underpunkter er kun gældende for Danmark.

Anm. 2: Bestemmelser for indgåelse af lokale aftaler om håndtering af flyvninger med ubemandede luftfartøjer i kontrolzoner op til 120 m (400 fod) over flyvepladsniveau fremgår af ATS-instruks 17, Tillæg C.

Anm. 3: Daglig leders ansvar for at indarbejde relevante dele af aftaler med UAS-operatøren omflyvning med ubemandede luftfartøjer, jf. pkt. 1.5.2, fremgår af ATS-instruks 17, pkt. 2.3.3. 

1.5.1

Under hensyntagen til pkt. 1.5.1.1 kan flyvning med ubemandede luftfartøjer finde sted inden for kontrolzoner, uden at kontroltårnet er underrettet herom, såfremt flyvningen udføres: 

 a) mere end 5 km fra en flyveplads' baner i højder under 120 m (400 fod) over flyvepladsniveau, eller, såfremt fjernpiloten er indehaver af et kompetencecertifikat, indtil 2 km fra en flyveplads' baner i højder under 40 m (130 fod), over flyvepladsniveau,

 b) mere end 2 km fra en lægehelikopterflyveplads (HEMS) i højder under 120 m (400 fod) over flyvepladsniveau, eller, såfremt fjernpiloten er indehaver af et kompetencecertifikat, indtil 1 km fra en lægehelikopterflyveplads (HEMS) i en højde af ikke over 50 m (150 fod) over flyvepladsniveau.

Kontroltårnet skal ikke forholde sig til flyvninger udført i overensstemmelse med litra a) og b) oven for.

Anm.: Iht. BEK 2253/2020 er et kompetencecertifikat et bevis for at fjernpiloten har teoretiske og praktiske kompetencer til droneflyvning, som beskrevet under UAS.OPEN.030 nr. 2 i bilaget til EU2019/947.

1.5.1.1

Inden for flyvestationers kontrolzoner kan flyvning med ubemandede luftfartøjer finde sted uden at kontroltårnet er underrettet herom, såfremt flyvningen udføres mere end 8 km fra flyvestationens baner i højder under 120 m (400 fod) over flyvepladsniveau, eller, såfremt fjernpiloten er indehaver af et kompetencecertifikat, indtil 2 km fra flyvestationens baner i højder under 40 m (130 fod) over flyvepladsniveau.

Kontroltårnet skal ikke forholde sig til disse flyvninger.

Anm.: Iht. BEK 2253/2020 er et kompetencecertifikat et bevis for at fjernpiloten har teoretiske og praktiske kompetencer til droneflyvning, som beskrevet under UAS.OPEN.030 nr. 2 i bilaget til EU2019/947.

1.5.2

Trafikstyrelsen kan give tilladelse til at kravene anført i pkt. 1.5.1 og 1.5.1.1 fraviges.

Anm.: En sådan tilladelse til en UAS-operatør, som lufttrafiktjenesteenheden skal forholde sig til, gives bl.a. på betingelse af, at UAS-operatøren sikrer at:

a) der indhentes tilladelse til flyvning i hvert enkelt tilfælde hos kontroltårnet,

b) der flyvningen etableres kommunikationsforbindelse som sikrer en effektiv kommunikation/koordination mellem kontroltårnet og fjernpiloten,

c) fjernpiloten til enhver tid efterlever anvisninger fra kontroltårnet vedrørende aktuelle flyvninger,

d) flyvningerne udføres i højder under 120 m (400 fod) over flyvepladsniveau.

1.5.3

Tilladelse til flyvning med ubemandede luftfartøjer, jf. 1.5.2 a), må ikke gives, når der forekommer anden lufttrafik i kontrolzonen.

1.5.4

Såfremt Trafikstyrelsen giver tilladelse til flyvninger med ubemandede luftfartøjer, under andre betingelser end de der er angivet i pkt. 1.5.2, litra ad, vil Trafikstyrelsen forud for aktiviteten aftale med lufttrafiktjenesteenheden hvorledes denne skal forholde sig til aktiviteten.

2

Trafikrunde og rulleveje

2.1

Betydningsfulde positioner i trafikrunden og på rulleveje

2.1.1

Kontroltårne skal kontinuerligt overvåge al trafik indenfor synsvidde på jorden og i luften i nærheden af flyvepladsen, indbefattet luftfartøjer, køretøjer og personer på manøvreområdet, og skal kontrollere sådan trafik i overensstemmelse med følgende fremgangsmåder.

2.1.2

Ved de positioner, der er vist i figur pkt. 2.1.2 skal luftfartøjer i trafikrunden og på rulleveje, normalt modtage klareringer fra kontroltårnet. Luftfartøjerne bør holdes under skarpt opsyn, når de nærmer sig disse positioner, således at behørig klarering kan gives uden forsinkelse. Når det er muligt, skal klarering afgives, før luftfartøjerne selv fremsætter anmodning herom.

Position 1: Luftfartøjet kalder og anmoder om at måtte køre ud til banen. Oplysning om "bane i brug" og klarering til at køre afgives.

Position 2: Såfremt hensynet til anden trafik gør det nødvendigt, standses det kørende luftfartøj på dette sted, hvor opvarmning af motorer normalt finder sted.

Position 3: Klarering til at starte udstedes her, såfremt det ikke har været muligt i position 2.

Position 4: Klarering til at lande udstedes her.

Position 5: Klarering til at køre til hangar eller parkeringsområde udstedes her.

Position 6: Parkeringsinstruktion udstedes her, såfremt det er nødvendigt.

      Figur pkt. 2.1.2

3

Tom kapitel

4

Tom kapitel

5

Wake Turbulence adskillelse uden anvendelse af radar

Anm.: Radaradskillelsesminima i forbindelse med “Wake Turbulence” er anført i ATS-instruks 10, afsnit 13.11.

5.1

Ankommende luftfartøjer

5.1.1 Mellem ankommende luftfartøjer skal følgende adskillelsesminima anvendes:

Foranflyvende luftfartøj Efterfølgende luftfartøj Minimum adskillelse
A380-800 MEDIUM 3 MINUTTER
  LIGHT 4 MINUTTER
     
HEAVY MEDIUM 2 MINUTTER
  LIGHT 3 MINUTTER
     
MEDIUM LIGHT 3 MINUTTER
5.2

Afgående luftfartøjer

5.2.1 Mellem startende luftfartøjer fra:

a) samme bane, eller

b) parallelle baner, der er adskilt med mindre end 760 m, eller

c) krydsende baner, hvis den forventede flyvevej for det efterfølgende luftfartøj vil skære den forventede flyvevej for det foranflyvende luftfartøj i samme højde eller mindre end 1000 fod nedenunder, eller

d) parallelle baner der er adskilt med mere end 760 m, hvis den forventede flyvevej for det efterfølgende luftfartøj vil skære den forventede flyvevej for det foranflyvende luftfartøj i samme højde eller mindre end 1000 fod nedenunder,

skal følgende adskillelsesminima anvendes:

Foranflyvende luftfartøj Efterfølgende luftfartøj Minimum adskillelse
A380-800 HEAVY (af
andre typer
end A380)
2 MINUTTER
  MEDIUM 3 MINUTTER
  LIGHT 3 MINUTTER
     
HEAVY MEDIUM 2 MINUTTER
  LIGHT 2 MINUTTER
     
MEDIUM LIGHT 2 MINUTTER

Figur, pkt. 5.2.1

Figur, pkt. 5.2.1