1

Forord

1.1 Nærværende ATS-instrukser er fastsat i medfør af pkt. 4.1 i BL 7-6, Bestemmelser om udøvelse af lufttrafiktjeneste.

1.2 Nærværende ATS-instrukser, bortset fra ATS-instruks 16 og 17, har gyldighed for militære lufttrafiktjenesteenheder og militær luftfart i øvrigt i det omfang, hvor der ikke er taget særlige forbehold eller hvor andre militære bestemmelser er anført som gældende.

1.3 Nærværende ATS-instrukser fastsætter bestemmelser for udøvelse af lufttrafiktjeneste inden for dansk område samt inden for områder, hvor Danmark i henhold til internationale aftaler er forpligtet til at udøve lufttrafiktjeneste.

Anm.: I ATS-instrukserne er medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning (EU) nr. 923/2012 af 26. september 2012, med senere ændringer. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i ATS-instrukserne er udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.

1.3.1 ATS-instruks 17 retter sig primært mod lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland, dog for enkelte bestemmelsers vedkommende tillige mod udpegede lufttrafiktjenesteudøvere i Danmark, jf. ATS-instruks 17, kap. 1, Generelt.

1.4 Udover nærværende ATS-instrukser gælder følgende forskrifter for udøvelse af lufttrafiktjeneste:

  • Lokal ATS-instruks fastsat af lufttrafiktjenesteenhedens daglige leder, samt relevante bestemmelser fastsat af Værnsfælles Forsvarskommando.
  • ICAO Annex 2, Rules of the Air (internationale lufttrafikregler, som danner rammen for flyvning uden for dansk territorialgrænse, jf. SERA.1001 a) og BL 7-1, pkt. 3.1.5).
  • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 af 26. september 2012 om fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer (Standardised European Rules of the Air (SERA)), som ændret ved forordning nr. 2016/1185 af 20. juli 2016, forordning nr. 2020/469 af 14. februar 2020, forordning nr. 2020/1177 af 7. august 2020, forordning nr. 2021/666 af 22. april 2021.
  • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2017/373 af 1. marts 2017 om fastsættelse af fælles krav til udøvere af lufttrafikstyrings- og luftfartstjenester og andre lufttrafikstyringsnetfunktioner og tilsynet med disse udøvere, som ændret ved forordning nr. 2020/469 af 14. februar 2020, forordning nr. 2021/665 af 22. april 2021 og forordning nr. 2021/1338 af 11. august 2021.
  • BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler.
  • BL 7-14, Bestemmelser om procedurer for radiokommunikation.
  • BL 7-100, Bestemmelser, der supplerer EUforordning 923/2012 (SERA) mm.
  • FKOBST F.152-1, Bestemmelser for flyvning: Håndbog for flyveoperationer.

1.5 Ovennævnte dokumenter skal være tilgængelige for lufttrafiktjenesteenhedens personale i det omfang udøvelsen af den pågældende tjeneste gør det relevant.

Anm.: Ovenstående krav om tilgængelighed af de nævnte dokumenter vil, for så vidt angår de anførte BL’er og ATS-instrukser, kunne opfyldes ved, at det vagtgående personale har adgang til at koble sig ind på Trafikstyrelsens hjemmeside, og at lufttrafiktjenesteenheden desuden har tilmeldt sig Trafikstyrelsens nyhedsmail, og informerer personalet om relevante ændringer af de nævnte dokumenter.

2

Referencedokumenter

2.1 Nedennævnte forskrifter og dokumenter indgår i udarbejdelsen af nærværende ATS-instruks.

BL 3-40, Bestemmelser om begrænsning af støjgener fra kontrollerede flyvepladser.

BL 5-38, VFR-NAT flyvning med helikoptere.

BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler.

BL 7-6, Bestemmelser om udøvelse af lufttrafiktjeneste.

BL 7-8, Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland.

BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste.

BL 7-14, Bestemmelser om procedurer for taleradiokommunikation

BL 7-15, Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark.

BL 7-16, Bilag 1 til BL 7-serien, Særligt følsomme naturområder.

Anm.: BL’en er gældende for Grønland, jf. BL 7-15, pkt. 4.2.

BL 7-21, Bestemmelser om etablering af lufttrafiktjeneste.

BL 7-23, Bestemmelser om automatisk rekordering af talekommunikation og data.

BL 7-25, Bestemmelser om risikovurdering og risikoreduktion i lufttrafikstyring.

BL 7-26, Bestemmelse om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring.

BL 7-100, Bestemmelser, der supplerer SERAforordningen.

BL 8-10, Bestemmelser for Færøerne og Grønland om indberetning af visse flyvesikkerhedsmæssige hændelser, som ikke har medført et havari eller en alvorlig hændelse.

BL 8-15, Bestemmelser, der vedrører EU-forordning nr. 376/2014 om indberetning og analyse af samt opfølgning på begivenheder inden for civil luftfart.

BL 9-1, Bestemmelser om faldskærmsspring.

BL 9-4, Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg.

BEK nr. 1574/2021 om foranstaltninger mod indførelse af almen farlige sygdomme i Danmark.

Kommissionens Delegerede Forordning (EU) nr. 2019/945 af 12. marts 2019 om ubemandede luftfartøjssystemer og om tredjelandsoperatører af ubemandede luftfartøjssystemer.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2019/947 af 24. maj 2019 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer.

BEK nr. 2253/2020 om supplerende bestemmelser til EU forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer.

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 376/2014 af 3. april 2014 om indberetning og analyse af samt opfølgning på begivenheder inden for civil luftfart, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 2018/1139 af 4. juli 2018.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2017/373 af 1. marts 2017 om fastsættelse af fælles krav til udøvere af lufttrafikstyrings- og luftfartstjenester og andre lufttrafikstyringsnetfunktioner og tilsynet med disse udøvere, som ændret ved forordning nr. 2020/469 af 14. februar 2020, forordning nr. 2021/665 af 22. april 2021 og forordning nr. 2021/1338 af 11. august 2021.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1032/2006 af 6. juli 2006 om krav til automatiske systemer til udveksling af flyvedata med henblik på anmeldelse, koordination og overdragelse af flyvninger mellem flyvekontrolenheder, som ændret ved forordning (EF) nr. 30/2009 af 16. januar 2009.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1033/2006 af 4. juli 2006 om procedurekravene for flyveplaner i fasen før flyvning i det fælles europæiske luftrum, som ændret ved forordning (EU) nr. 929/2010 af 18. oktober 2010, forordning (EU) nr. 923/2012 af 26. september 2012, forordning (EU) nr. 428/ 2013 af 8. maj 2013, forordning (EU) nr. 2016/ 2120 af 2. december 2016, forordning (EU) nr. 2018/139 af 29. januar 2018.

Kommissionens forordning (EU) nr. 255/2010 af 25. marts 2010 om fastlæggelse af fælles regler for lufttrafikregulering (ATFM), som ændret ved forordning (EU) nr. 923/2012 af 26. september 2012, forordning (EU) nr. 2016/1006 af 22. juni 2016, forordning (EU) nr. 2017/2159 af 20. november 2017.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 af 26. september 2012 om fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer (Standardised European Rules of the Air (SERA)), som ændret ved forordning nr. 2015/ 340 af 20. februar 2015, forordning nr. 2016/1185 af 20. juli 2016, forordning nr. 2017/835 af 12. maj 2017, forordning nr. 2020/469 af 14. februar 2020, forordning nr. 2020/1177 af 7. august 2020 og forordning nr. 2021/666 af 22. april 2021.

ICAO Annex 2, Rules of the Air.

ICAO Annex 10, Aeronautical Telecommunications, Volume II.

ICAO Annex 11, Air Traffic Services.

ICAO PANS-ATM (Doc 4444), Air Traffic Management.

ICAO Doc 7030, Regional Supplementary Procedures.

ICAO Doc 9426 - AN 924, Air Traffic Services Planning Manual.

ICAO Doc 9432 - AN 925, Manual of Radio Telephony.

ICAO Doc 9476 – AN 927, Manual of Surface Movement Guidance and Control Systems (SMGCS).

EUROCONTROL Network Operations Handbook.

EUROCONTROL Specification for ATS Data Exchange Presentation (ADEXP).

EUROCONTROL Specification for the Initial Flight Plan (IFPL).

EUROCONTROL Specification for On-Line Data Interchange (OLDI).

EUROCONTROL Initial Flight Plan Processing System (IFPS) Users Manual.

EUROCONTROL Air Traffic Flow and Capacity Management (ATFCM) Users Manual.

EUROCONTROL Publication - For harmonized Rules for Operational Air Traffic (OAT) under Instrument Flight Rules (IFR) inside controlled Airspace of the ECAC Area (EUROAT).

EATMP – Guidelines for Controller Training in the Handling of Unusual/Emergency Situations.

EATCHIP – Common Format Letter of Agreement between Air Traffic Services Units.

EATCHIP – Guidelines for the Application of the

ECAC Radar Separation Minima.

EATCHIP – Standard for Radar Surveillance in EnRoute and Major Terminal Areas.

AIP DANMARK.

AIP FAROE ISLANDS

AIP GREENLAND

HFTK 315.1, Anvisninger for radiotelefoniprocedure i flyvekontroltjenesten.

Rapporten ”Det internationale sundhedsregulativ – gennemført i struktur og praktik i dansk beredskab” af juni 2012.

National plan for implementering af det internationale sundhedsregulativ (IHR) i Grønland af maj 2012.

3

Oversigt over gældende ATS-instrukser

ATS-instruks 0: Forord og oversigt 48. udg., dec. 2022

ATS-instruks 1: Definitioner 26. udg., okt. 2022

ATS-instruks 2: Lufttrafiktjeneste generelt 21. udg., okt. 2022 Bilag 1, jan 2022

ATS-instruks 3: Flyvekontroltjeneste generelt 18. udg., okt. 2017

ATS-instruks 4: Indflyvningskontroltjeneste 10. udg., jan. 2022

ATS-instruks 5: Tårnkontroltjeneste 21. udg., okt. 2022

ATS-instruks 6: Flyveinformationstjeneste 9. udg., okt. 2022

ATS-instruks 7: Flyvepladsflyveinformationstjeneste 9. udg., okt. 2022

ATS-instruks 8: ATIS-udsendelser 8. udg., okt. 2022

ATS-instruks 9: Alarmeringstjeneste 12. udg., jan. 2022

ATS-instruks 10: Anvendelse af ATS-overvågningssystemer 19. udg., okt. 2022

ATS-instruks 11: Annulleret jan. 2017

ATS-instruks 12: Unormale situationer 23. udg., okt. 2022 Tillæg A, okt. 2022 Tillæg B, nov. 2018

ATS-instruks 13: Lufttrafiktjenestemeldinger 25. udg., okt. 2022 Bilag 1, okt. 2022

ATS-instruks 14: Kommunikation 14. udg., okt. 2022 Tillæg A, dec. 2022 Tillæg B, april 1999

ATS-instruks 15: Luftfartslys 5. udg., nov. 2018

ATS-instruks 16: Rapportering og indberetning 10. udg., okt. 2022

ATS-instruks 17: Daglig ledelse af en lufttrafiktjnesteenhed 15. udg., okt. 2022 Tillæg A, dec. 2015 Tillæg B, jan. 2022 Tillæg C, jan. 2022

ATS-instruks 18: Annulleret dec. 2015

ATS-instruks 19: Wake Turbulence 5. udg., april 2007

ATS-instruks 20: Lufttrafikregulering 5. udg., okt. 2022