Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Telefon 7221 8800
Fax 7262 6790
info@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk


Notat
Dato 07-06-2023
Sagsnr.: 2023-113997
Sagsbehandler: geag

1

Afgrænsningsudtalelse ifm. udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport for anlæg af cykelsti på Sjællands Odde

Trafikstyrelsen har den 19. maj 2022 modtaget ansøgning fra Vejdirektoratet om anlæg af cykelsti på Sjællands Odde.

Trafikstyrelsen er tilladelsesmyndighed for anlæg og udvidelse af erhvervshavne, jf. § 2 i lov om havne1. Styrelsen er myndighed for den del af projektet, som foregår på søterritoriet.

Bygherre har udfærdiget et afgrænsningsnotat for projektet, som har været i parts- og myndighedshøring i perioden 3-27. marts 2023.

De indkomne høringssvar er blevet behandlet af Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen og indarbejdet i den endelige afgrænsningsudtalelse., hvilket fremgår af nærværende udtalelse.

Trafikstyrelsens afgrænsningsudtalelse

Miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes med udgangspunkt i det endelige afgrænsningsnotat.

Med venlig hilsen

Gert Agger
Specialkonsulent, VVM

Bilag: Cykelsti på Sjællands Odde, Løvelvej – Sj. Odde
            Afgræsningsnotat