Sådan klager du

Overerstatnings- og taksationskommissionen kan behandle klager over afgørelser truffet af Erstatnings- og taksationskommissionen.

Klage over Erstatnings- og taksationskommissionens afgørelser

Hvis du er part i en sag, hvor der er truffet afgørelse af Erstatnings- og taksationskommissionen og ønsker at klage over afgørelsen, skal du senest 4 uger efter at have modtaget afgørelsen, sende en mail med din klage. Klagen skal sendes til Erstatnings- og taksationskommissionens formand på 1.instans@minksekretariatet.dk. Formanden videresender herefter klagen til Overerstatnings- og taksationskommissionen.

Overerstatnings- og taksationskommissionens formand kan af egen drift afvise klager, der er modtaget senere end 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Hvis der foreligger særlige grunde, kan formanden beslutte at behandle en klage, der er modtaget senere end 4 uger efter, at de har modtaget klagen. Inden klagen behandles, vil der blive indhentet en udtalelse fra sagens øvrige parter.

Klage over Overerstatnings- og taksationskommissionens afgørelser

Afgørelser truffet af Overerstatnings- og taksationskommissionen kan indbringes for domstolene.

Hvis du er part i en sag, hvor der er truffet afgørelse af Overerstatnings- og taksationskommission, kan du indbringe afgørelsen for domstolene. Du kan læse mere på www.minretssag.dk

Det er ikke muligt at indbringe en sag for domstolene, før klagemuligheden ved Overerstatnings- og taksationskommissionen er udnyttet.

Klageprocessen for nedlukningskompensation

Processen for behandlingen af klager i Overerstatnings- og taksationskommissionen vil variere alt efter hvad, der er klagens tema og omfang.  

Når Erstatnings- og taksationskommissionen har modtaget en klage over en afgørelse, sender kommissionen klagen og sagens materiale til Overerstatnings- og taksationskommissionen.

Minksekretariatet, 2. instans, yder administrativ og juridisk bistand til Overerstatnings- og taksationskommissionen. Det er Minksekretariatet, der varetager kommunikationen til parterne. Parterne skal ligeledes henvende sig til Minksekretariatet, 2. instans, hvis der er spørgsmål vedrørende behandlingen af klagen i Overerstatnings- og taksationskommissionen.

Når klagen er modtaget i Overerstatnings- og taksationskommissionen, orienterer Minksekretariatet, 2. instans, sagens parter om klagens modtagelse og indhold. Herefter vil Minksekretariatet, 2. instans, i samarbejde med en formand for kommissionen vurdere klagen og sagens materiale. Minksekretariatet, 2. instans, vil på baggrund af denne vurdering tage stilling til, om sagen er tilstrækkeligt oplyst, eller om der er behov for yderligere materiale eller uddybning af klagen.

Herefter vil Minksekretariatets jurister og økonomer forberede sagen og udarbejde et forslag til afgørelse. Når Minksekretariatet, 2. instans, har lavet et udkast til afgørelse, vil formanden for kommissionen udpege 4 kommissionsmedlemmer, der med udgangspunkt i hver enkelt sag, har en relevant faglig baggrund. Den samlede kommission skal deltage i en eventuel besigtigelse og i voteringen. Forud for voteringen af sagen vil sagens parter altid få mulighed for at deltage i et møde. Her vil kommissionen sikre, at alle parter får mulighed for at komme med afsluttende bemærkninger, inden kommissionen voterer og træffer afgørelse.

Når kommissionen har truffet en afgørelse, udarbejder Minksekretariatet, 2. instans, den endelige afgørelse. Afgørelsen skal godkendes af formanden, inden Minksekretariatet, 2. instans, sender afgørelsen ud til sagens parter.

Klageprocessen for følgeerhverv

Processen for behandlingen af klager i Overerstatnings- og taksationskommissionen vil variere alt efter hvad, der er klagens tema og omfang. 

Når Erstatnings- og taksationskommissionen har modtaget en klage over en afgørelse, sender kommissionen klagen og sagens materiale til Overerstatnings- og taksationskommissionen.

Minksekretariatets 2. instans yder administrativ og juridisk bistand til Overerstatnings- og taksationskommissionen. Det er Minksekretariatet, der varetager kommunikationen til parterne. Parterne skal ligeledes henvende sig til Minksekretariatet, 2. instans, hvis der er spørgsmål vedrørende behandlingen af klagen i Overerstatnings- og taksationskommissionen.

Når klagen er modtaget i Overerstatnings- og taksationskommissionen, sender Minksekretariatet, 2. instans, en kvitteringsskrivelse ud til den part, der klager. Derudover orienterer Minksekretariatet, 2. instans, sagens øvrige parter om klagens modtagelse og indhold.

En jurist fra Minksekretariatet, 2. instans, vil herefter foretage en indledende sagsbehandling og udpege en formand for Overerstatnings- og taksationskommissionen. Juristen vil samtidig lave en indstilling til formanden om, hvorvidt der skal træffes afgørelse på skriftligt grundlag, eller om det er nødvendigt at foretage en besigtigelse. Når formanden har udpeget 4 kommissionsmedlemmer, kan den samlede kommission træffe afgørelse om, hvorvidt der skal træffes afgørelse på skriftligt grundlag, eller om virksomheden skal besigtiges. Hvis kommissionen beslutter, at der skal træffes afgørelse på skriftligt grundlag, vil sagens parter blive partshørt over beslutningen. Parterne vil samtidig få mulighed for at komme med skriftlige indlæg, som vil blive præsenteret for kommissionen i forbindelse med en senere votering. Hvis klagen under sagens behandling udvides, eller hvis kommissionen modtager nye oplysninger, der er ukendt for sagens øvrige parter, vil Minksekretariatet, 2. instans, partshøre over de nye oplysninger. Dette gør sig gældende fra sagens modtagelse til sagens afslutning, således samtlige sagens parter har mulighed for at komme med bemærkninger. 

Herefter vil Minksekretariatets jurister og økonomer, forberede sagen og udarbejde et forslag til en afgørelse som vil blive præsenteret for den samlede kommission i forbindelse med en votering. Det er den samlede kommission, der træffer afgørelse i sagen.

Når kommissionen har truffet en afgørelse, udarbejder Minksekretariatet, 2. instans, den endelige afgørelse. Afgørelsen skal godkendes af formanden, inden Minksekretariatet, 2. instans, sender afgørelsen ud til sagens parter.

Senest opdateret 20-11-2023