FAQ

Generelle spørgsmål til erstatninger

Du kan sagtens få én, der repræsenterer dig. Det kan fx være en advokat eller revisor. Hvis du har en repræsentant, skal du informere Minksekretariatet om det. Dernæst vil din repræsentant blive registreret som part i din sag, og så vil al fremtidig kommunikation foregå gennem din repræsentant. 

Hallerne skal ikke genopføres. Det er værdien den 4. november 2020, der er afgørende for erstatningsopgørelsen. Der opfordres derfor til – i det omfang det er muligt – at dokumentere hallernes tilstand pr. 4. november 2020 i form af foto, BBR mv.

Eventuel erstatning fra forsikringsselskab modregnes i den endelige erstatning.

Det er muligt at foretage låneomlægning under forudsætning af at genstanden (f.eks. bygning) for det nye lån er den samme som for lånet, som man havde den 4. november 2020.

Det er ikke muligt at få erstattet flere udgifter end der var på det oprindelige lån.

Spørgsmål til minkvirksomheder

Her kan du finde svar på de ofte stillede spørgsmål angående erstatning og kompensation til minkvirksomheder.

Spørgsmål til nedlukningserstatning

Hvis du har spørgsmål til status på din sag, kan du kontakte Minksekretariatet på 1.instans@minksekretariatet.dk – husk at skriv dit sagsnummer i mailen, så en medarbejder kan tjekke status for din sag.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du indtaster oplysningerne, kan du finde en trin for trin vejledning på virk.dk. Hvis du stadig ikke kan få indtastet de nødvendige oplysninger, kan du kontakte Minksekretariatet på 1.instans@minksekretariatet.dk, som kan guide dig. 

Der er mange ting, som tæller med. Erstatnings- og taksationskommissionen ser bl.a. på den indtjening, du ville have haft, men ikke har længere. De vurderer værdien af dine anlæg/bygninger og den kapacitet din virksomhed har. Hvis du har haft anden minkrelateret virksomhed, ser kommissionen også på den indtjening, du har haft af det.

 

Det er rigtigt, at der er to forskellige måder, nedlukningserstatningen kan beregnes på. I minkmodellen vil du få en erstatning, som bliver beregnet ud fra alle de forskellige dele af din virksomhed. Det vil være en fordel, fordi det vil være tydeligt og ensartet, hvordan beløbet bliver udregnet.

Hvis du i stedet vælger at få erstatningen udregnet ved såkaldt ekspropriation, vil beløbet ikke blive opgjort ud fra de forskellige dele, men derimod ud fra en samlet vurdering af værdien af din virksomhed.

Du kan dog kun vælge minkmodellen, hvis du har haft produktion i 2020. Hvis ikke du har haft produktion i 2020, vil du automatisk få erstatning efter ekspropriationsprincipperne.

I vurderingen af værdien af anlæg og bygninger ser kommissionen bl.a. på standen af anlæggene, udgifter til vedligehold mv. Du kan også vælge at beholde dine anlæg og bygninger i stedet for at ”sælge” dem til staten. Så vil værdien blive trukket fra den endelige erstatning. Det skal du blot huske at skrive i oplysningsskemaet. 

Du skal indsende miljøgodkendelser og -tilladelser for din produktion, fordi du kun kan få kompensation og erstatning for den del af din produktion, du har godkendelser til. Det er derfor nødvendigt for kommissionen at kunne tjekke. 

Minkavlere, der ikke har haft produktion i 2020, men som har haft produktion i 2019 og/eller 2018, vil også kunne modtage erstatning. Her vil kommissionen udmåle størrelsen af din erstatning efter ekspropriationsprincipperne.

Du har også mulighed for at modtage erstatning, hvis du har gjort konkrete tiltag med henblik på at opstarte minkproduktion i 2021.

 

Spørgsmål til følgeerhverv

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål.

Et følgeerhverv kan for eksempel være fodercentraler, pelserier eller udlejere af bur- og staldkapacitet, der er afhængige af minkbranchen for at kunne drive deres forretning.

Du kan få kompensation for værdien af den del af din virksomhed, som er minkrelateret, og som ikke kan omstilles til en anden type aktivitet. Selve kompensationsstørrelsen vil bero på en konkret vurdering ud fra de principper, som gælder for ekspropriation. 

Den konkrete vurdering vil foretages af Erstatnings- og Taksationskommissionen.

Du kan læse mere om kompensation til følgeerhverv på Minksekretariatets hjemmeside.

Det er kommissionen, som vurderer, om du opfylder kriterierne for at få kompensation. Det gør de ud fra din ansøgning og redegørelse om, hvorfor du ikke kan omstille din aktivitet. Kommissionens medlemmer og formænd har alle stor erfaring og kompetencer inden for de forskellige erhverv. Formændene har som oftest en juridisk baggrund og medlemmerne er for hver enkelt sag sammensat, så de har kompetencer inden for netop det felt, de skal vurdere.

Det er ikke muligt at sige præcist, hvornår du vil få din kompensation udbetalt. Det afhænger nemlig helt af, hvor komplekst din sag er, og om kommissionen har de oplysninger, de skal bruge. Hvis ikke de har det, hører du fra os. Kommissionen vil selvfølgelig behandle alle sager så hurtigt som muligt.

Der er givet afslag i ca. 25 ansøgninger om kompensation. Erstatnings- og taksationskommissionen har fået ikke gennemgået alle ansøgningerne endnu.

Minksekretariatet har modtaget 350 ansøgninger om kompensation til følgeerhverv.

Kommissionen vil foretage en konkret vurdering af den samlede værdi af din virksomhed dvs. af den del, der er minkrelateret. Det vil de gøre ud fra almindelige ekspropriationsprincipper, som vil være en samlet vurdering. 

Du kan læse mere om kompensation til følgeerhverv på Minksekretariatets hjemmeside.

Staten overtager som udgangspunkt alle aktiver, du har brugt i din minkrelaterede del af din virksomhed, herunder bygninger og jord. Staten overtager dog ikke jorden for virksomheder bestående af udlejning af bur- og staldkapacitet samt pelserier, som har været drevet i tilknytning til en minkvirksomhed. 

Hvis du ønsker at beholde nogle af disse aktiver, har du mulighed for at anmode om at udtage disse.

 

Du har mulighed for at søge om forskud på din kompensation (acontoudbetaling). Acontoudbetalingen udmåles på baggrund af den bogførte værdi af dine anlægsaktiver og dit varelager.

Du kan læse mere om aconto på Minksekretariatets hjemmeside.

Spørgsmål til dvalekompensation

Hvad er en dvaleordning?

Hvis du har spørgsmål til status på din sag, kan du kontakte Minksekretariatet på 1.instans@minksekretariatet.dk – husk at skriv dit sagsnummer i mailen, så en medarbejder kan tjekke status for din sag.

Dvaleordning er for dig, som ønsker at starte din minkavl op igen på et senere tidspunkt, når det midlertidige forbud mod hold af mink udløber. 

Fordelen er, at du har muligheden for at starte din minkproduktion op igen. I dvaleordningen får du derfor betalt de udgifter, du bl.a. har til at vedligeholde din farm, bure og andre faste udgifter, så du kan starte din minkvirksomhed op igen.

Nogle af de ting, der indgår i vurderingen af størrelsen af din kompensation, er bl.a. dine faste omkostninger til fx husleje, vedligeholdelse, el- og varme, ejendomsskatter, licenser og abonnementer som bl.a. forsikringer, renteomkostninger og gebyrer, leje- og leasingomkostninger mm. Du kan se den fulde liste på Minksekretariatets hjemmeside.

Når du har indsendt oplysningsskema og de nødvendige bilag, f.eks. fakturaer, regnskaber mv., forventes det, at erstatnings- og taksationskommissionen vil have behandlet din sagen inden for tre måneder.

Den forventede sagshandlingstid er på nuværende tidspunkt tre måneder, når du har indsendt oplysningsskemaet og de relevante bilag som f.eks. fakturaer, miljøgodkendelse mv.

Minksekretariatet har modtaget 15 ansøgninger om dvalekompensation. 

Når du har fået en endelige afgørelse fra kommissionen, så vil du få udbetalt kompensationen med det samme, hvis ikke andre panthavere som fx banken først skal have deres andel.

Du vil kunne starte din minkproduktion op igen, når det midlertidige forbud mod hold af mink ophører den 31. december 2022. 

Hvis du har søgt om dvalekompensation, kunne du frem til den 31. december 2023 ændre dit valg og i stedet søge om nedlukningserstatning.

Når du har indsendt oplysningsskema og de nødvendige bilag, f.eks. fakturaer, regnskaber mv., forventes det, at erstatnings- og taksationskommissionen vil have behandlet din sagen inden for tre måneder.

Den forventede sagshandlingstid er på nuværende tidspunkt tre måneder, når du har indsendt oplysningsskemaet og de relevante bilag som f.eks. fakturaer, miljøgodkendelse mv.

Spørgsmål til erstatnings- og taksationskommissioner

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål til erstatnings- og taksationskommissioner.

Ja, både erstatnings- og taksationskommissionerne og overerstatnings- og taksationskommissionerne er fuldstændig uafhængige. Når Minksekretariatet behandler sagerne, er de derfor kun underlagt kommissionerne og ingen andre myndigheder. De to kommissionstyper dvs. erstatnings- og taksationskommissionen og klageinstansen ved overerstatnings- og taksationskommissionerne er også indbyrdes uafhængige. Minksekretariatet er nemlig opdelt i to dele, hvor den ene kun betjener erstatnings- og taksationskommissioner og den anden del betjener overerstatnings- og taksationskommissionerne. 

 

Minksekretariatets opgave er at være sekretariat for erstatnings- og taksationskommissionerne samt overerstatnings- og taksationskommissionerne. Minksekretariatet hjælper derfor kommissionerne med sagsbehandlingen. De indhenter bl.a. oplysninger fra dig som minkvirksom eller følgeerhverv. Det vil derfor også være Minksekretariatet, du vil modtage materiale og breve fra, hvis du søger om erstatning og kompensation. Minksekretariatet deltager desuden, når kommissionen besigtiger din virksomhed.

Formændene har en juridisk baggrund, og mange af dem som dommere. Medlemmerne har bl.a. erfaring inden for revision og regnskab, minkproduktion, pelsindustri, fodervirksomhed, vurdering af ejendomme, og meget mere. 

Det er fødevareministeren, som har udpeget formændene til erstatnings- og taksationskommissionerne og til overerstatnings- og taksationskommissionerne.

Fødevareministeren har også udpeget personerne på den liste over kommissionsmedlemmer, som formanden for hver sag kan vælge medlemmer fra. På den måde kan formændene sikre, at der er den rigtige viden og erfaring i behandlingen af den konkrete sag. Listen af medlemmer er blevet sammensat på baggrund af indstillinger fra bl.a. Dansk Pelsdyravlerforening a.m.b.a., Det Danske Minkerhverv, Landbrug & Fødevarer, DI, Dansk Erhverv, Finans Danmark og FSR – danske revisorer.

Der er fire regionale erstatnings- og taksationskommissioner med fokus på nedlukningserstatning til minkvirksomheder. Der er derudover én landsdækkende erstatnings- og taksationskommission med fokus på kompensation til følgeerhverv, og én landsdækkende med fokus på dvalekompensation til minkvirksomheder.

Der er i alt fire regionale overerstatnings- og taksationskommissioner for hhv. Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden. 

Du kan altid sende en mail til Minksekretariatet, hvis du har spørgsmål til din konkrete sag. Så vil din sagsbehandler vende tilbage til dig. Husk at skriv dit sagsnummer i mailen.

Hvis du skal i kontakt med erstatnings- og taksationskommissionerne samt Minksekretariatet 1.instans, kan du skrive på 1.instans@minksekretariatet.dk

Hvis du skal i kontakt med overerstatnings- og taksationskommissionerne samt Minksekretariatet 2.instans, kan du skrive på 2.instans@minksekretariatet.dk

Generelle spørgsmål til sagsbehandlingen

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål til sagsbehandlingen.

Minksekretariatet behandler som udgangspunkt sagerne i den rækkefølge, der er modtaget oplysningsskema i. Sekretariatet opprioriterer derfor generelt ikke nogen sager frem for andre, da en sådan opprioritering vil føre til en forsinkelse af sagsbehandlingen i andre sager.  

 

Du kan sagtens få én, der repræsenterer dig. Det kan fx være en advokat eller revisor. Hvis du har en repræsentant, skal du informere Minksekretariatet om det. Dernæst vil din repræsentant blive registreret som part i din sag, og så vil al fremtidig kommunikation foregå gennem din repræsentant.

Minkvirksomheder har mulighed for at søge om erstatning efter den forenklede model hos Fødevarestyrelsen. Ved indgivelse af ansøgning om erstatning og kompensation efter den forenklede model, afsluttes din sag hos erstatnings- og taksationskommissionerne uden afgørelse om erstatning og kompensation. 

Du kan læse mere hos Fødevarestyrelsen her: https://foedevarestyrelsen.dk/dyr/udbetaling-til-minkvirksomheder-og-foelgeerhverv/erklaeringer-og-blanketter/ansoegning-om-erstatning-efter-forenklet-model

Spørgsmål til minkvirksomheder

Hvis du har spørgsmål til status på din sag, kan du kontakte Minksekretariatet på 1.instans@minksekretariatet.dk – husk at skriv dit sagsnummer i mailen, så en medarbejder kan tjekke status for din sag.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du indtaster oplysningerne, kan du finde en trin for trin vejledning på virk.dk. Hvis du stadig ikke kan få indtastet de nødvendige oplysninger, kan du kontakte Minksekretariatet på 1.instans@minksekretariatet.dk, som kan guide dig. 

Der er mange ting, som tæller med. Erstatnings- og taksationskommissionen ser bl.a. på den indtjening, du ville have haft. De vurderer værdien af dine anlæg/bygninger og den kapacitet din virksomhed har. Hvis du har haft anden minkrelateret virksomhed, ser kommissionen også på den indtjening, du har haft af det.

Det er rigtigt, at der er to forskellige måder, nedlukningserstatningen kan beregnes på. I den skematiske model vil du få en erstatning, som bliver beregnet ud fra alle de forskellige dele af din virksomhed, herunder vil du få erstatning for tabt indtjening i perioden 2020-2029 og erstatning for dine anlægsaktiver.

Hvis du i stedet vælger at få erstatningen udregnet efter principperne for ekspropriationserstatning, vil beløbet ikke blive opgjort ud fra de forskellige dele, men derimod ud fra en samlet vurdering af værdien af din virksomhed.

Du kan dog kun vælge den skematiske model, hvis du har haft produktion i 2020. Hvis ikke du har haft produktion i 2020, vil du automatisk få erstatning efter ekspropriationsprincipperne.

I vurderingen af værdien af anlæg og bygninger ser kommissionen bl.a. på standen af anlæggene, udgifter til vedligehold mv.

Du kan også vælge at beholde dine anlæg og bygninger i stedet for at ”sælge” dem til staten. Så vil værdien blive trukket fra den endelige erstatning. Det skal du blot huske at skrive i oplysningsskemaet. 

Du skal indsende miljøgodkendelser og -tilladelser for din produktion, fordi du kun kan få kompensation og erstatning for den del af din produktion, du har godkendelser til. Det er derfor nødvendigt for kommissionen at kunne tjekke. 

Minkavlere, der ikke har haft produktion i 2020, men som har haft produktion i 2019 og/eller 2018, vil også kunne modtage erstatning. Her vil kommissionen udmåle størrelsen af din erstatning efter ekspropriationsprincipperne.

Du har også mulighed for at modtage erstatning, hvis du har gjort konkrete tiltag med henblik på at opstarte minkproduktion i 2021.

Senest opdateret 07-09-2023