Hvad laver Minksekretariatet, 2. instans?

Minksekretariatet er opdelt i 1. og 2. instans, der betjener henholdsvis Erstatnings- og taksationskommissionen og Overerstatnings- og taksationskommissionen.

Erstatnings- og taksationskommissionen bliver betjent af Minksekretariatet, 1. instans, og Overerstatnings- og taksationskommissionen bliver betjent af Minksekretariatet, 2. instans.

Når Minksekretariatet, 2. instans, modtager klager over afgørelser, som er truffet af Erstatnings- og taksationskommissionerne, er det 2. instans' opgave at yde juridisk og administrativ bistand til Overerstatnings- og taksationskommissionen. Sekretariatsbistanden ydes ved at indhente oplysninger fra sagens parter, foretage partshøringer, udarbejde et udkast til afgørelse og deltage i besigtigelsesforretninger og voteringer med en juridisk sekretær.  

Det er Minksekretariatet, 2. instans, der varetager kontakten med sagens parter i forbindelse med behandlingen af en sag i Overerstatnings- og taksationskommissionen. Henvendelser og spørgsmål vedrørende en sag i Overerstatnings- og taksationskommissionen skal rettes til Minksekretariatet, 2. instans.

Minksekretariatet hører organisatorisk under Trafikstyrelsen.

Senest opdateret 15-11-2023