Fonden Sletten Havn

Kopi til sagens parter

 

Dato: 03-10-2023

Sagsnr.: 2021-000273

Sagsbehandler: geag

Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V

Telefon +45 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk

 

Afslag på ansøgning om moleforlængelse på Sletten Havn

Trafikstyrelsen har den 12. august 2016 modtaget ansøgning fra Fonden Sletten Havn om tilla- delse til forlængelse af havnens sydmole.

Projektet omfatter en forlængelse af den eksisterende mole for at forbedre besejlingsforhol- dene til havnen.

Sletten Havn er omfattet af bilag 2, pkt. 10e, i bekendtgørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

På baggrund af en screening af projektets miljøpåvirkning og de nærmeste beboeres bekym- ring omkring projektet, besluttede Trafikstyrelsen i februar 2019, at der skulle gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af projektet.

Sletten Havn har derfor udfærdiget en miljøkonsekvensvurdering af projektet, som blev fær- diggjort i september 2021, og som har været i høring i perioden 22. september 2021 til 1. fe- bruar 2022. I den efterfølgende periode er høringssvarene blevet behandlet af ansøger og Tra- fikstyrelsen og Fredensborg Kommune er efterspurgt en officiel holdning til udvidelsen.

Trafikstyrelsen er tilladelsesmyndighed for anlæg og udvidelse af erhvervshavne, jf. § 2 i lov om havne1.

 

 

Trafikstyrelsens afgørelse

Trafikstyrelsen meddeler hermed afslag på den ansøgte moleforlængelse. Afslaget meddeles iht. Havnelovens § 2.

Begrundelse for afgørelsen

Miljøkonsekvenserne ved den ansøgte moleforlængelse er beskrevet i miljøkonsekvensrappor- ten fra 2021. Der har ikke i miljøkonsekvensrapporten kunnet konstateres væsentlige miljø- mæssige konsekvenser.

Argumentet for moleforlængelsen er at gøre indsejlingen mere sikker, idet man ved molefor- længelsen vil skabe mere læ ved selve indsejlingen til havnen.

Der vil for de nærmeste naboer være visuelle påvirkninger i form af begrænset udsyn over Øresund.

Miljøkonsekvensrapporten redegør for en minimal ændring af strømforholdene nord for hav- nen, hvilket medfører risiko for længere opholdstid for vandet nord for havnen. En risiko, der er vurderet ikke at have væsentlig betydning for vandmiljøet i området nord for havnen.

Nord for havnen har Fredensborg Kommune et overløbsbygværk, der kan åbnes ved væsent- lige regnskyl. Det er rejst tvivl om at dette overløbsvand kan ændre på vandmiljøet, hvis op- holdstiden forlænges.

Endvidere er der bekymring for yderligere ophobning af tang nord for molen pga. af de æn- drede strømforhold.

Risikoen for væsentlige miljømæssige gener ved anlæg af moleforlængelsen er tilbagevist i miljøkonsekvensrapporten.

I lyset af en betydelig lokal modstand mod projektet har Trafikstyrelsen den 30. marts 2023 efterspurgt Fredensborg Kommune om kommunens officielle holdning til projektet. Kommunen har den 8. juni 2023 besvaret styrelsens henvendelse:

Byrådet har den 30.05.2023 behandlet Trafikstyrelsens henvendelse af 30.03.2023 og skal herved afgive følgende svar:

Kommunens officielle stillingtagen til moleforlængelsen

Tilsvarende høringssvaret til miljøkonsekvensrapporten, præciserer byrådet, at vi ikke ser be- hovet for en udvidelse af molen på Sletten Havn. Byrådet mener ikke at projektet bør tillades, idet der ikke foreligger tilstrækkelige argumenter for udvidelsen af molen. Der ønskes ikke en moleudvidelse i Sletten Havn, idet det ikke kan udelukkes, at der sker en forringelse af bade- vandet og stranden i området som følge af ændrede strømningsforhold.

Kommunens officielle stillingtagen til spørgsmålet om overløbsbygværket

Fredensborg Kommune finder enhver forringelse af vandudskiftningen ved overløbsbygværket

– stor som lille – for uønsket.

Kommunens stillingtagen til lokalplanlægning for moleområderne

Fredensborg Kommune har ikke aktuelt planer om at igangsætte en planlægning mhp. at tilve- jebringe ny anvendelse eller nye byggemuligheder i Sletten Havn.

I forhold til statens tilladelser på søterritoriet er det generelt et væsentligt hensyn, at der sik- res sammenhæng med den berørte kommunes planlægning og udviklingsønsker, derfor udar- bejdes der også typisk en lokalplan i forbindelse med en havneudvidelse, hvorigennem det sik- res, at der lokal opbakning til en given havneudvidelse. Dette er ikke sket i nærværende til- fælde, hvor det er vurderet, at anlægget ikke i sig selv forudsætter lokalplan. Til gengæld er planmyndigheden; Byrådet kommet med ovenstående planmæssige vurdering.

Endvidere er der lokal modstand mod projektet bl.a. begrundet i mistanken om mulige miljø- mæssige konsekvenser.

Set i lyset af, at der kun vil være marginale sejladsmæssige forbedringer for en lille gruppe lo- kale fiskere ved gennemførelsen af projektet, vurderer Trafikstyrelsen ud fra en

 

 

proportionalitetsbetragtning ikke, at kommunens modstand og planmæssige vurdering kan til- sidesættes, og på den baggrund begrundes afslaget.

Eventuelle alvorlige forringelser i vandkvaliteten i området omkring kommunens overløbsbyg- værk er med stor sandsynlighed afvist i miljøkonsekvensrapporten. Trafikstyrelsen har trods dette valgt at lade usikkerheden indgå i den samlede vurdering af projektet.

Partshøring af afgørelse

Et udkast til denne afgørelse blev udsendt i partshøring 30. juni 2023. Parterne – havn, naboer og beboerforening - havde frem til 15. august 2023 mulighed for at komme med bemærknin- ger udkastet.

Naboer og beboerforening tog positivt mod afgørelsen. Fonden Sletten Havn har gjort indsi- gelse mod afgørelsen begrundet i, at molen er tænkt til forbedring af sejladssikkerheden.

Der er ikke ved partshøringen kommet oplysninger frem, der har ført til ændring i Trafikstyrel- sens afgørelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside i henhold til § 28 i bekendt- gørelse nr. 517 af 24. marts 2021 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter ved- rørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale natur- beskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

Klagevejledning

Afgørelser truffet i henhold til havneloven og bekendtgørelse om vurdering af virkning på mil- jøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administra- tion af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne kan ikke påklages til transportministeren eller anden administra- tiv myndighed, jf. § 29 i Trafikstyrelsens delegationsbekendtgørelse2.

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

Gert Agger

Specialkonsulent, Plan og klima

 

 

Kopi til:       Ovenstående høringsparter

Bilag:          Ny Bane over Vestfyn – Recipientvurdering (ATKINS, 2023)