1

H12303 Cykelsti på Sjællands Odde, Løvelvej – Sj. Odde

Afgræsningsnotat – Miljøvurdering af udbygning af cykelsti

 

Formål og beskrivelse

Projektets formål er at etablere en cykelstiforbindelse mellem Løvevej og Havnebyen. Projektet skal øge sikkerheden og trygheden for cyklister langs Oddenvej, der cykler mellem Løvevej/Lumsås og Sjællands Odde/Havnebyen, herunder turister, pendlere og skolebørn.

Der vil blive undersøgt forskellige linjeføringer i denne fase. 2 linjeføringer med en dobbeltrettet cykelsti på syd- hhv. nordsiden af rute 21. Begge disse linjeføringer undersøges ligeledes med enkeltrettet cykelsti. Derudover undersøges muligheden for at placere cykelstien på sydsiden af § 3 arealet ved sommerhusområdet, Overby Lyng. Forskellige krydsningspunkter på rute 21 vil indgå i undersøgelserne.

Hovedvægten af miljøundersøgelserne vil omhandle arealerne ved sommerhusområdet, Over Lyng, da der er et behov for krydsning af rute 21. Det er også her, hvor der findes et fredet areal, beskyttede overdrev med fund af markfirben og rødlistede arter.

Oddenvej, rute 21, er en smal to-sporet vej uden reelle kantbaner, hvor der forekommer lejlighedsvis tæt trafik (færgetræk), og hastigheden er forholdsvist høj. Strækningen vurderes at være både utryg og trafikfarlig for cyklister. Der er ikke registreret ulykker med cyklister på strækningen, hvilket formentligt til dels skyldes, at der ikke er mange, der benytter vejen til cykling på grund af utryghed. Den nationale cykelrute N7, Sjællands Odde-Rødbyhavn og N2 Hanstholm-København forløber parallelt med strækningen via grusveje i sommerhusområde/åbent land.

I nedenstående tabel 1 er der lavet en afgræsning af de emner, der vurderes at skulle indgå i en miljøkonsekvensrapport af cykelsti-projektet. Tabel 1 er opdateret efter at udkastet til afgræsningsnotatet har været udsendt i offentlig høring i perioden fra d. 3. marts til 27. marts 2023. Der er tilføjet en tabel 2 med øvrige bemærkninger fra den offentlige høring.

Rapport (mst.dk)

TABEL 1

Emne

Beskrivelse og begrundelse for afgrænsningen Vurdering af påvirkning ingen/ubetydelig/skal indgå Eventuelle metoder til vurdering af påvirkning
Friluftsliv og rekreative forhold

Området har en rekreativ betydning for såvel sommerhusbeboere som øvrige turister.

Anlægsfase:
Cykelstien etableres kystnært og i tilknytning til et sommerhusområde.I anlægsfasen vil der være en øget trafik til anlægsområdet i
forbindelse med jordkørsel og kørsel med entreprenørmaskiner indenfor selve arbejdsområdet.

Den øgede trafik i forbindelse med anlægsfasen er lokal og kortvarig. Anlæg af stien forventes derfor kun i mindre omfang at ændre på adgangen til eller brugen af rekreative interesser, mødesteder eller lignende.

Driftsfasen:
En cykelsti forventes i driftsfasen at forbedre mulighederne for rekreative faciliteter (cyklende og gående langs Oddenvej) i et område med mange turister. Der findes allerede udpegede nationale cykelog vandreruter, hvor stien vil være et supplement til den rekreative færdsel i området.

Skal indgå

Analyser af brug af nærområdet til rekreativ brug.

 Planforhold

Der findes flere store sommerhusområder i nærområdet samt regionalt. Området er i kommuneplanen (KP) delvist udpeget som værdifuldt landskab og en økologiske forbindelse.

Anlægsfasen og driftsfase: Anlægsarbejdet vil medføre en visuel påvirkning af de nære omgivelser samt en oplevet forstyrrelse– kørsel med maskiner, oplag, arbejdspladser mm. Da cykelstien har en begrænset anlægsperiode og et begrænset endeligt arealoptag og da alle linjeforslag ligger i tilknytning til eksisterende veje, vurderes det ikke som en væsentlig påvirkning af planforholdene.

Opdatering efter høring og bemærkning fra Odsherred Kommune:

Naturområder, der potentielt kan påvirkes af de forskellige linjeføringer, indgår i Odsherreds Kommunes udpegning til Grønt Danmarkskort som spredningskorridor. Det skal derfor vurderes nærmere om projektet vil stride imod retningslinjerne i kommuneplanen for Grønt Danmarkskort.

Skal indgå  
Trafikforhold

 Trafikforholdene skal beskrives og vurderes nærmere – herunder krydsningsmuligheder og trafiksikkerhed.

Skal indgå

Trafiktællinger og besigtigelse af forholdene.

Støj og vibrationer

I anlægsfasen vil der forekomme støj og vibrationer i mindre omfang i forbindelse med kørsel til og fra projektområdet samt fra entreprenørmaskiner.

Da der er tale om et mindre anlægsarbejde, der foregår i en begrænset periode og efter de gældende forskrifter fastsat af Odsherreds Kommune, vil påvirkninger fra støj- og  vibrationer ikke at skulle vurderes nærmere. Anlægsarbejdet ud for sommerhusområdet Over Lyng vil blive foretaget fra september til juni, således at der ikke erstøjende arbejder i juli og august.

Skal ikke indgå  
Lys og skygge forhold  Etablering af en cykelsti vil ikke påvirke lys og skyggeforhold, hverken i anlægsfasen eller i driftsfasen. Skal ikke indgå  
Befolkning, sundhed og materielle goder

I anlægsfasen vil stien medføre en kortvarig forstyrrelse af lokalmiljøet i form af kørsel og anlæg af stien, men eftersom der er tale om en kort anlægsperiode og et relativt lille anlægsprojekt vurderes der ikke at være væsentlige påvirkninger på befolkningen, sundhed eller materielle goder.

I driftsfasen vil cykelstien medføre en bedre mulighed for trygt at kunne færdes på cykel i området, hvilket vil være positivt for befolkningen for sundheden.

Direkte berørte lodsejere vil blive orienteret enkeltvis.

Skal ikke indgå  
 Natur og biodiversitet (inkl. Natura2000)

Bilag IV-arter:

Der er en kendt forekomst af markfirben i området. Der inddrages yngle- og rasteområde til cykelstien ved nogle af linjeføringerne i anlægs- og i driftsfasen. Denne påvirkning skal vurderes nærmere og
behovet for afværgeforanstaltning skal indgå.

Der kan forekomme flagermus i området og træer, der ligger indenfor linjeføringernes tracé skal undersøges, da de potentielt skal fældes.

Der findes flere søer nær projektområdet med forekomst af spidssnudet frø og muligvis også stor vandsalamander – men ikke i en afstand, hvor deres funktion som potentielle ynglevandhuller for padderne vil kunne påvirkes. Det bør dog undersøges nærmere, om der kan være egnede rastesteder for padder i projektområdet, der kan påvirkes, herunder diger, levende hegn etc.

Beskyttede naturarealer (naturbeskyttelseslovens §3): Der findes flere mindre beskyttede vandhuller og en beskyttet mose nær projektområdet, hvor der er registreret spidssnudet frø.

Desuden findes flere både beskyttede samt ikke beskyttede kystnære overdrev med forekomst af flere rødlistede arter samt markfirben.

Alt efter valg af linjeføring kan etablering af cykelstien både i anlægs- og driftsfasen medføre påvirkninger af beskyttede naturområder og bilag IV-arter, hvorfor dette skal undersøges nærmere.

Der findes flere hegns- og digestrukturer samt kystnære arealer i området, som ikke er omfattet af en beskyttelse, men som kan udgøre værdifulde levesteder for både flora og fauna. Alt efter valg af linjeføring kan disse strukturer blive påvirket i drifts- såvel som anlægsfase og disse strukturer skal derfor undersøges nærmere.

Natura 2000 områder:
Der findes to Natura 2000-områder nær projektområdet. Nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 330 meter nord for projektområdet. Natura 2000-området nr. H243. Ebbeløkke Rev er udelukkende hav og har et samlet havareal på 141 ha. Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte naturtypen rev
(1170).

I anlægsfasen vil der forekomme forstyrrelser i mindre omfang i forbindelse med kørsel til og fra projektområdet samt fra entreprenørmaskiner. Der vil desuden være et mindre areal, der inddrages som arbejds- og vejareal og der vil fra cykelstien skulle afledes overfladevand, der alt efter afvandingsforholdene vil kunne tilledes Natura 2000-området.

Da der kun er en afstand på ca. 330 meter til nærmeste Natura 2000- område, vil der skulle foretages en vurdering af om projektet vil kunne medføre en påvirkning af Natura 2000-område nr. 243.

Ca. 850 meter syd for projektområdet findes Natura 2000-området nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke. Området er udpeget som habitatområderne nr. 135 Sejerø Bugt og Saltbæk Vig og nr. 244 Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke, samt fuglebeskyttelsesområderne nr. 94 Sejerø Bugt og Nekselø og nr. 99 Saltbæk Vig. Områdets udpegningsgrundlag ses her:

I anlægsfasen vil der forekomme forstyrrelser i mindre omfang i forbindelse med kørsel til og fra projektområdet samt fra entreprenørmaskiner. Der vil desuden være et mindre areal, der inddrages som arbejds- og vejareal. Dette vil medføre en meget lokal forstyrrelse og ændring af de arealer, der ligger nær cykelstien. Der vil fra cykelstien skulle afledes overfladevand, der alt efter afvandingsforholdene kunne tilledes Natura-2000-området.

Da der kun er en afstand på 850 meter til nærmeste Natura 2000-område, skal der foretages en vurdering af om projektet vil kunne medføre en påvirkning af Natura-2000 område nr. 154.

Opdatering efter høring og bemærkning fra henholdsvis Odsherred Kommune og Miljøstyrelsen:

Særligt det forhold, at valg af et eller flere alternativerne vil medføre betydelige indskrænkninger af levesteder for bilag IV-arten markfirben, skal behandles grundigt. Risikoen for påvirkning af rødlistede arter og ikke mindst den danske ansvarsart Nikkende Kobjælde skal også indgå. 

Hvis træerne i tracéet udgør egnede levesteder for flagermus, og
disse fældes, skal der udføres afværgeforanstaltninger, som opvejer
tabet af levestedet, uanset om der er øvrige egnede levesteder i nærheden.

 Bilag IV-arter skal indgå

 

 

Beskyttede naturtyper
skal indgå

 

 

Natura-2000 vurdering
skal indgå

 
 Vand

Der skal laves en vurdering af påvirkning med miljøfarlige forurenende stoffer i forbindelse med projektets anlægs- og driftsfase. Der skal redegøres for, hvordan vandet opsamles og udledes, herunder om der etableres afvandingsbassiner eller lignende, og i så fald - en vurdering af, om udledningerne i forbindelse med projektet indebærer en risiko for, at miljøkvalitetskrav fastsat i bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer og overgangsvande, kystvande og grundvand ikke kan overholdes.

Projektområdet omfatter målsatte grundvandsforekomster udpeget i
vandområdeplanerne.
Der skal foretages en vurdering af påvirkningen af målsatte vandforekomster både i forbindelse med anlæg og drift af cykelstien. Vurderingen skal indeholde en vurdering af, hvilke grundvandsforekomster, der kan forventes at blive berørt både direkte og indirekte. Hertil skal der redegøres for grundvandsforekomsternes nuværende miljøtilstand samt hvordan grundvandsforekomsten forventes påvirket, både i anlægsfase som i driftsfasen. Herunder en vurdering af, hvilke ændringer det ville kunne medføre for grundvandsforekomsternes aktuelle tilstand for så vidt angår kemisk tilstand og kvantitativ tilstand.

Opdatering efter høring og bemærkning fra Miljøstyrelsen

Udover vurderingen af påvirkning med miljøfarlige forurenende stoffer i forbindelse med projektets anlægs- og driftsfase skal vurderingen også omfatte evt. påvirkninger med næringsstoffer.

Skal indgå Miljøgis, eventuelle data fra kommunen.
 Forurenede grunde (jord)

Der findes et V1 kortlagt areal. Området er kortlagt, da arealet har været anvendt til tjæreplads.
Rabatjord betragtes desuden pr. definition som værende lettere forurenet.

I anlægsfasen vil al jord, både ren jord og forurenet jord blive håndteret i overensstemmelse med gældende lovgivning og Odsherreds retningslinjer for forurenet jord.

 Skal indgå  
Råstoffer, affald
og jordhåndtering

I anlægsfasen vil der været et forbrug af sand, jord og asfalt. Desuden vil der være et forbrug af brændstof til maskiner og køretøj. Da der er taler om etablering af en cykelsti på en kort strækning, vil forbruget af råstoffer være af mindre betydning.

Skal ikke indgå  
Luftkvalitet og
emissioner

I anlægsfasen vil der komme emissioner fra entreprenørmaskiner og lastbiler. Emissioner herfra er primært forbrændingsprodukter fra dieselmotorer dvs. NOx, SOX, NH3, flygtige kulbrinter, dioxin og partikler, samt drivhusgasser – CO2, metan og lattergas. Da der er tale om etablering af en cykelsti og en kort strækning, vil luftkvaliteten ikke blive påvirket med emissioner.

Skal ikke indgå  

Tabel 2 med øvrige bemærkninger:

Indkomne bemærkninger

Svar fra Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen

Borger 1:

Ad 1. Befolkning, sundhed og materielle goder

Der er i dag argumenteret for, at dette punkt ikke skal indgå i undersøgelsen, da anlægsarbejdet er kortvarigt. Da en del af sommerhusene i området også lejes ud, kan dette betyde, at man i en periode ikke kan leje sit sommerhus ud. Alt efter hvornår anlægsarbejdet udføres kan dette være en væsentlig post. Derudover vil jeg også mene at en dobbeltsporet cykelsti vil forringe udlejningsværdien markant og vil udgøre en væsentlig værdiforringelse. Dette har både indflydelse på udlejning og en evt. salgsværdi af huset.

Ad 2. Pendling potentiale.

Det anslås i indledningen, at pendling trafikken er lav pga en følelse af utryghed. Det er en væsentlig hypotese at få afklaret. Der er i dag minimal cykeltrafik og ingen registrerede uheld med cyklister. Hvis en cykelsti skal anlægges med dertil  forstyrrelse af naturen, indskrænkning af lodsejer private ejendomsret og i det hele taget værdiforringelse af sommerhus osv., så er det vigtigt, at projektet rent faktisk øger pendlingen. Jeg vil mene, at der slet og ret ikke er et pendling potentiale. Hvilke cyklister er det, som skal cykle fra Havnebyen til Holbæk? Er det sygeplejersken? Er det skolebørn? Der er 49 km fra Havnebyen til Holbæk og 21,4 km fra Havnebyen til Nykøbing Sjælland. Erfaringer fra Vejle viser, at det kan blive et meget dyrt projekt for ganske få mennesker:

 https://www.dr.dk/nyheder/politik/kommunalvalg/ny-cykelsti-kostede-milli-oner-men-gav-blot-tre-ekstra-cyklister

Anlægsarbejdet vil flytte sig og anlægsarbejdet udfor sommerhusområdet vil være af kortere varighed. Såfremt du vil blive direkte berørt af projektet, vil ekspropriationskommissionen vurdere en evt. forringelse af din ejendom og fastsætte erstatning/kompensation.

Det er tidligere (2013) vurderet, at der er et behov for at sikre cyklisterne langs med Oddenvej. Det er politisk besluttet, at Vejdirektoratet skal undersøge miljøpåvirkningen  og senere anlægge en cykelsti. I miljøvurderingen vil der indgå en undersøgelse af  forskellige linjeføringer, lige som det rekreative behov for en cykelsti vil blive undersøgt.

 

Der er ikke i indledningen nævnt noget om pendling. Vejdirektoratet operer med tre kategorier af primært formål/anvendelse af cykelstier; ”skole”, ”arbejde” og ”fritid”. Projektet er kategoriseret som ”fritid”, da potentialet/formålet primært vurderes at være rekreativ cyklisme. Dette understøttes af, at der er to nationale cykelruter (N2 og N7), som forløber på strækningen – og som kan forlægges til statsvejen, når cykelstien er anlagt. Dette udelukker naturligvis ikke, at cykelstien kan benyttes af skolebørn og pendlere – potentialet er der, selvom det som nævnt er mest oplagt for fritidsture

 

Borger 2:

I forbindelse med den nye høring hos Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen vil vi udtrykke vores tilfredshed med, at den nuværende kommunale cykelsti gennem sommerhusområdet og langs Sejerøbugten indgår i de videre overvejelser. 

Den nationale cykelrute N7 betragtes som et supplement til den nye cykelsti og ikke som en erstatning for en ny cykelsti.

Kystdirektoratet

Ingen bemærkninger

 

Borger 3:

Der gøres opmærksom på følgende forhold i høringssvaret:

a. Farlige situationer for cyklister

b. VDS tidligere forslag om cykelsti på nordsiden af Oddenve

c. Overgang ved Oddenvej 153 – særligt behov for overgang

d. Forslag om svævende cykelbro

e. Underskriftsindsamling

f. Rapport fra VD 2015

g. Ovenstående rapport belyser ikke trafiksikkerheden godt nok 

h. VDs henvendelse til Kystdirektoratet i forhold til bedst mulige placering

i. Samme som ovenstående

j.  Cykelsti kan forlænges med 130 meter på nordsiden, så overgangen flyttes til Hedebovej i stedet, hvilket vil forbedre trafiksikkerheden, da overgangen ikke længere lå i fbm en 30 graders vejkurve.

k. Mail om orienteringsmøde og kommentarer fra underskriftindsamlingen.

l. Notat: Ulykke gående trafikant Oddenvej 153

m.  Opdatering af fase2programmering af Christian Juhl Sønderup af den 30. november 2017. På side 3 under Bemærkninger - punkt 1: fravælges cykelsti på ”havsiden”. Det er ikke fagligt argumenteret herfor, blot en generel vurdering ud fra ”miljømæssige forhold”. Dvs. at hensynet til bilister og cyklister ikke er et argument, selvom det faktisk er for deres skyld cykelstien bygges. 

n. Eksempel fra Hvidkilde som inspiration til den nye cykelsti på Odden

o. Molslinjen indsætter hurtigfærge, hvilket medfører mere trafik.

 Alle punkter/bemærkninger vil blive undersøgt og besvaret i skitseprojekteringen og vurderingen af påvirkningerne. 

Odsherred Kommune:

Vedr. planforhold:

Naturområder, der potentielt kan påvirkes af de forskellige linjeføringer, indgår i Odsherreds Kommunes udpegning til Grønt Danmarkskort som spredningskorridor. Det skal derfor vurderes nærmere om projektet vil stride imod retningslinjerne i kommuneplanen for Grønt Danmarkskort.

Særligt det forhold, at valg af et eller flere alternativerne vil medføre betydelige indskrænkninger af levesteder for bilag IV-arten markfirben, skal behandles grundigt. Risikoen for påvirkning af rødlistede arter og ikke mindst den danske ansvarsart Nikkende Kobjælde skal også indgå.

Odsherred Kommune har opfordret til en udvidelse af projektet, så det forløber til den østlige adgangsvej til Havnebyen i stedet for kun til Præstestræde.

Bemærkninger omkring natur og planforhold er skrevet ind i afgræsningsnotatet og medtages i miljøkonsekvensvurderingen. En udvidelse af projektet undersøges ligeledes i miljøkonsekvensvurderingen. 

Miljøstyrelsen: 

MST bemærker, at hvis træerne i tracéet udgør egnede levesteder for flagermus, og disse fældes, skal der udføres afværgeforanstaltninger, som opvejer tabet af levestedet, uanset om der er øvrige egnede levesteder i nærheden.

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at vurderingen af om projektet kan indebære risiko for tilstandsforringelse eller medvirken til manglende målopfyldelse skal foretages i forhold til både kemisk og økologisk tilstand og skal inkludere evt. påvirkning fra både miljøfarlige forurenende stoffer og næringsstoffer. Det fremgår af oversigten i notatet under "Vand" at "Der skal laves en vurdering af påvirkning med miljøfarlige forurenende stoffer i forbindelse med projektets anlægs- og driftsfase." Miljøstyrelsen gør derfor opmærksom på, at vurderingen også skal omfatte evt. påvirkning med næringsstoffer.

Bemærkninger er skrevet ind i afgræsningsnotatet og medtages i miljøkonsekvensvurderingen. 

Borger 4:

Ønske om inddragelse og at bidrage med indsigt.
Tilfredshed med, at der undersøges flere alternativer.

Ønske om, at cykelstien fortsætter direkte til indfaldsvejen mod Havnebyen (forbi Odden Kirke) – forlængelse på ca. 1,5 km, så man skaber forbindelse ind Havnebyen og ikke via Søndervangsvej, som er en sekundær, smal vej. Den naturlige vej vil være via Havnebyen, og det vil være med til at kunne udvikle området positivt.

At inddrage Odsherred Kommune og de lokale politikere vil være ønskeligt

Der er afholdt et offentligt møde torsdag den 27. april, hvor berørte lodsejere blev inviteret. Her var der mulighed for at stille spørgsmål og komme ideer og bidrage med viden relateret til projektet. Ved mødet blev forslag om en forlængelse af cykelstien og inddragelse af Odsherred Kommune bragt op, og forslagene er taget med videre af Vejdirektoratet i den kommende proces. 

Borger 5:

Ejer en ejendom med bla. strudse kyllinger, hvor aktiviteten i forbindelse
med det tidligere projekt medførte stressede dyr.