Følgeerhverv

Kompensation til følgeerhverv

På siden kan du læse mere om, hvilke muligheder der er for kompensation til følgeerhverv.

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget vedtaget lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink i Danmark. Som følge heraf har regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale, som sikrer fuldstændig erstatning og kompensation til minkvirksomheder og følgeerhverv.

Som følgeerhvervsvirksomhed kan du, som følge af det midlertidige forbud mod hold om mink, vælge at nedlukke den minkrelaterede del af virksomheden permanent og søge om kompensation for værdien af den minkrelaterede virksomhedsdel, der ikke umiddelbart kan omstilles til anden virksomhed.

Kompensationen svarer til værdien af den minkrelaterede virksomhed før den 4. november 2020 – inklusiv eventuel eksportrelateret virksomhed.

Erstatnings- og taksationskommissionen opgør værdien af din virksomhed efter de principper, der gælder for opgørelse af ekspropriationserstatning. I vurderingen af om den minkrelaterede del af din virksomhed eller eksportvirksomhed kan omstilles til anden aktivitet, vil Erstatnings- og taksationskommissionen se på, om den indtjening, du potentielt kan få ved at omstille din virksomhed til en ny aktivitet, vil stå i et rimeligt forhold til de omkostninger, du vil have ved at skulle omstille din virksomhed.

Ansøgningen om kompensation til følgeerhverv skulle senest være indsendt d. 1. juni 2022. Deadline er derfor nu overskredet 

Ansøgning om kompensation for følgeerhverv til minkvirksomheder

Er jeg berettiget til kompensation?

Hvis din følgeerhvervsvirksomhed bestod af pelseri og/eller udlejning af stald- og burkapacitet i forbindelse med minkproduktion i Danmark, er du umiddelbart berettiget til kompensation. Erstatnings- og taksationskommissionen skal dog vurdere, at din virksomhed ikke uden videre kan omstilles til andre erhverv. Har din følgeerhvervsvirksomhed beskæftiget sig med andet end ovennævnte, er det et krav, at over halvdelen af din virksomheds omsætning, driftsrentabilitet (EBITDA) og/eller varelager har været rettet mod minkproduktion i Danmark. For at Erstatnings- og taksationskommissionen kan vurdere om din virksomhed lever op til dette 50 procents-krav, skal du sammen med din revisor udfylde og indsende oplysningsskema vedrørende følgeerhverv.

Grøn eller rød?

Når du udfylder afsnittet ”adgangskriterier” i oplysningsskemaet, vil feltet lyse grønt eller rødt. Bliver feltet grønt, kan det tyde på, at du er omfattet af ordningen. Bliver feltet rødt, kan det tyde på, at du ikke er omfattet af ordningen, og dermed ikke er berettiget til kompensation. Det er derfor vigtigt, at du afprøver oplysningsskemaet og udfylder afsnittet ”adgangskriterier” med din virksomhedsoplysninger.

Har du spørgsmål kan du kontakte os alle hverdage fra kl. 9-15.
Mail: 1.instans@minksekretariatet.dk
Telefon: 72 2188 88.

 Afprøv om din virksomhed er kompensationsberettiget i afsnittet om "adgangskriterier"

Hvor finder jeg oplysningsskemaet?

For at Erstatnings- og taksationskommissionen kan træffe afgørelse om din kompensation som følgeerhverv, skal du udfylde ”Oplysningsskema vedrørende følgeerhverv”. Dette skal ske i samarbejde med din godkendte revisor.

Oplysningsskema for følgeerhverv v2.01

Oplysningsskema vedrørende følgeerhverv - Fremadrettede oplysninger

 

Revisorerklæring, instruks og vejledning

Din godkendte revisor skal erklære, at oplysningerne i skemaet er retvisende ved at udfylde og indsende en revisorerklæring. Til brug for udfyldelsen af oplysningsskemaet er der lavet en vejledning, der beskriver hvordan oplysningsskemaet skal udfyldes samt hvilke bilag, der skal indsendes sammen med oplysningsskemaet.

Revisorinstruks om afgivelse af erklæring om oplysningsskema

Revisorerklæring om oplysningsskema - Følgeerhverv

Vejledning til følgeerhvervsmodel

 

Eksempel på udfyldt oplysningsskema for følgeerhvervsvirksomhed  bestående af udlejning af stald- og burkapacitet  

Følgeerhvervsvirksomheder hvis aktivitet har bestået af udlejning af stald- og burkapacitet skal anvende det samme oplysningsskema, som de resterende følgeerhvervsvirksomheder.

Denne type følgeerhvervsvirksomhed vil i mange tilfælde ikke kræve samme grad af udfyldelse af oplysningsskemaerne, som ved andre typer af følgeerhvervsvirksomheder.

Der er udarbejdet et eksempel på, hvad der som udgangspunkt bør udfyldes for følgeerhvervsvirksomheder bestående af udlejning af stald- og burkapacitet.

 UDFYLDT EKSEMPEL Oplysningsskema for følgeerhverv v2.01

 

Indsendelse af oplysningsskema

Du indsender oplysningsskemaet, revisorerklæringen og evt. dokumentation via en digital blanket.

Du finder linket til blanketten i det åbningsbrev, du har modtaget fra os.

Det er også muligt, at få din revisor og/eller partsrepræsentant til at indsende det.  

Hvis du ikke kan indsende oplysningsskemaet m.v. via blanketten, kan du kontakte os på 1.instans@minksekretariatet.dk

Du kan læse mere om oplysningsskemaerne til følgeerhverv her

 

Sagsbehandlingsprocessen for følgeerhverv

Behandlingen af din ansøgning om kompensation for følgeerhverv er delt op i forskellige faser. Her finder du et overblik over sagsbehandlingsprocessen:

 Ansøgning

I sager om kompensation til følgeerhverv skulle du senest den 1. juni 2022 have indsendt en ansøgning om kompensation for følgeerhverv samt en redegørelse vedrørende omstillingskravet til Erstatnings- og taksationskommissionen.

Vurdering af omstilling

Når Minksekretariatet har modtaget din ansøgning og redegørelse, foretager Erstatnings- og taksationskommissionen, ud fra det indsendte materiale, en vurdering af, hvorvidt din virksomhed kan omstilles. For at få kompensation, er det et krav, at virksomheden ikke umiddelbart kan omstilles.

Erstatnings- og taksationskommissionen vil ved vurderingen blandt andet kigge på omkostningerne ved en omstilling, og om disse udgifter står i et rimeligt forhold til indtjeningspotentialet ved en ny type aktivitet.

Vurderer Erstatnings- og taksationskommissionen, at din virksomhed umiddelbart ikke kan omstilles, vil vi sende et ”Åbningsbrev” til dig. Du og din revisor skal herefter udfylde og indsende oplysningsskemaet vedrørende følgeerhverv, version 1.01, revisorerklæring samt relevante bilag til os.

Hvis Erstatnings- og taksationskommissionen vurderer, at din virksomhed kan omstilles og din virksomhed dermed ikke er berettiget til kompensation, modtager du en særskilt afgørelse herom.

Vurdering af omsætning

Hvis din følgeerhvervsvirksomhed ikke bestod af pelseri og/eller udlejning af stald- og burkapacitet, er det et krav, at halvdelen af din virksomheds omsætning, driftsrentabilitet (EBITDA) og/eller varelager stammer fra virksomhed, der har været rettet mod minkproduktion i Danmark.

Erstatnings- og taksationskommissionen vil vurdere om 50 procents-kravet gør sig gældende ud fra oplysningerne i afsnittet ”2) Adgangskriterier (§ 2)” i det indsendte oplysningsskema og de relevante bilag.

Delafgørelse om kompensationsberettigelse

Når vi har modtaget et udfyldt oplysningsskema for din virksomhed vedlagt dokumentation samt erklæring fra din godkendte revisor, vil skemaet blive gennemgået af Minksekretariatet og Erstatnings- og taksationskommissionen.

Du vil efterfølgende modtage en delafgørelse om, hvorvidt din virksomhed er kompensationsberettiget eller ej.

Har din virksomhed bestået af udlejning af stald- og burkapacitet og/eller pelseri, vil du ikke modtage en delafgørelse. Dette skyldes, at der ikke er krav om omsætningen for disse typer af virksomheder.

Sagsbehandling om kompensation og efterfølgende besigtigelse

Vurderer Erstatnings- og taksationskommissionen, at din virksomhed er kompensationsberettiget, vil vi begynde at behandle din sag om kompensation. I forbindelse med vurderingen af din virksomhed vil Erstatnings- og taksationskommissionen foretage en besigtigelse af din virksomhed. Du vil høre fra os, når det skal planlægges. Hvis Erstatnings- og taksationskommissionen har brug for yderligere oplysninger for at kunne træffe en afgørelse, vil vi rette henvendelse til dig.

Acontoudbetaling til følgeerhverv

Følgeerhvervsvirksomheder har nu mulighed for at ansøge om at modtage et forskud på deres kompensation - en såkaldt acontoudbetaling.

Ansøgerkreds

Alle virksomheder har mulighed for at ansøge om acontoudbetaling. Det er blevet besluttet, at der ved tildeling af forskud på kompensation lægges vægt på, at den ansøgende følgeerhvervsvirksomhed

  1. har et akut økonomisk behov for forskud på kompensation, og
  2. har udsigt til en betydelig sagsbehandlingstid inden endelig afgørelse om kompensation træffes.

For at modtage forskud på nedlukningskompensation skal din erhvervsvirksomhed være et følgeerhverv omfattet af nedlukningsbekendtgørelsens § 2, nr. 2, litra a-e.

Dette betyder, at hvis din følgeerhvervsvirksomhed er omfattet af nedlukningsbekendtgørelsens § 2, nr. 2, litra b-e, er det et krav, at virksomheden ikke umiddelbart kan omstilles, jf. nedlukningsbekendtgørelsens § 14, stk. 2.

Hvis din virksomhed er omfattet af nedlukningsbekendtgørelsens § 2, nr. 2, litra d-e, er det også en forudsætning, at mindst halvdelen af omsætningen, indtjening før renter, afskrivninger og skat (EBITA) eller varelageret i perioden 2017-2019 eller hertil svarende forskudte regnskabsår hidrørte fra virksomhed rettet mod minkproduktion i Danmark.

Opgørelse af acontoudbetaling

Acontoudbetalingen bliver opgjort på baggrund af din virksomheds aktivers bogførte værdi i det senest aflagte regnskab inden den 4. november 2020. Dette inkluderer materielle anlægsaktiver og varelager.

Du vil som udgangspunkt få udbetalt 50 % af den bogførte værdi, hvis erstatnings- og taksationskommissionen vurderer, at du er berettiget til acontoudbetaling. Der kan dog være konkrete forhold, der gør at kommissionen vurderer, at der skal udbetales mere eller mindre.

 

Aktiv Inkluderet/ekskluderet
Materielle anlægsaktiver Inkluderet (dog eksklusive leasede)
Kortfristede aktiver Ekskluderet (dog inklusive varelager)
Procentsats 50%

 

Hvis du ønsker at søge om acontoudbetaling

Hvis du ønsker at søde om acontoudbetaling, bedes du eller din repræsentant rettet henvendelse til Minksekretariatet. Dette kan ske via e-mail til 1.instans.vejle@minksekretariatet.dk. 

Ved ansøgning om acontoudbetaling skal der indsendes et udfyldt oplysningsskema samt revisorerklæring og et revideret regnskab fra 2019 til Minksekretariatet. Hvis du allerede har indsendt et oplysningsskema, er det ikke nødvendigt at indsende det igen. Det er dog stadig nødvendigt, at du gør Minksekretariatet opmærksom på, at din virksomhed ønsker at modtage et forskud på sin kompensation. 

Hvis du ikke har et revideret regnskab, er det også muligt at indsende en opgørelse af acontobeløbet ud fra ovenstående opgørelsesmetode. Denne opgørelse skal din godkendte revisor erklære rigtigheden af ved at lave en revisorerklæring.

Der skal ydermere indsendes oplysninger om aktiver og rettighedshavere, og du skal selv stå for at indhente samtykkeerklæringer hos eventuelle rettighedshavere.

Der er ingen frist for fremsendelse ansøgning om acontoudbetaling. Ansøgningerne vil dog umiddelbart blive behandlet i den rækkefølge Minksekretariatet modtager dem.

Hvis du vil klage

Hvis du ønsker at klage over din afgørelse, kan du bruge Minksekretariatets klageblanket. Det er også muligt, at indsende en klage til 1.instans@minksekretariatet.dk.
Når Minksekretariatet har modtaget din klage, vil vi vurdere din klage og dens indhold. Minksekretariatet vil herefter enten genoptage sagen i 1. instans eller sende klagen til Minksekretariatets 2. instans, som betjener Overerstatnings- og taksationssekretariatet.

Når klagen er modtaget i Overerstatnings- og taksationskommissionen, vil du blive orienteret om klagens modtagelse og indhold. Herefter vil Minksekretariatets 2. instans i samarbejde med en formand for kommissionen vurdere klagen og sagens materiale. De vil på baggrund af denne vurdering tage stilling til, om sagen er tilstrækkeligt oplyst, eller om der er behov for yderligere materiale eller uddybning af klagen.

Blanket til klage

Fandt du, hvad du søgte?

Ellers så tag et kig på vores liste over ofte stillede spørgsmål.

Se mere

Senest opdateret 27-02-2023