Behandling af persondata

Erstatnings- og taksationskommissionerne er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som Minksekretariatet har modtaget om dig.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Minksekretariatets databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiver
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

E-mail

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Dine personoplysninger vil indgå i vores sagsbehandlingssystem med det formål, at vi kan besvare henvendelser og behandle klager som led i varetagelsen af vores opgaver. Herudover behandles oplysningerne for at kunne opnå en effektiv og rationel sagsstyring. Endelig anvendes oplysningerne til at holde styr på, hvilke sager vi har behandlet, og til brug for fremsøgning af praksis.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Princippet om god forvaltningsskik, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e
  • Bekendtgørelse om erstatnings­ og taksationskommissioner og overerstatnings­ og taksationskommissioner til behandling af sager om erstatning og kompensation til minkvirksomheder og visse følgeerhverv
  • Bekendtgørelse om minkvirksomheders ansøgning om erstatning og kompensation som følge af aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink som følge af COVID-19 og om visse dele af erstatningen og kompensationen
  • Bekendtgørelse om fuldstændig erstatning og kompensation til minkvirksomheder og fuldstændig kompensation til følgeerhverv til minkvirksomheder som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink
  • Forvaltningslovens § 7, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c
  • Offentlighedslovens § 15, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c
  • Myndigheders generelle vejledningsforpligtelse i overensstemmelse med god forvaltningsskik, jf. princippet i forvaltningslovens § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Vi behandler almindelige personoplysninger om, der vil oftest være tale om navn, adresse, telefonnummer, e-mail, CVR-nummer, CPR-nummer, betalingsoplysninger
  • Yderligere oplysninger du inkluderer i din henvendelse til os.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Det er Minksekretariatet, der behandler din henvendelse og de oplysninger, vi har modtaget fra dig. Minksekretariatet er databehandler for Erstatnings- og taksationskommissionerne. Hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen, kan det være, at vi videregiver dine personoplysninger til andre offentlige myndigheder, nævn eller lignende. Det kan f.eks. være til offentlige myndigheder, som skal bidrage til sagens oplysning.

Vi overfører oplysninger til Fødevarestyrelsen, der udbetaler erstatning og kompensation, som Erstatnings- og taksationskommissionerne har truffet afgørelse om. Vi overfører også oplysninger til Landbrugsstyrelsen, da de er serviceleverandør for så vidt angår udbetalinger af minkrelaterede betalinger.

Vi overfører også oplysninger til Bygningsstyrelsen, da de står for varetagelse af nedrivning.

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

Vurderer vi, at henvendelsen ikke vedrører vores sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed, jf. forvaltningslovens § 7, stk. 2. Du får besked, hvis vi videresender henvendelsen.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har modtaget personoplysninger om dig via din ansøgning til Fødevarestyrelsen, din henvendelse på virk.dk eller via telefonisk henvendelse til vores callcenter. I visse tilfælde vil vi ikke have mulighed for at behandle din henvendelse uden de nævnte personoplysninger.

Opbevaring af dine personoplysninger

Erstatnings- og taksationskommissionerne og Minksekretariatet skal som offentlig myndighed følge de almindelige forvaltningsretlige regler og har derfor pligt til at journalisere efter offentlighedsloven. Det betyder, at de oplysninger der er tilsendt, bliver journaliseret i vores sagsbehandlingssystem ved oprettelse af en sag.

Vi opbevarer dine personoplysninger i vores journalsystem. Oplysningerne overføres løbende til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser herom.

Offentlighedslovens § 15, stk. 1, betyder, at dokumenter, der er modtaget eller afsendt af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed, skal journaliseres i det omfang, dokumentet har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt.

Oplysning om dit telefonnummer og navn kan indhentes, hvis en sagsbehandler skal ringe tilbage til dig. Oplysningerne vil blive slettet hurtigst muligt efter du er blevet kontaktet af den relevante sagsbehandler.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynets hjemmeside.

Klag til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Gå til datatilsynets hjemmeside